Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW GRADOŃ"

Modelowanie emisji tlenków azotu z komór spalania wysokotemperaturowych pieców grzewczych

Czytaj za darmo! »

Opracowano zależności przydatne w modelowaniu emisji tlenków azotu z komór spalania wysokotemperaturowych pieców grzewczych. Zaproponowany sposób obliczeń pozwala ograniczyć liczbę reakcji w mechanizmie konwersji azotu w płomieniach do dwunastu reakcji elementarnych. Opierając się na analizie efektywności reakcji opracowano formuły obliczeń koncentracji głównych reagentów uczestniczących w reak[...]

Możliwości wykorzystania żelaza i jego związków w niektórych działaniach na rzecz ochrony środowiska

Czytaj za darmo! »

Większość procesów technologicznych wiąże się nierozerwalnie z procesami konwersji energii. Znaczną uwagę zwraca się również obecnie na wpływ tych procesów na środowisko. Rozwiązywane problemy mają często charakter interdyscyplinarny. W artykule opisano możliwości wykorzystania metali oraz niektórych zjawisk z zakresu zainteresowań metalurgii w działaniach proekologicznych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości redukcji tlenków azotu w reakcjach z żelazem. The most of technological processes is connected inseparably with processes of energy conversion. Substantial attention is also called to influence of these processes on environment. The solved problems have often interdisciplinary character. The paper presents some particular prospects of utilization of metals as well as some ph[...]

Znaczenie reakcji konwersji NaCl do Na2SO4 i KCl do K2SO4 w ograniczaniu korozji przegrzewaczy kotłów


  Konwersja chemiczna chlorków metali alkalicznych do siarczanów, zachodząca w fazie gazowej palenisk węglowych odgrywa istotną rolę w ograniczaniu negatywnych skutków korozji elementów stalowych kotła. W artykule przedstawiono wyniki badań konwersji NaCl do Na2SO4 i KCl do K2SO4 w atmosferze gazowej o składzie charakterystycznym dla spalin kotłowych. Eksperymenty wykonano w ceramicznym reaktorze przepływowym ogrzewanym z zewnątrz w zakresie temperatury 815-930°C. Wyznaczono współczynniki szybkości reakcji. Słowa kluczowe: korozja chemiczna, spalanie, kinetyka The role of the conversion reactions of NaCl to Na2SO4 and KCl to K2SO4 in reducing of boiler superheaters corrosion Transformation of potassium and sodium chlorides to sulfates in gaseous phase of coal combustion chamber plays an important role in reducing the threats caused by corrosion of steel tubes in power boilers. This article presents results of investigations of kinetics of NaCl to Na2SO4 and KCl to K2SO4 transformation in a gaseous mixture of composition similar to combustible gases in boilers. The experiments were done in an externally heated, tubular fl ow reactor in temperature range 815-930°C. Kinetics parameters of the conversion reactions were evaluated. Keywords: chemical corrosion, combustion, kinetics 1. Wstęp Substancja mineralna zawarta w węglu ulega podczas jego spalania konwersji termicznej, której efektem jest występowanie w spalinach związków chemicznych o często niekorzystnym oddziaływaniu na elementy konstrukcji kotła [1]. Do substancji stwarzających największe zagrożenia należą chlorki metali alkalicznych, w szczególności chlorki sodu i potasu. Związki te występują w spalinach w postaci parowej i stosunkowo łatwo kondensują na powierzchniach wymienników ciepła, tworząc lepką warstewkę o silnym działaniu korozyjnym. Lepka powierzchnia sprzyja ponadto osadzaniu się cząstek popiołu i narastaniu zwartej warstwy osadu [2-4]. Wzrasta opór cieplny przegrody[...]

 Strona 1