Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"janUsz steCKo"

Poprawa efektywności ekonomicznej procesu spiekania poprzez zastąpienie części koksiku antracytem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań prób laboratoryjnych, jak i przemysłowych zastosowania antracytu w procesie spiekania. Wskazano zagrożenia i sposoby ich zapobiegania. Określono udział antracytu w sumie paliwa oraz efekty ekonomiczne jego zastosowania. The results of laboratory tests and the industrial application of anthracite in the process of sintering were presented. Threats and ways to prevent them were identified. The share of the total anthracite fuel and economic effects of its use were defined. Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, proces spiekania, koksik, antracyt Key words: sintering process, economic efficiency, coke breeze, anthracite.1. Wstęp. Jedną z możliwości poprawy efektywności ekonomicznej procesu spiekania może być zastąpienie części koksiku, stosowanego w krajowych spiekalniach, tańszym paliwem, jakim jest antracyt. Wprowadzenie nieprzygotowanego termicznie paliwa, jakim jest antracyt, może powodować różne skutki uboczne (np. wzrost ilości związków organicznych w gazach odlotowych, zawartości oleju w pyłach elektrofiltrów [1, 2]). Z tego względu przed zastosowaniem antracytu na taśmie spiekalniczej należało w warunkach laboratoryjnych określić wpływ tego paliwa na podstawowe parametry procesu spiekania, jakość spieku i parametry spalin. 2. Własności antracytu. Antracyt powinien być tak dobrany, aby parametrami jakościowymi był zbliżony do własności koksiku. Zastosowany do prób antracyt charakteryzował się porównywalną zawartością węgla pierwiastkowego i wartością opałową. Również porównywalne były inne parametry jakościowe, takie jak: zawartość części lotnych i popiołu [3]. Antracyt zawiera mniej wilgoci, co jest korzystne, bowiem wprowadza mniej zbędnego balastu do wsadu. Niepożądana w stosunku do koksiku jest zawartość siarki całkowitej w antracycie. Jest to o tyle istotne, że w wyniku zastosowa[...]

Wykrywanie żużla w konwertorach tlenowych za pomocą termowizji

Czytaj za darmo! »

przestawiono badania własne nad wykrywaniem żużla w stalowni konwertorowej z zastosowaniem kamery termowizyjnej, na podstawie których określono potencjalne możliwości skrócenia czasu reakcji na pojawienie się żużla w otworze spustowym, możliwości korekty położenia konwertora celem zapobiegania zaciągania żużla przez wir nad otworem spustowym oraz odporność metody na zakłócenia wynikające z ogra[...]

Zastosowanie analizy termicznej w metalurgii żelaza


  W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania analizy termicznej do symulacji rozkładu termicznego paliwa stałego i ilościowej analizy zawartych w nim składników, obróbki termicznej składników żużlotwórczych, procesów wypalania siarki, spiekania mieszanki spiekalniczej, redukcji rudy hematytowej. The paper presents the examples of application of thermal analysis to simulate decomposition of solid fuel and quantitative analysis of the components contained therein, slag formers thermal treatment, sulfur burning process, sintering of sinter mixture, hematite ore reduction. Słowa kluczowe: analiza termiczna, DTA, DSC, rozkład, redukcja Key words: thermal analysis, DTA, DSC, decomposition, reduction.1. Wstęp. Analiza termiczna służy do pomiaru właściwości fizycznych substancji (minerałów, związków, stopów itd.) w funkcji temperatury zmieniającej się według ściśle ustalonego programu i w danej atmosferze gazowej. Analiza symultaniczna TG/DTA lub TG/DSC pozwala na rejestrację zmian masy i występujących efektów energetycznych związanych z różnymi przemianami chemicznymi i fizycznymi: reakcji rozkładu, utleniania, redukcji oraz topnienia, krystalizacji i innych przemian fazowych. 2. Symulacja rozkładu termicznego paliwa węglowego (koksiku). Analizę termiczną koksiku zaprogramowano w ten sposób, aby możliwe było określenie zawartości wody, części lotnych, węgla oraz popiołu. Program temperaturowy składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap polegał na ogrzewaniu próbki paliwa do 900 °C w atmosferze gazu obojętnego, przy szybkości nagrzewania 15 °C/ min,[...]

Kumulacja szkodliwych związków w wyłożeniu ogniotrwałym garów i trzonów wielkich pieców


  Przeprowadzono kontrolne odwierty i pobrano próbki wyłożenia ogniotrwałego z zewnętrznej i wewnętrznej części garu wielkiego pieca. Uzyskane próbki poddano analizie na zawartość związków chemicznych wpływających na niszczenie garów i trzonów wiel- kich pieców. Stwierdzono, że próbki pobrane z wewnętrznej części garu charakteryzują się silnym nasyceniem alkaliami, których su- maryczna ilość w próbce przekraczała 10 %, co może być jednym z głównych czynników niszczących gary i trzony wielkich pieców. Inspection was carried out drilling and sampling of the refractory lining of the external and internal parts of the blast furnace hearth. The obtained samples were analyzed for the content of chemical compounds that affect the destruction of the hearth and bottom of blast furnaces. It was found, [...]

 Strona 1