Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Armand Kasztelan"

Oddziaływanie przemysłu spożywczego na środowisko naturalne

Czytaj za darmo! »

Produkcja przemysłowa w Polsce, a tym przemysł rolno-spożywczy, jest jednym z istotnych źródeł zanieczyszczenia środowiska. W procesach wytwarzania produktów żywnościowych stosowane są różnego rodzaju surowce, materiały pomocnicze i technologie, co jednocześnie przyczynia się do powstawania dużej ilości zanieczyszczeń w postaci odpadów produkcyjnych, ścieków, emisji pyłów i gazów do atmosfe[...]

Wpływ przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce


  Wśród sektorów gospodarki narodowej przemysł pozostaje nadal głównym antropogennym źródłem zanieczyszczeń środowiska. Poszczególne sekcje i działy współczesnego przemysłu stwarzają zagrożenia oraz obniżają ekonomiczną i pozaekonomiczną wartość środowiska przyrodniczego. Istotny problem stanowi działalność przemysłu spożywczego, przede wszystkim ze względu na jego duże rozproszenie, przy czym poszczególne branże w różnym stopniu oddziałują na środowisko. CHARAKTERYSTYKA zanieczyszczeń z branży spożywczej GAZY I PYŁY Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pozostają cukrownie. W cukrowniach opalanych węglem oraz koksem powstają gazy spalinowe zawierające ditlenek i tlenek węgla, ditlenek siarki, ditlenek azotu, pyły i zanieczyszczenia węglowodorowe. Ponadto emisje pyłowe powstają przy transporcie cukru, w silosach magazynujących cukier, przy pakowaniu cukru (pył cukrowy) i brykietowaniu (pył wysłodkowy). Dużą uciążliwością tej branży są odory powstające podczas zbyt długiego magazynowania wytłoków [8]. W przemyśle mleczarskim jednym ze źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza są zakładowe kotłownie opalane węglem. Istotny problem stanowią również pyły pochodzące ze złóż fl uidalnych przy produkcji np. mleka w proszku, a także freony i związki amoniaku wydostające się z instalacji chłodniczych [10]. W przemyśle owocowo-warzywnym w czasie procesów produkcji do atmosfery są emitowane niewielkie ilości oparów zawierające koncentraty aromatyczne oraz kondensaty pary wodnej. Ponadto źródłami zanieczyszczenia powietrza są: przyzakładowe kotłownie oraz emisja amoniaku związana m.in. z odpowietrzaniem systemów chłodzenia [3]. W przemyśle mięsnym emisje zanieczyszczeń do atmosfery pochodzą przeważnie z kotłowni zakładowych, wędzarni, stacji chłodzenia amoniakalnego, przechowalni żywca, składowisk, ubojni i działu produkcji mączek. Do zanieczyszczeń tych zalicza się m.in. gazy spalinowe z kotłowni węglowych, dymy p[...]

 Strona 1