Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ROSIAK"

Doświadczalna weryfikacja parametrów oszraniania płyty. Część 1 Parametry obliczane na podstawie literaturowych równań kryterialnych

Czytaj za darmo! »

L - Wymiar płyty wzdłuż kierunku przepływu powietrza, m T - Temperatura, °C Tf - Temperatura powierzchni szronu, funkcja czteroparametrowa Tf(Ta,Tp,f,t), °C A - Współczynnik wyrównania temperatury, m2/s M - Strumień masy szronu, funkcja czteroparametrowa m(Ta,Tp,f,t), kg/s M - Masa szronu, funkcja czteroparametrowa M(Ta,Tp,f,t), kg P Ciśnienie, Pa Pef - Efektywna przewodność cieplna warstw[...]

Niskotemperaturowy ultratermostat laboratoryjny - kriostat


  W artykule opisano, zmontowany na lekkiej, stalowej konstrukcji przewoźnej, ultratermostat niskotemperaturowy. Urządzenie zawiera: głowicę termostatu zanurzeniowego niemieckiej fi rmy JULABO, izolowany cieplnie zbiornik oraz agregat sprężarkowy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem. Urządzenie zostało zestawione do celów naukowo-dydaktycznych. Opisano cechy użytkowe ultratermostatu. Zamieszczono wykresy temperatura-czas dla przypadków: - oziębiania cieczy do minimalnej temperatury; - zaprogramowanych zmian (wzrostów i spadków) temperatury; - naturalnego ogrzewania glikolu w zbiorniku. Objaśniono zasadę stabilizacji temperatury w warunkach nieustalonych dopływów i odpływów energii.Stabilne termicznie źródło ciepła zawartego w wodzie lub w niezamarzającym, nieagresywnym chemicznie i biologicznie płynie, potrzebne jest w wielu zastosowaniach inżynierskich. Źródła ciepła, realizujące zadane nastawy temperatury medium znajdującego się w zbiorniku to dziś zaawansowane technicznie urządzenia. Umożliwiają one realizowanie procesów związanych z dopływem (odpływem) różnych strumieni ciepła do medium, cyrkulującego zwykle w zamkniętej hydraulicznie pętli. Producenci i dystrybutorzy tego rodzaju wyposażenia laboratoryjnego [2] nazywają je kriostatami 1) albo cyrkulatorami chłodzącymi, albo jeszcze inaczej: termostatami z chłodzeniem. Te różne nazwy wprowadzają pewne zamieszanie. Określenie cyrkulator jest dość dziwaczne. Kriostat i termostat natomiast to określenia, odnoszące do wielu różniących się od siebie urządzeń. Wydaje się, że najbardziej precyzyjną, chyba już tradycyjną nazwą jest określenie: ultratermostat (w skrócie ULT) oraz ultratermostat niskotemperaturowy (ULTN). W ramach "skromnego" wyposażenia narzędziowo-wytwórczego uczelni powstało kilka lat temu opisywane urządzenie przewoźne (rys. 2). Ma ono wagę ok. 40 kg i do chwili obecnej dobrze spełnia swe funkcje. Ten ULTN jest wyposażony w jednostopniowe urządzenie chło[...]

 Strona 1