Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Rogalska"

Prognozowanie rzeczywistego zużycia mieszanki betonowej do wykonania ścian szczelinowych metodą uogólnionych modeli addytywnych GAM DOI:10.15199/33.2016.06.38


  W artykule przedstawiono wyniki pracy, której celembyłowyznaczeniewzoru regresyjnego do obliczania rzeczywistego zużyciamieszanki betonowej podczaswykonania ścianek szczelinowych. Zużycie prognozowano, wykorzystując metodę uogólnionych modeli addytywnych z logarytmiczną funkcją wiążącą. Wykonano test Shapiro-Wilka sprawdzający normalność rozkładów, weryfikację prawidłowości wyznaczonego równania regresji wykonano, obliczając błąd MAPE prognozy oraz analizując szereg resztowy, wyznaczając funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowych reszt.Wwyniku obliczeń otrzymano wzór regresyjny pozwalającywyznaczać rzeczywiste zużyciemieszanki betonowej podczas wykonywania ścianek szczelinowych. Na przykładzie realizacji analizowanego obiektu obliczono koszt nieuwzględnienia rzeczywistego zużycia mieszanki betonowej. Słowa kluczowe: rzeczywiste zużycie mieszanki betonowej, ściany szczelinowe, uogólnione modele addytywne.Ściany szczelinowe są obecnie bardzo często stosowane jako obudowy głębokich wykopów, z uwagi na dużą sztywność orazmożliwość ich wykorzystania jako ściany podziemia oraz fundamentu budynku. Ich zasadniczymi zaletami są: możliwość wykonywania w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, niski poziom hałasu oraz brak wstrząsów przy wykonaniu, skrócenie czasu realizacji, optymalizacja kosztów realizacji inwestycji [...]

Prognozowanie wartości współczynnika przewodzenia ciepła λλ betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2016.06.39


  W kartach technicznych materiałów izolacyjnych niema zwykle informacji o warunkach otoczenia, w których przeprowadzano badaniawspółczynnika przewodzenia ciepłaλ, a podczaswykonywania obliczeń współczynnika przenikania ciepłaUprzegród nie uwzględnia sięwpływuwilgotności i temperatury otoczenia (powietrza) na wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Celempracy było ustaleniewpływu gęstości pozornej materiału, temperatury i wilgotności otoczenia na wartość tego współczynnika. Badania laboratoryjne Dowyznaczeniawspółczynnika przewodzenia ciepła λ zastosowano urządzenie LaseComp FOX314 i przygotowano je do badań zgodnie z normąASTMC518-91 Standard TestMethod for Stedy-StateHeat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus. Przed rozpoczęciem badań przeprowadzono kalibrację urządzenia przy użyciu próbki referencyjnej o identyfikatorze S117 w celu sprawdzenia dokładności pomiarów. Błąd pomiaru kalibracyjnego wyniósł 0,24%, przy maksymalnym dopuszczalnym błędzie 2%, co oznacza, iż kalibracja urządzenia została przeprowadzona poprawnie. Badanie polegało na określeniu strumienia ciepła przewodzonego przez próbkę danego materiału w zależności odwarunkówwilgotności i temperatury, w jakich przebywała. Próbki do b[...]

Analiza wykonania nadbudowy w aspekcie regulacji zawartych w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego DOI:10.15199/33.2018.10.11


  Powody podejmowania przedsięwzięć budowlanych polegających na nadbudowie wynikają z wielu przyczyn, podstawowa, to zwiększenie całkowitej powierzchni budynku, co w konsekwencji prowadzi do oszczędności powierzchni miasta. Zwykle podczas nadbudowy przeprowadza się też remont elewacji budynków często wraz z ociepleniem. Takie rozwiązanie poprawia warunki życia mieszkańców, przedłuża żywotność budynku, w znacznym stopniu ogranicza zużycie energii cieplnej, zmniejsza dalsze koszty konserwacji budynku oraz koszt uzyskania powierzchnimieszkalnej w porównaniu z obiektemnowo wznoszonym. Podczas projektowania nadbudowy należy uwzględniać stan nośności konstrukcji istniejącej orazmożliwość przeprowadzenia jej ewentualnego wzmocnienia. Konieczne jest uwzględnienie nośności nie tylko gruntu, lecz również infrastruktury znajdującej się bezpośrednio pod budynkiem oraz w sąsiedztwie, m.in. tuneli drogowych, przejść podziemnych. Podczas inwentaryzacji istniejących budynków przewidzianych do nadbudowy należy bardzo starannie prowadzić wszystkie pomiary, ponieważ błędy na tym etapie realizacji przedsięwzięcia mogą doprowadzić do wysokich, nieplanowanych pierwotnie kosztówrealizacji [5]. Zapewnienie odpowiedniej klasy odporności og[...]

Metody sprzężeń czasowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych DOI:10.15199/33.2016.06.04


  Celemartykułu było wskazanie kierunków badawczych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metod sprzężeń czasowych. Problem badawczy dotyczy optymalizacji cyklu realizacji przedsięwzięć budowlanych, w szczególności poszukiwaniametod obliczeniowych uwzględniających ograniczenia technologiczne i organizacyjne w systemach pracy potokowej (flow shop problem). Jako kryteria optymalizacyjne przyjętominimalizację czasu, kosztów i zasobów oraz inne funkcje celu. Słowa kluczowe: harmonogramowanie,metody sprzężeń czasowych, optymalizacja.Metody sprzężeń czasowych (Time Couplings Method TCM) są naturalną konsekwencją przyjętej struktury podziału pracWBS (Work Breakdown Structures) realizowanych na frontach roboczych. Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych metodą sprzężeń czasowych (sprzężenia czasowe to wewnętrzne powiązania czasowe między procesami budowlanymi i frontami robót, z uwzględnieniem ograniczeń zasobowych i technicznych) polega na planowaniu ich realizacji z uwzględnieniem wymienionych ograniczeń oraz optymalizacji kolejności. Wliteraturze szeroko prezentowane były metody LSM (Linear Scheduling Method), odpowiednik TCM, lecz uwzględniające odmienne podejście i rozwijały się głównie w Kanadzie oraz w USA. Model obliczeniowy Model obliczeniowy stanowi przedsięwzięcie budowlane polegające na wykonaniu n obiektów zbioru O = {O1, O2..., On}, przez m brygad zbioru B = {B1, B2..., Bm} Na każdymobiekcie O1 ∈ O realizowanych będzie m prac O1 = [P1 i , P2 i , ..., Pm i ], przy czym praca Pj i (i = 1,2,..., n; j = 1,2,..., m) jest wykonywana przez brygadę Bj w czasie pj i. Prace na obiekcie O1 ∈ O należy wykonać w zadanym porządku technologicznym, tzn. dowolna praca Pj i ma być wykonywana po zakończeniu Pi j-[...]

 Strona 1