Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz KRYNICKI"

Zmiany w przepisach ustawy o ochronie przyrody - na dobre czy złe drzewom?


  Ustawą z 21 maja 2010 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 119, poz. 804, z roku 2010) wprowadzono nowe zapisy m.in. do Ustawy o ochronie przyrody z 16 października 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 151, poz. 1220 z roku 2009, ze zmianami). Wprowadzono kilka zapisów, z których na szczególną uwagę zasługują dwa: art. 82, ust. 1a: - Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie: 1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; 2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat; 3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa oraz art. 83, ust. 2a - Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Co z nich wynika. Możliwe, że art. 82 ust. 1a zawdzięcza swoją obecną formę inicjatywie przyrodników, skupionych wokół ochrony zadrzewień przydrożnych, mających na celu ratowanie drzew przed drogowcami, wobec ich bezsensownego okaleczania przez m.in. silne podkrzesywanie drzew (często jednostronne) bądź ogławianie [...]

Planowane zmiany ustawy o ochronie przyrody - sukces czy kolejna porażka?


  Ustawodawca planuje wprowadzenie kilku znaczących zmian w obowiązującej ustawie o ochronie przyrody. Czy zmiany te okażą się strzałem w dziesiątkę, czy może kolejny raz otrzymamy bubel legislacyjny? Na pytanie, czy w ogóle zmiany ustawy są potrzebne, należy odpowiedzieć twierdząco, ponieważ jest w niej wiele nieścisłości, przez co interpretacja przepisów nie jest jednoznaczna. Jedna z planowanych zmian miała doprecyzować defi nicję zadrzewienia, jednakże ustawodawca zdecydował się pozostawić nieszczęśliwy, według mnie, zapis odsyłający do ustawy o lasach - art. 5 pkt. 43 ustawy o ochronie przyrody określa, że "zadrzewienie - pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DzU z 2011 r. nr 12, poz. 59, z późn. zm. 23) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu". Jest to niezbyt trafne odesłanie, gdyż zgodnie z tymi przepisami można przyjąć, że wszystkie zadrzewienia o powierzchni powyżej 10 arów mogłyby być wyłączone spod regulacji określonych w ustawie o ochronie przyrody (oczywiście te, które znajdują się poza terenami zurbanizowanymi, gdyż one będą nadal chronione jako tereny zieleni). Prawdopodobnie ustawodawca uznał, że zadrzewienia te są pod ochroną wynikającą z ustawy o lasach, jednakże nie jest to wcale takie oczywiste. W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że ochrona zadrzewień jest o wiele silniejsza w regulacjach ustawy o ochronie przyrody (gdzie za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia naliczane są dotkliwe administracyjne kary pieniężne), aniżeli w ustawie o lasach (gdzie sankcją karną za usunięcie drzew może być ewentualnie nałożenie obowiązku zalesienia - odtworzenia usuniętego lasu). Kolejny aspekt to wskazywanie, które z zadrzewień o powierzchni przekracza nającej 10 arów mogą podlegać przepisom ustawy o ochronie przyrody, a które ustawie o las[...]

Co w przepisach o uzdrowiskach piszczy


  Ustawa z 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, zastąpiła ustawę z 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. Przepisy te mają regulować funkcjonowanie gmin uzdrowiskowych, w tym sprawy związane z usuwaniem drzew, rosnących w strefach uzdrowiskowych. Na nich skupiłem uwagę. Zgłębiając temat, dojść można do wniosku, że zapisy art. 38a ustawy "o lecznictwie uzdrowiskowym" wzmacniają ochronę przyrody (drzew), robiąc to (niestety) w sposób wręcz absurdalny, tym samym wiążąc ręce samym uzdrowiskom i możliwości ich prawidłowego (czy dalszego) funkcjonowania, co nieraz wiąże się z koniecznością rewitalizacji zakładów uzdrowiskowych (przebudowy całych zespołów lub ich części). Czasy się zmieniły, zmienił się ustrój, ludzie, gospodarka, życie - a co za tym idzie, zmieniły się potrzeby, kierunki i możliwości funkcjonowania uzdrowisk. Obecnie uzdrowiska, aby przetrwać, muszą uzupełniać kierunki działania, dodając do oferty atrakcyjne produkty, które ściągną kuracjuszy. Niesie to nieraz konieczność przebudowy budynków czy budowy nowych obiektów lub innego zagospodarowania nieużytkowanych dotychczas gruntów. Również same miejscowości uzdrowiskowe (samorządy), m.in. dzięki wsparciu funduszy unijnych (lub innych, krajowych) mają szansę na rozwój i często z tej szansy korzystają lub chcą skorzystać. Natomiast rolnicy dzięki unijnym "dopłatom bezpośrednim" mają szanse przywrócić zdegradowanym gruntom rolnym (porośniętym przez samosiewy drzew i krzewów pastwiskom, łąkom i gruntom ornym) ich funkcje i możliwość ponownego użytkowania. Ponadto wypełniając unijne porozumienia, m.in. w dążeniu do zmniejszania globalnego ocieplania klimatu, powinniśmy zmieniać sposób ogrzewania z tradycyjnych (jakże częstych jeszcze w uzdrowiskach kotłowni węglowych) na źródła odnawialne (np. solary czy ogniwa fotowoltaiczne), co wiąże się ró[...]

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody DOI:10.15199/2.2015.9.1


  Niedoprecyzowane zapisy ustawy o ochronie przyrody stwarzają m.in. sytuacje, w których usunięcie drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia bądź ich zniszczenie w wyniku prowadzenia prac w koronie drzewa (ogławianie drzew), nie niosą za sobą skutków prawnych w postaci wymierzenia/ wyegzekwowania administracyjnej kary pieniężnej. Zaproponowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody są szansą przejrzystego i jednolitego sposobu postępowania - stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody. Tym samym są szansą na lepszą ochronę przyrody. W związku z opublikowaniem 28 lipca 2015 roku ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (DzU, poz. 1045), która zmienia również dotychczasowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, zanalizowane zostały wprowadzone nowe rozwiązania prawne dotyczące ochrony drzew i krzewów. Słowa kluczowe: usuwanie drzew/krzewów, przepisy, nasadzenia zastępcze, opłaty za usuwane drzewa, kary za usunięcie drzew/zniszczenie drzew, ochrona przyrody.25 czerwca br. Sejm przyjął, po uwzględnieniu poprawek Senatu, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (opublikowany 28 lipca 2015 roku, DzU poz. 1045). Jest to worek, w którym spośród czterdziestu pięciu innych zmienianych ustaw, znajdziemy art. 29, traktujący o nowych przepisach ustawy o ochronie przyrody. Krok po kroku kolejne zmiany wypracowują narzędzie ochrony przyrody w kontekście ochrony drzew i krzewów. Czasami zmiany te przysparzały więcej szkód niż pożytku, jak w przypadku art. 83 ust. 6 pkt 6 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (DzU z roku 2004, nr 92, poz. 880), w którym zapisano, że przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów nie stosuje się, gdy wycięcie dotyczy drzew i krzewów" […] niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na łukach i skrzyżowaniach, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruc[...]

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody (2) DOI:10.15199/2.2015.10.2


  Niedoprecyzowane zapisy ustawy o ochronie przyrody stwarzają m.in. sytuacje, w których usunięcie drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia bądź ich zniszczenie w wyniku prowadzenia prac w koronie drzewa (ogławianie drzew), nie niosą za sobą skutków prawnych w postaci wymierzenia/ wyegzekwowania administracyjnej kary pieniężnej. Zaproponowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody są szansą przejrzystego i jednolitego sposobu postępowania - stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody. Tym samym są szansą na lepszą ochronę przyrody. W związku z opublikowaniem 28 lipca 2015 roku ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (DzU, poz. 1045), która zmienia również dotychczasowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, zanalizowane zostały wprowadzone nowe rozwiązania prawne dotyczące ochrony drzew i krzewów. Słowa kluczowe: usuwanie drzew/krzewów, przepisy, nasadzenia zastępcze, opłaty za usuwane drzewa, kary za usunięcie drzew/zniszczenie drzew, ochrona przyrody.ślad za tym w pkt 27a ustalono definicję plantacji jako "[…] - uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założoną w celu produkcyjnym […]". W tym przypadku rozumiem, że ustawodawca miał problem z dalszym rozwinięciem tej definicji, gdyż brak szczegółowych regulacji prawnych definiujących plantację1. Jedyne zapisy dotyczące plantacji określone zostały w załączniku nr 6 wymienionego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, gdzie w tabeli "Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych" "[…] wskazano cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych […]", wskazując, że "[…] grunty orne - R mogą być […] zajęte pod plantacje chmielu, wikliny lub drzew ozdobnych, w tym choinek, oraz szkółki ozdobnych drzew lub krzewów, lub na których urządzone zostały rodzinne ogrody działkowe […]"2. Niestety również w[...]

Czy Minister Środowiska umywa ręce od chronienia polskiej przyrody? DOI:


  Planowana zmiana w przepisach ustawy o ochronie przyrody zakłada rewolucję w dotychczasowym wymogu uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów (tym samym ponoszenia opłat za ich usuwanie, jak również karania za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia czy za ich zniszczenie /uszkodzenie). Wynik tych zmian jest prosty do przewidzenia - znikną z krajobrazu całe założenia zadrzewień (skalę wprowadzonych zmian można śmiało zobrazować krajobrazem Toskanii, z którego nagle zniknęłyby wszystkie cyprysy). Przeniesienie na radę gminy możliwości stanowienia przepisów wprowadzających ograniczenia (w postaci konieczności uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów) jest niczym innym, jak umywaniem rąk, zmierzającym do zniszczenia polskiej przyrody w białych rękawiczkach. Ministerstwo Środowiska najwyraźniej poddało się naciskom lobby inwestorów, dla których proponowane zmiany będą kurą znosząca złote jaja, a z jaką skalą mamy do czynienia - obrazuje wysokość wpływów z tytułu opłat pobieranych za usunięcie drzew i krzewów oraz kar administracyjnych w zakresie ochrony zadrzewień1: rok wysokość opłat (w mln zł) 2010 168,1 2011 158,3 2012 156,1 2013 127,6 2014 173,7 Ósmego lipca 2016 roku na stronie rządowego centrum legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw prowadzony przez ministra środowiska. Odpowiedzialnym za jego przygotowanie jest Główny Konserwator Przyrody (podsekretarz stanu), a samo procedowanie tych zmian jest efektem lobbingu 2. Z opublikowanych dokumentów nie wiadomo, która grupa lobbingowała, ale można się domyślać, że chodzi przede wszystkim o deweloperów, którzy ponoszą dodatkowe koszty prowadzenia inwestycji budowlanych, w postaci opłat bądź wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów w zamian za te, które muszą zostać usunięte w procesie inwestycyjnym. Prace nad projektem trwają od marca 2016 roku. Za przyczyny i potr[...]

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody? DOI:


  Ministerstwo Środowiska chce, aby osoby fizyczne nie musiały uzyskiwać pozwolenia na usuwanie drzew. Po pierwszym, opublikowanym 8 lipca 2016 roku projekcie zmian ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, który wywołał sporą burzę w środowiskach bliskich drzewom, na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 października 2016 roku pojawił się następny projekt (z 13 października) [1], uwzględniający (po części) uwagi złożone w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska konsultacji, uzgodnień i opiniowań. Jak podaje resort odpowiedzialny za wprowadzenie zmian - Minister Środowiska - podstawą ich wprowadzenia ma być szerokie przekazanie kompetencji radom gmin. Jedną z takich kompetencji ma być ustanowienie w drodze uchwały (stanowiącej akt prawa miejscowego) wysokości stawek opłat (art. 82j ust.1 projektowanych zmian). Należy przyznać, iż zamierzenie to jest jak najbardziej celowe, zresztą takie właśnie były początki ochrony zadrzewień w Polsce. Pierwsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące opłat i kar pieniężnych, zawierające regulacje dotyczące drzew i krzewów zawarto w Rozporządzeniu RM z 30 września 1980 roku w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian (DzU nr 24, poz. 93), w którym opłaty za drzewa regulowały przepisy § 10-12 (gdzie w § 10 ust.1 zapisano iż "… Opłaty za usuwanie drzew ustala i pobiera terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego przy udzielaniu zezwolenia na usunięcie drzewa") [2]. Inne proponowane zmiany w odniesieniu do obecnie obowiązującej ustawy o ochronie przyrody dalece liberalizują wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. Co prawda, zmiany te zakładają, iż wymóg uzyskania pozwolenia pozostaje jako regulacja ustawowa, jednakże art. 82a ust. 2 zawiera katalog przypadków (podob[...]

Nieprzemyślana nowelizacja ustawy o ochronie przyrody? DOI:


  Przyspieszyły prace nad "zmianą ustawy o ochronie przyrody". Prócz ekspresowego tempa procedowania zmian, przetasowaniu uległ w ogóle sam proces legislacyjny, dlatego niektórzy myślą, iż mają do czynienia wciąż z projektem Ministerstwa Środowiska, gdy tymczasem jest to odrębny projekt poselski (a przynajmniej formalnie tak należy go odbierać - roszada ta pozwoliła na ominięcie części przepisów i procedowanie zmian w sposób uproszczony oraz przyspieszony, np. z pominięciem konsultacji społecznych - gdyż te są wymagane jedynie w przypadku procedowania zmian w ustawie przez rząd - zgodnie z Uchwałą nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów) [1]. Sam projekt ustawy zaistniał 7 grudnia 2016 roku (opublikowany na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej). 14 grudnia 2016 roku odbyło się pierwsze czytanie w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poselskiego projektu ustawy (zresztą wpisanego do projektu obrad w tym samym dniu). Podczas obrad komisji (z przyczyn formalnych) zmieniono nazwę na projekt ustawy "o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach". Drugie czytanie miało miejsce na 32 posiedzeniu Sejmu 15 grudnia 2016 roku [2] i już następnego dnia miało miejsce trzecie czytanie [3], na posiedzeniu nr 33, na którym projekt ustawy został uchwalony. Projekt został podpisany przez Prezydenta 28 grudnia ub.r. Uchwaloną ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z 16 grudnia 2016 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw 30 grudnia 2016 r. pod pozycją 2249. Weszła w życie 1 stycznia 2017 r. [4]. Od ukazania się projektu zmian do ustawy (7 grudnia) do dnia jego uchwalenia (16 grudnia) wystarczyło zaledwie 9 dni. Zmienione przepisy mają być stosowane również w przypadku postępowań wszczętych, a nie zakończonych jeszcze[...]

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody - za kulisami DOI:


  W dniu 16 grudnia 2016 roku na 33. posiedzeniu Sejmu posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, która zburzyła dotychczasową ochronę przyrody w Polsce. Senat uchwalił ją bez poprawek 20 grudnia. Prezydent ustawę podpisał 28 grudnia, której tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2249 30 grudnia 2016 roku. Od ukazania się projektu (7 grudnia) do dnia jej uchwalenia przez Sejm (16 grudnia), wystarczyło partii rządzącej zaledwie 9 dni. Ekspresowe tempo procedowania zmian do ustawy umożliwiło złożenie jej projektu przez posłów (jako inicjatywy poselskiej), dzięki czemu można było ominąć część przepisów i procedowanie zmian w sposób uproszczony oraz przyspieszony, np. z pominięciem konsultacji społecznych - gdyż te są wymagane jedynie w przypadku projektów rządowych. Formalnie nie jest to projekt Ministerstwa Środowiska, choć retoryka parlamentarzystów PiS jest dokładnym odzwierciedleniem ustaleń resortu, którego procedowanie zainicjowano w lipcu 2016 roku [1], a który wywołał duże poruszenie w społeczeństwie. W dniu 14 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projekt ustawy, który wpłynął do Sejmu 7 grudnia 2016 (druk nr 1143), wpisanego do projektu obrad w tym samym dniu. Podczas obrad Komisji (z przyczyn formalnych, gdyż zawierała regulacje jedynie dotyczące ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach) zmieniono nazwę - na projekt ustawy "o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach". Przypomina on okrojoną wersję projektu Ministerstwa Środowiska z 13 października, który ukazał się 14 października 2016 na stronie Rządowego Centrum Legislacji [2]. Co prawda usunięto z niego część zapisów, jednak główne filary, na jakich się opierają obydwa projekty (jak również argumentacja wnoszących o zmiany), pozostały takie same. Wprowadzone zmiany należy uzn[...]

Ochrona drzew w sejmowym tyglu DOI:


  Ciągłe zmiany w przepisach, regulujących zasady usuwania drzew i krzewów, w połączeniu z brakiem tekstu jednolitego ustawy o ochronie przyrody [1], nastręczają wiele problemów w zrozumieniu zasad, jakimi obecnie podlegają procedury, dotyczące usuwania drzew i krzewów, co pogłębiają jeszcze planowane kolejne zmiany w przepisach o ochronie przyrody i o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Falę nowelizacji przepisów zapoczątkowała opublikowana 30 grudnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2249 ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach [2]. Zmiana ta zniweczyła cały dotychczasowy dorobek ochrony drzew i krzewów w Polsce [3], czego głównym powodem było wyłączenie osób fizycznych z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, w przypadku gdy wycinka ta nie byłaby związana z prowadzeniem przez te osoby działalności gospodarczej [4]. Negatywne efekty wprowadzenia tej regulacji były od razu namacalne - z krajobrazu Polski zniknęły liczne starodrzewy, usuwane nie tylko pod planowane w przyszłości inwestycje budowlane (wykorzystując lukę w nowych przepisach), ale również z prozaicznych powodów - jako opał, co doprowadziło do nieodwracalnego pustoszenia dorobku kulturowego oraz krajobrazu miast i wsi (fot. 1-4). Gdzie tylko po rozległej wzrok rzucisz przestrzeni, Stoją puszcze bez drzewa i lasy bez cieni [5] Na szczęście naciski społeczne spowodowały zahamowanie masowej wycinki drzew, czego zwieńczeniem było wprowadzenie 17 czerwca 20176 roku kolejnych zmian w przepisach, wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o ochronie przyrody [6]. Tym razem w przypadku, gdyby drzewa miały być usuwane z terenu będącego własnością osób fizycznych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mogłoby to nastąpić w uproszczonej procedurze administracyjnej (w trybie milczącego załatwienia sprawy), w oparciu o zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew [7]. Przywrócono również wcześniejszą za[...]

 Strona 1