Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH PRZEGON"

Planowanie Zamościa. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Historia Zamościa zawarta jest w planie urbanistyczno-architektonicznym miasta i w jego zachowanych budowlach cywilnych i obiektach fortyfikacyjnych. Dzieje hetmańskiego grodu opisano w wielu archiwalnych już dokumentach, współczesnych rozprawach naukowych i popularnych przewodnikach i artykułach. Rozwój tej renesansowej, a następnie XIX-wiecznej, twierdzy możemy prześledzić także dzięki bog[...]

Planowanie Zamościa. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zamościa z 2006 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zamościa opracowano w Jeleniogórskim Biurze Planowania i Projektowania pod kierunkiem urbanisty-architekta Janusza Korzenia. Obejmuje on obszar całej jednostki i stanowi jedno z nielicznych w kraju opracowań wykonanych na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarow[...]

Wisła w krajobrazie Krakowa

Czytaj za darmo! »

Historyczny rozwój sieci hydrograficznej Krakowa dowodzi, że w ciągu wieków ulegała ona wielorakim przemianom, związanym za zmianami gospodarczymi i środowiskowymi. W średniowieczu była czynnikiem decydującym o rozwoju miasta, później jednak znaczenie sieci wodnej Krakowa stopniowo zmalało i wreszcie upadło. Problematyka badawcza związana z warunkami topograficzno- hydrograficznymi Krakowa,[...]

Krajobraz i architektura - droga do spotkania


  Krajobraz nie istnieje w oderwaniu od konkretnej lokalizacji, od miejsca, w którym usytuowany jest jego obserwator. I chociaż wszystkie parametry środowiska, tworzące krajobraz istnieją obiektywnie i niezależnie od tego obserwatora, to jego wartość, utożsamiana zwykle z jego walorami estetycznymi, związana jest ściśle z obserwatorem. W tej relacji środowisko - człowiek (obserwator) konieczne jest osiągnięcie znacznego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, aby potencjalny obserwator był przygotowany do identyfi kacji i oceny estetycznej wartości środowiska, którą zwykle określamy mianem krajobrazu1. Termin krajobraz pojawił się po raz pierwszy w języku staroniemieckim już w VIII w. w formie używanej do dziś Landschaft i pierwotnie oznaczał jednostkę przestrzeni w sensie politycznym i przyrodniczo-geografi cznym1. W języku potocznym, a później artystycznym, pojęcie krajobrazu (w sensie pejzażu) określało malownicze widoki, jako elementu lub wyłączonego obiektu artystycznego wyrazu. Jako pojęcie artystyczno-estetyczne, krajobraz pojawił się po raz pierwszy w 1518 r. W końcu XVIII w. słowo krajobraz nabrało znaczenia naukowego, gdyż zostało zaadaptowane przez nauki geografi czne. W Polsce był w użyciu landszaft czy z francuskiego pejzaż, ale pojawiał się i krajobraz. Kazimierz Brodziński (1791-1835), poeta, teoretyk literatury, od [...]

Architektura krajobrazu - studia międzywydziałowe na UR w Krakowie


  Jednostkę dydaktyczną Architektura Krajobrazu - Studia Międzywydziałowe (AK-SM) na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie powołał Senat 13 marca 2009 r. uchwałą nr 9/2009. Kierunek studiów współtworzą: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Wydział Ogrodniczy. Oznacza to, że jej kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią głównie nauczyciele akademiccy pracujący na obu wydziałach. Pomagają im także koledzy z Wydziału Leśnego, Rolniczo- Ekonomicznego oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki. Czteroletnie doświadczenia związane z rozwojem tego kierunku studiów wskazują, że najwięcej trudności mamy z organizacją pracy. Na wydziałach rozdzielenie zadań pracownikom przez dziekanów jest łatwiejsze. Natomiast w przypadku studiów międzywydziałowych, którymi kieruje kierownik z uprawnieniami dziekańskimi ds. dydaktycznych, sprawa jest bardziej złożona. Dlatego z zadowoleniem należy przyjąć zarządzenie rektora z 4 października 2011 r., nr 28/2011, o utworzeniu w strukturach organizacyjnych obu wydziałów jednostek, w których nazwie pojawia się określenie "architektura krajobrazu". Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji dotychczasową Katedrę Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych przekształcono w Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (WIŚiG-KGPiAK). Natomiast na Wydziale Ogrodniczym utworzono Katedrę Dendrologii i Architektury Krajobrazu (WO-KDiAK). Powołanie obu jednostek znajduje merytoryczne uzasadnienie. Jeżeli kierunek studiów międzywydziałowych architektura krajobrazu ma się rozwijać, to nauczyciele akademiccy muszą zaangażować się w pracę nie tylko dydaktyczną, ale i naukową oraz współpracować z podmiotami społecznymi i gospodarczymi. Działalnością jednostki kieruje Rada Kierunku. Tworzy ją dziesięciu nauczycieli akademickich, po czterech z każdego[...]

Architektura krajobrazu - teoria, badania, realizacje DOI:10.15199/2.2018.12.1


  Architektura krajobrazu jest dyscypliną naukową i działalnością zawodową bardzo złożoną, trudną, ale pasjonującą. Badania architektury krajobrazu obejmują nauki techniczne, przyrodnicze, humanistyczne i nauki o sztuce. Dlatego w pięcioletnim procesie dydaktycznym wszystkie wykładane przedmioty sytuują się w tych obszarach. Z teorii studenci poznają definicje, pojęcia i wybitne osobowości, które na trwale wpisały się w daną dziedzinę wiedzy. W czasie zajęć projektowych, praktyk zawodowych i pracy w Kole Naukowym poznają warsztat pracy architekta krajobrazu. Prowadzą indywidualne i zespołowe badania. Zwieńczeniem prac projektowych powinna być ich realizacja. Konkurencja, panująca wśród konkretnych grup zawodowych, jak architekci, urbaniści, geodeci i inni, jest duża, ale ta świadomość powinna być czynnikiem motywującym do gruntownego poznania wykładanej problematyki i rozbudzania własnych inspiracji twórczych. Architektura Architektura jest sztuką kształtowania formy w powiązaniu z konstrukcją budowlaną w sposób, który organizuje przestrzeń niezbędną do zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb człowieka. Słowo pochodzi od greckiego architekton, rządzący budową, czyli budowniczy. Za tym prostym stwierdzeniem kryje się jednak złożona treść. W pojęciu architektury mieszczą się bowiem jednocześnie trzy elementy: technika, sztuka i ekonomia. O tym troistym charakterze architektury mówił już w I w. p.n.e. Witruwiusz1, który stwierdził, że architektura składa się z dispositio (rozwiązanie konstrukcyjne), decor (stosowność, estetyka) i distributio (zagospodarowanie środków, ekonomia). Jest on autorem dzieła De architectura libri decem (wyd. polskie O architekturze ksiąg dziesięć, 1956; tłum. Kazimierz Kumaniecki), które jest jedynym zachowanym traktatem o architekturze, jaki przekazała nam starożytność [1]. Traktat Witruwiusza był studiowany w starożytności i w średniowieczu. Stał się drogowskazem i źródłem inspi[...]

prof. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki (30 XI 1933 - 19 IV 2019) DOI:

Czytaj za darmo! »

Był wybitnym specjalistą w dziedzinie architektury i urbanistyki, historii architektury i konserwacji zabytków, działał także w obszarze zastosowań informatyki w ochronie zabytków, historii kultury i sztuki, plastyce i fotografii. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków oraz kierownika Zakładu Studiów i Badań Konserwatorskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Jako ostatni 28 stycznie 2019 r. przyznano Profesorowi tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Zamość". Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 1951-1957. Prace doktorską pt. "Problemy konserwatorskie Zamościa i ich związki z rozwojem gospodarczym i urbanistycznym miasta" obronił w 1964 roku. Rozprawa habilitacyjna pt. "Strategia konserwacji zabytków architektury w Polsce" została opublikowana w 1993 r. Od 1997 r. był profesorem nadzwyczajnym Politechniki Krakowskiej, a od 2002 r. profesorem tytularnym. Pozostawił po sobie kilkanaście książek, kilkaset artykułów naukowych, opinii i eksp[...]

 Strona 1