Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna WILK"

Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biogazu


  Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z zagadnień warunkujących potrzebę wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Niemniej, istnieją takie odnawialne źródła energii, co do których nie ma wątpliwości, że ich energetyczne wykorzystanie będzie sprzyjało ochronie środowiska naturalnego. Do takich źródeł będzie należał biogaz, otrzymywany na skutek fermentacji metanowej osadów ściekowych powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczalnia ścieków usuwa zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach komunalnych w sposób mechaniczny i biologiczny. W pierwszej fazie oczyszczania ścieki przepływając przez kraty, pozostawiają na nich grube zawiesiny - tzw. skratki. Następnie w piaskowniku usuwany jest piasek i żwir. W osadnikach wstępnych oddzielane są od ścieków osady. Kolejno ścieki przepompowywuje się Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biogazu Joanna WILK przy zachowaniu odpowiednich warunków fi zycznych. Ze względu na temperaturę procesu rozróżnia się trzy rodzaje fermentacji: psychrofi lową - przebiegającą w temperaturach niskich: 5-20oC, mezofi lową - w temperaturach 30-38oC, oraz fermentację termofi lową - w temperaturach wysokich 45-55oC. W przypadku osadów ściekowych powszechnie stosowana jest fermentacja mezofi lowa, przy optymalnej temperaturze 35-37oC. Wyróżnia się cztery fazy procesu fermentacji metanowej: [...]

 Strona 1