Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Świątek"

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w koncepcji smart systemu DOI:10.15199/74.2019.9.6


  Koniecznością cywilizacyjną, niezbędną do utrzymania rozwoju, będzie stworzenie inteligentnych miast (smart city). smart city to inteligentne budynki (smart building), które będą zasilały inteligentne linie energetyczne (smart grid). Budowa smart grid zakłada nie tylko inteligentne zarządzanie zasobami energii oraz ich przesyłem i dystrybucją, ale też dywersyfikację źródeł zasilania i dostęp do ekologicznych zasobów energii. To ostatnie spowoduje, że ważnym elementem w organizacji smart city/smart grid będą odnawialne źródła energii (OZE), magazyny energii (ES - energy storage) oraz energia pochodząca od konsumentów z pojazdów elektrycznych lub zasobników prosumenckich (prosument to konsument, klient energetycznego operatora dystrybucyjnego, który jest też producentem energii ze źródeł OZE lub magazynu energii). Czynnikiem, który wymusi organizację smart życia, będzie deficyt zasobów energii (zwłaszcza brak pierwotnych zasobów kopalnych) oraz eliminacja źródeł wytwarzania energii z dużą emisją zanieczyszczeń. Istotne też będą inne zagrożenia, jak np.: niska efektywność wytwarzania energii z obecnych źródeł, trudności z przesyłem i rozdziałem energii, problemy z jakością i stabilnością dostaw energii. W dalszej części artykułu zostaną omówione elementy, z których będzie się składał energetyczny smart system oraz wymagania, które powinien spełniać. Ponadto zostanie zaprezentowany sposób funkcjonowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych w dwóch typach systemów: w systemie ze zwrotem energii do odbiorcy indywidualnego, tryb - V2H (Vehicle to Home) lub ze zwrotem energii do sieci, tryb - V2G (Vehicle to Grid). Trzeba podkreślić, że w obu przypadkach musimy mieć dostęp do energii elektrycznej zgromadzonej w zasobnikach pojazdów elektrycznych przez dodatkową dwukierunkową funkcjonalność stacji ładowania. Smart - chwyt marketingowy czy wizja i filozofia? Zanim przejdziemy do tematu głównego, zastanówmy się, czy wszystko dziś m[...]

Regeneracja stacjonarnych baterii kwasowo-ołowiowych

Czytaj za darmo! »

W systemie zasilania gwarantowanym napięciem stałym lub przemiennym stacjonarna bateria akumulatorów jest sercem układu. Jest także magazynem, który zabezpiecza dostęp do energii w przypadku zaniku zasilania sieci podstawowej. Nawet najlepszy system, z najlepszymi parametrami prądu i napięcia wyjściowego, ale z wadliwą baterią, która nie jest w stanie zapewnić wymaganego czasu podtrzymania, nie spełni swojego zadania. Kondycja baterii i dbałość o jej parametry jest bardzo ważnym elementem, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania układu zasilania napięciem gwarantowanym. Kondycję baterii można porównać do zdrowia człowieka - nie tylko dlatego, że w baterii oraz w organizmie ludzkim zachodzą procesy elektrochemiczne. Przy tym porównaniu chodzi przede wszystkim o podejście me[...]

Regeneracja stacjonarnych baterii kwasowo-ołowiowych

Czytaj za darmo! »

Współczesne akumulatory kwasowo ołowiowe zbyt szybko obniżają pojemność i często nie osiągają deklarowanych przez producentów żywotności. W artykule opisano jak można regenerować akumulatory z takimi defektami przedłużając żywotność na obiektach. W końcowej części przedstawiono praktyczny przykład regeneracji baterii akumulatorów która po zastosowaniu metody zwiększyła swoją pojemność. Abstract. Modern lead acid batteries so fast lost capacity and often due to that not exceed declared by producers level of life time. In the article was described how We can regenerate accumulators with such defects to increase their capacity and life time in the applications. In the end of article was given practical sample of regeneration battery after that method battery increased capacity. (Regenera[...]

Zwarcie i selektywność zabezpieczeń w systemach zasilania gwarantowanego DOI:10.15199/74.2015.1.5


  Współczesne systemy zasilania gwarantowanego w zakładach przemysłowych, energetyce wytwórczej i przesyłowej są odpowiedzialne za bezprzerwowe zasilanie najbardziej istotnych systemów dla utrzymania ciągłości ruchu i bezpieczeństwa zakładu. W tym systemie zasilane są takie systemy jak: rozdzielnie średniego i niskiego napięcia, sterowania DCS, automatyki procesów technologicznych, smarowania łożysk generatorów, gaszenia łuków, zasilania IT i serwerowni, ochrony procesów technologicznych i maszyn. Bardzo często systemy zasilane są przez scentralizowany układ zasilający wiele odpływów w rozdzielniach lub w szafach dystrybucyjnych - są to układy rozbudowane i rozległe. Wystąpienie w takich systemach zwarcia jest ogromnym zagrożeniem, zaś odpowiedni dobór zabezpieczeń zapewniający selektywność zadziałania jest czynnikiem kluczowym przede wszystkim dla odłączenia obwodu, w którym występuje zwarcie oraz zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej, a także zachowania ciągłości i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych. Niewłaściwy dobór zabezpieczeń może spowodować: totalną awarię, zagrożenie życia, uszkodzenie mienia a nawet pożar. Zwarcie jest to znaczące obniżenie rezystancji obwodu, uszkodzenie jego izolacji i połączenie dwóch punktów o różnych potencjałach. Prąd zwarciowy jest wielokrotnie większy od prądu roboczego. Efektem tego może być zniszczenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie urządzeń elektrycznych. Do ochrony przed skutkami zwarcia służą zabezpieczenia elektryczne. Selektywność zabezpieczeń (w instalacjach elektrycznych) jest to właściwość, jaką mają połączone względem siebie szeregowo zabezpieczenia, których zadaniem jest jak najszybsze wyłączenie takiego obwodu, w którym jest takie zakłócenie. Wyłączenie powinno być wykonane jak najbliżej miejsca zwarcia. Kluczowym parametrem jest też czas wyłączenia zwarcia: powinno być nie więcej niż 400 ms dla ochrony przeciwporażeniowej i ok. 10-25 ms dla ochrony ciągłości proc[...]

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym DOI:10.15199/74.2017.10.5


  W obecnym czasie następuje zmiana koncepcji europejskiego i światowego systemu wytwarzania energii. Normy środowiskowe, gwałtowna redukcja zasobów minerałów i kopalin energetycznych wymuszają ograniczenie produkcji energii pochodzącej ze spalania węgla, gazu, związków ropopochodnych oraz wprowadzanie na to miejsce produkcji z alternatywnych źródeł energii. Energetyka oparta na spalaniu surowców kopalnych znacznie obciąża środowisko naturalne i jest mało efektywna. Z tego powodu współczesna energetyka ma wiele problemów i wyzwań [2], takich jak: - ograniczone zasoby surowców energetycznych, niestabilność polityczna w wielu rejonach ich wydobycia, - szybko rosnące zapotrzebowanie na energię, - obciążenia środowiska powstające przy wykorzystaniu obecnych technologii wytwarzania energii: emisja gazów i pyłów, podgrzewanie wody w chłodniach elektrowni, zalewanie obszarów przeznaczonych na zbiorniki dla elektrowni wodnych, dewastacja terenów wydobycia surowców kopalnych, - niska efektywność energetyczna. Alternatywą mogła być energetyka nuklearna, ale ten segment wytwarzania jest obecnie w impasie z powodu obniżenia się zaufania co do jego bezpieczeństwa. Zmiany klimatyczne powodują występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych (coraz częściej przechodzą nawałnice, huragany, potopy, występują trzęsienia ziemi), a to skutkuje, że w takich warunkach zapewnienie bezpiecznej pracy reaktorów nuklearnych jest bardzo trudne. Jak wytwarzanie energii z atomu może łatwo się wymknąć spod kontroli i jak kataklizm pogodowy może spowodować kataklizm atomowy - pokazała nam awaria w elektrowni jądrowej Fukushima. Wszystko to sprzyja aktywizacji i rozwojowi źródeł wytwórczych energii pochodzących z energetyki odnawialnej (OZE - odnawialne źródła energii). Coraz więcej instaluje się w krajowym systemie energetycznym (KSE) farm wiatrowych, fotowoltaicznych (solarnych), wdraża się produkcję energii z biomasy, aktywizuje energetykę geotermalną czy bio[...]

Wybrane rozwiązania techniczne zrealizowane w przemyśle przez firmę APS Energia

Czytaj za darmo! »

W 2006 roku firma APS Energia ugruntowała wiodąca pozycję dostawcy Systemów Zasilania Gwarantowanego DC i AC, wysoko jakościowych instalacji przemysłowych na rynku krajowym. Nasze urządzenia zasilają bezprzerwowo bardzo odpowiedzialne systemy energetyki i automatyki w Elektrowniach, Zakładach Energetycznych, górnictwie, hutnictwie, przemyśle chemicznym, rafineryjnym, transporcie (koleje, lo[...]

 Strona 1