Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"HARALD KANIA"

Doświadczenia w obróbce ultradźwiękowej ciekłej stali na skalę półprzemysłową

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prób przemysłowych nadźwiękowiania ciekłej stali we wlewnicy. Zabiegi takie mają na celu wywołanie w ciekłej stali zjawiska kawitacji akustycznej oraz wiatru akustycznego i ciśnienia promieniowania, które powinny poprawić 2009 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 471 jakość wlewka stalowego. W celu przeprowadzenia prób zaprojektowano oraz skonstruowano generator mocy wraz z piezoelektryczną głowicą akustyczną. Obróbce ultradźwiękowej poddano trzy rodzaje stali: niskowęglową, wysokowęglową oraz wysokostopową. The paper presents results of ultrasonic processing industrial tests of liquid steel in ingot mould. These treatment causes acustic cavitation phenomenon in liquid steel, thus the steel ingots should have better quality. For these tests designed and [...]

Kształtowanie właściwości smarujących zasypek krystalizatorowych


  Wzrost wymagań odnośnie do coraz wyższej jakości ciągłego wlewka kształtuje zapotrzebowanie na różnorodne badania, m.in. związane z zasypkami krystalizatorowymi. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem masy właściwej zasypki krystalizatorowej na intensywność smarowania naskórka wlewka w krystalizatorze. Badaniom poddano zasypkę proszkową, granulowaną oraz formowaną (scaloną z dodatkiem lepiszcza). Uzyskane wyniki wskazują, że zwiększenie masy właściwej zasypki wpływa korzystnie na jej właściwości smarujące. Increased requirements on the quality of continuously cast trigger the need for a variety of research, including associated with the backfill of continuous casting mould. In this paper presents the results of studies on the effects of the mould backfill density on the intensity of the ingot skin lubrication in the continuous casting mould. Backfill was tested in the form of powder, granules and molded plates (made by compression with the addition of clay binder). The results indicate that increasing the density of the mould backfill is beneficial for its lubricating properties. Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, zasypki krystalizatorowe, właściwości fizykochemiczne zasypek Key words: continuous casting, backfill of continuous casting mould, physical and chemical properties of backfill.Wstęp. Rozwój techniki ciągłego odlewania sta- li wiąże się nie tylko ze zmianami konstrukcyjnymi samych urządzeń, ale i ze zmianami technologiczny- mi, m.in. w sposobie smarowania naskórka wlewka ciągłego i izolowania ciekłej stali w krystalizatorze. W początkowym okresie smarowanie naskórka wlewka ciągłego odbywało się przy użyciu oleju. Na początku lat 60. wprowadzono do ciągłego odlewania zasypki krystalizatorowe, które w następnych latach ewoluują ze zwykłych mieszanin proszkowych do spiekanych i wstępnie przetapianych. Rozwój ten dokonuje się głównie w celu uzyskania powtarzalnych właściwo- ści fizykochemicznych, pozwalaj[...]

Przesłanki wytwarzania staliw pod kątem jakości odlewów austenitycznych


  Światowa produkcja stali i staliw odpornych na korozję, podczas ostatnich 25 lat, wykazuje wzrost około 5 % rocznie, z wyraźnym przyspieszeniem w ostatnich paru latach. Polska jest jednym z największych producentów staliw w Europie. Wytwarzanie odlewów austenitycznych odpornych na korozję w małych krajowych odlewniach, nie posiadających obróbki pozapiecowej, napotyka szereg trudności, m.in. uzyskania zawartości węgla na poziomie 0,02÷0,03 % C. W pracy zaproponowano algorytm optymalizacji działań technologicznych umożliwiający produkcję dobrych jakościowo odlewów austenitycznych. The world production of corrosion resistant steels and cast steels during the last 25 years has increased about 5 % a year, and has accelerated recently Poland is one of the largest producers of casts in Europe. Production of austenitic corrosion resistant casts is encounters difficulties at small domestic foundries. In the article we suggested algorithm of the optimization of the technological process enabling the production of high quality casts. Słowa kluczowe: odlew, wady odlewnicze, staliwo austenityczne Key words: cast, casting defects, austenitic cast steel 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 721 1. Wstęp. Odlewy ze staliw stopowych znajdu- ją zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np. motoryzacyjnym, chemicznym, czy górniczym. Ze względu na warunki mikroklimatyczne panujące pod ziemią wymagania stawiane takim odlewom są szczególnie wysokie. Dotyczą one własności mecha- nicznych, kwasoodporności oraz jakości, czyli bra- ku w odlewach wad wewnętrznych i zewnętrznych. Wymagania te mogą być spełnione przez[...]

Modelowanie przepływu stali w kadzi pośredniej urządzenia cos w stalowni Baildon Gonar-Bis sp. z o.o. DOI:

Czytaj za darmo! »

Modelling of steel flow in the continuous casting tundish in the steelworks Baildon Gonar-Bis sp. z o.o. Celem badań było zdiagnozowanie warunków hydrodynamicznych występujących w kadzi pośredniej, stosowanej w stalowni Baildon Gonar-Bis. Analizowany obiekt to kadź pośrednia typu "T". Nominalna pojemność kadzi 7,5 Mg ciekłej stali. W związku z tym podjęto działania zmierzające do określenia szczegółowych charakterystyk pracy obiektu. W kadzi rozpatrywano różne zabudowy urządzeniami sterującymi przepływem (UPS). W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań modelowych (fizycznych i numerycznych) identyfikujące charakterystyki przepływowe w kadzi pośredniej. The objective of the study is to diagnose the current condition of the tundish currently used in the steelworks Baildon Gonar-Bis. The investigated object is a “T"-type tundish. The nominal capacity of the tundish is 7.5 Mg of liquid steel. Investigations were undertaken to determine the detailed characteristics of the working conditions of the facility. Different flow control devices configurations in the tundish were tested. The present work include results of both, physical and numerical models that identify the flow characteristics in a tundish. Słowa kluczowe: kadź pośrednia, modelowanie numeryczne, modelowanie fizyczne, przepływy cieczy, regulatory przepływu, czas mieszania Key words: tundish, numerical modelling; physical modelling, flow fluid, regulators of flow, mixing time 2009 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 179 Wstęp. Wzrastające wymagania jakościowe produkcji hutniczej sprawiają, że poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych eliminujących niedoskonałości techniki ciągłego odlewania stali. Proces ciągłego odlewania stali pozwala na odlewanie wlewków o kształcie i wymiarach przekroju poprzecznego zbliżonych do wyrobów gotowych. Wymaga to jednak zachowania wysokiej czystości ciekłej stali wprowadzanej do krystalizatora. Ujawnia się tu rola kadzi pośredniej[...]

 Strona 1