Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Ryszard MROCZEK"

Rasy rodzime jako element ekorozwoju rolnictwa


  Każdy naród chroni własne dziedzictwo kulturowe. O odrębności, obok języka i historii, świadczy także kultura rolna, której integralną częścią jest wielopokoleniowy dorobek hodowlany. W XIX wieku na ziemiach polskich, mimo trudności wynikających z utraty niepodległości, wyhodowano wiele ras zwierząt gospodarskich. W minionym stuleciu niektóre z nich bezpowrotnie utracono. Dlatego tak ważnym zadaniem jest ochrona przed wyginięciem pozostałych do dziś ras prymitywnych, określanych w terminologii zootechnicznej jako rasy rodzime. Obecnie w rolnictwie mamy do czynienia z nową formą ochrony przyrody, jaką jest utrzymywanie starych ras zwierząt. Kluczową funkcję w tych działaniach pełnią programy rolnośrodowiskowe. Mają one na celu zachęcenie rolników do gospodarowania w taki sposób, aby ich działalność służyła zachowaniu bioróżnorodności (tab. 1). Ekologizacja rolnictwa wiąże się przede wszystkim ze świadomym kształtowaniem walorów przyrodniczych środowiska. Szczególnego znaczenia nabiera w tym przypadku zasada trwałości, której naprzeciw wychodzi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Istotnym elementem tego programu są działania o charakterze rolnośrodowiskowym. Traktują one rolnika nie tylko jako producenta żywności, lecz także jako opiekuna wartości przyrodniczych. Ich idea opiera się na fi nansowaniu strat, jakie ponosi rolnik, decydując się na zastosowanie ekstensywnych metod produkcji, sprzyjających poprawie stanu środowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich. Dynamiczne zmiany w populacjach zwierząt gospodarskich stwarzają niebezpieczeń[...]

 Strona 1