Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena BRODA"

Zakażenia mikrobiologiczne przy produkcji bioetanolu

Czytaj za darmo! »

Microbial contaminations during bioethanol production There is currently a high level of interest in renewable energy resources, especially biofuel (bioethanol). The raw material to ethanol fermentation could be not only edible plants, but also industrial and community wastes. Using such materials is economically and environmentally profitable. However, exposures to risk of high microbial contamination which can lead to significant limitation of ethanol production. Therefore, recognition and reduction of microbial contamination, as well as prevention of such infections are essential and need deeper understanding. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w tym produkcją biopaliw takich jak bioetanol. Do jego produkcji planowane jest użycie nie tylk[...]

Stan gorzelni rolniczych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: gorzelnia rolnicza, destylat rolniczy, przemysł spirytusowy, bioetanol Keywords: agricultural distillery, agricultural distillate, alcohol industry, bioethanol The state of Polish agricultural distilleries In this paper there is introduced the state of agricultural distilleries in Poland. It has been given reasons for its production downfall. In this sense, problems of Polish distillery were described. The main causes of slackened demand for the agricultural distillate have been shown. The economic and market factors are also discussed. In the current article, the future perspectives of Polish agricultural distilleries were recommend. Gorzelnie rolnicze stanowiły dawniej charakterystyczny element upaństwowionego polskiego rolnictwa. Odgrywały wówczas istotną rolę w[...]

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i szkodniki ziaren zbóż

Czytaj za darmo! »

Ziarno zbóż jest bardzo podatne na zakażenia mikrobiologiczne oraz występowanie różnego typu szkodników. Obniża to możliwość jego wykorzystania w przemyśle, który obecnie coraz częściej stosuje nowoczesne energooszczędne technologie eliminujące etapy cieplnej obróbki. Stosowanie takich technologii wymaga opracowania metod redukcji skażenia mikrobiologicznego, gdyż obecność niepożądanej mikroflory zakłóca przebieg procesów produkcyjnych, a w gotowym produkcie jest niedopuszczalna. Niniejszy artykuł stanowi przegląd typów zakażeń mikrobiologicznych i szkodników surowców zbożowych. Zakażenia mikrobiologiczne ziaren zbóż Ziarno ulega zakażeniu już w warunkach polowych. Źródłem zakażeń bakteryjnych są: gleba, kurz, woda, nawozy organiczne oraz zwierzęta. Ilość mikroorganizmó[...]

Utylizacja odpadów - alternatywne surowce do produkcji bioetanolu


  W wielu krajach zanieczyszczenie środowiska nabiera coraz większego znaczenia. Uprzemysłowienie i zurbanizowanie wpływa na powstawanie wzrastającej ilości odpadów organicznych i nieorganicznych. W ostatnich latach, w związku z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych, rośnie również zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w tym produkcją biopaliw takich, jak bioetanol. Do jego produkcji do tej pory wykorzystywano głównie rośliny uprawne (zboża, trzcina cukrowa, kukurydza, buraki cukrowe oraz inne rośliny zawierające cukry podatne na fermentację). Wytwarzanie bioetanolu z tych roślin wiąże się jednak z dużymi kosztami, które wynikają głównie z cen surowca, ponadto wykorzystanie zbóż na cele gorzelnicze powoduje wzrost cen żywności na świecie, a co za tym idzie sprzeciw społeczny [2]. Wychodząc naprzeciw wspomnianym problemom, badania obecnie koncentrują się na możliwości wykorzystania do produkcji biopaliw materiałów odpadowych, takich jak niejadalne części roślin uprawnych (np. łodygi zbóż, kolby i łodygi kukurydzy), makulatura czy różnego typu odpady przemysłowe[...]

Badania nad różnorodnością glonów zasiedlających drewno archeologiczne DOI:10.15199/2.2015.5.3


  Glony, żyjące przeważnie w środowisku wilgotnym, stanowią część mikroflory glebowej, zdolne są do życia także w środowiskach, gdzie woda pojawia się okresowo. Dobre podłoże ich rozwoju stanowi drewno, materiał porowaty, o dużej higroskopijności. Porastanie drewna i trwałe przebarwienie powierzchni powoduje jego degradację. Dlatego glony są ważnym ogniwem wśród organizmów, związanych z degradacją drewna archeologicznego. Autorki rozpatrują problem na przykładzie średniowiecznych reliktów mostu wydobytych z jezior Lednickiego, Gągnowskiego i resztek łodzi wydobytych z Rawki, dopływu Bzury.Termin "glony", obejmujący ponad 20 tysięcy gatunków, zapożyczony został z gwary góralskiej i wprowadzony do terminologii botanicznej przez prof. Józefa Rostafińskiego [7]. Glony to przeważnie organizmy mikroskopijnej wielkości, żyjące w środowisku wilgotnym, tj. w wodzie słonej - w morzach, oceanach, jak i w wodzie słodkiej - w rzekach, jeziorach, stawach i bagnach, wykazujące ogromną różnorodność form [1]. Niektóre gatunki zdolne są do życia na śniegu i lodowcach, w gorących źródłach, na glebie, skałach, korze drzew, mogą wnikać także w zagłębienia tkanek i jamy ciała innych organizmów, liczne zdolne są do życia w środowiskach ekstremalnych, np. tam gdzie woda pojawia się okresowo [1, 7]. Glony eukariotyczne i sinice stanowią istotną część mikroflory glebowej. I chociaż są prawie niedostrzegalne dla ludzkiego oka, to przyczyniają się do poprawy struktury gleby, zmniejszają erozję gleb i powodują wzrost żyzności [7]. "Liczne przypadki porastania drewna przez glony dowodzą, że materiał ten stanowi dobre podłoże dla ich rozwoju" [4]. Decyduje o tym fakt, że drewno to materiał porowaty, charakteryzujący się dużą higroskopijnością. Porastanie drewna i trwałe przebarwienie jego powierzchni stało się przyczyną zaliczenia glonów do grona organizmów powodujących degradację tego materiału. [...]

Bakterie jako czynnik degradacji drewna archeologicznego DOI:10.15199/2.2016.4.1


  Bakterie rozkładające materię organiczną pełnią w środowisku niezwykle istotną funkcję, przyczyniając się do obiegu pierwiastków w przyrodzie. Tym samym są one także przyczyną degradacji cennych dla człowieka obiektów o wartości historycznej i kulturowej, jak drewniane zabytki, pochodzące sprzed wielu wieków, zachowane w ziemi czy w zbiornikach wodnych. Pierwszym krokiem na drodze ograniczenia biodegradacji cennych zabytków jest rozpoznanie niszczących je czynników biologicznych. Celem badań była w związku z tym identyfikacja bakterii zasiedlających drewno archeologiczne, pochodzące z Jeziora Lednickiego (fragmenty pali mostu "poznańskiego", X-XI w.) oraz z Jeziora Gągnowskiego (drewnianej przeprawy mostowej, X w.). Wyniki, w połączeniu z analizą stopnia degradacji zabytkowej tkanki drzewnej, stanowić będą punkt wyjścia do dalszych badań, których celem jest zaproponowanie skutecznych metod ochrony obiektów drewnianych przed zniszczeniem. Słowa kluczowe: drewno archeologiczne, biodegradacja, bakterie tunelowe, bakterie erozyjne, bakterie kawernowe, bakterie perforacyjne.Drewno, jak każdy inny materiał organiczny, ulega rozkładowi w zależności od chemicznej i biologicznej agresywności środowiska, w którym przebywa. Degradacja drewna jest procesem złożonym i skomplikowanym przede wszystkim ze względu na różnorodność czynników, przez które jest wywoływany, jak również gatunków rozkładanego surowca [12]. Podatność materiału na biodegradację często uznajemy za cechę korzystną, jednakże nie w przypadku drewnianych zabytków archeologicznych, które chcemy chronić i zachować dla przyszłych pokoleń, jako dziedzictwo naszej kultury. Narażenie drewna archeologicznego na działanie niekorzystnych warunków wilgotnościowo- termicznych oraz niszczących czynników biologicznych i chemicznych może prowadzić do zmian w budowie ścian komórkowych, zawartości głównych składników strukturalnych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych, co [...]

Okrzemki - piękno w skali mikro DOI:10.15199/2.2015.12.1


  Okrzemki to jednokomórkowe glony, charakteryzujące się wysoką zawartością krzemionki w ścianie komórkowej. Ściana komórkowa składa się z dwóch części, które nachodzą na siebie brzegami, jak denko i wieczko pudełka, tworząc twardy i odporny pancerzyk. Organizmy te żyją we wszystkich ekosystemach, w których znajdą warunki do przeprowadzania fotosyntezy. Są producentami materii organicznej, stanowiąc pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ze względu na swoje właściwości są często wykorzystywane jako bioindykatory służące do odtwarzania dawnych warunków środowiska w badaniach paleoekologicznych oraz do oceny jakości wód, w przemyśle wykorzystuje się je do filtrowania wina i piwa, natomiast ziemia okrzemkowa, powstająca z osadów zawierających szczątki tych organizmów, jest jednym ze składników dynamitu.Okrzemki to zdecydowanie najliczniejsza i jednocześnie najbardziej zróżnicowana grupa glonów jednokomórkowych (Algae). W randze klasy (Bacillariophyceae) należały do niedawna do gromady Chrysophyta, do której zaliczano również złotowiciowce (Chrysophyceae) i różnowiciowce (Xanthophyceae). Obecnie okrzemki klasyfikowane są jako samodzielna gromada - Bacillariophyta [8]. Okrzemki zaliczyć można do organizmów kosmopolitycznych, jednak wśród nich istnieją również gatunki, które bardzo ściśle związane są z określonym typem siedliska [9]. Generalnie są one w stanie egzystować na wszystkich szerokościach geograficznych, wszędzie tam, gdzie znajdą wystarczające ilości wilgoci oraz światła, niezbędnych do przeprowadzenia fotosyntezy. Okrzemki zasiedlają wilgotne gleby i skały, jaskinie, pustynie, na których występują mgły, lód morski, rzeki, jeziora, morza, a także źródła, w tym zimne, gorące oraz słone. Zamieszkują nie tylko czyste wody (gdzie z innymi glonami, żyjącymi na dnie zbiorników, tworzą zbiorowiska zwane bentosem), ale także zanieczyszczone, aż po kanały ściekowe, w których nie mogą żyć żadne inn[...]

 Strona 1