Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia Turczyniak"

Catalysts for hydrogen production by steam reforming of bio-ethanol Katalizatory do otrzymywania wodoru w reformingu parowym bio-etanolu DOI:10.12916/przemchem.2014.1850


  A review, with 82 refs., of Rh, Pt, Pd, Ni and Co catalysts used for conversion of EtOH to H2. Przedstawiono współczesny stan wiedzy na temat katalizatorów proponowanych do otrzymywania wodoru w reformingu parowym etanolu. Kryzys energetyczny, który nastąpił w 1973 r.1) oraz wzrost świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń ekologicznych nasiliły zainteresowanie alternatywnymi metodami pozyskiwania energii. "Nowe" źródło energii powinno w minimalnym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko, a ponadto powinno być efektywne i dostępne2). W najbliższych latach bardzo duży potencjał przypisuje się źródłom wykorzystującym energię wiatru, wody, słońca oraz biomasy. W dalszej perspektywie przewiduje się wykorzystanie wodoru jako nośnika "czystej energii", który prawdopodobnie w dużej części zastąpi tradycyjne paliwa płynne oraz gazowe w zastosowaniach stacjonarnych i transportowych. Istnieje wiele metod pozwalających na uzyskanie wodoru3). Reforming paliw kopalnych należy do najlepiej opracowanych metod technologicznych, podczas gdy inne metody, takie jak reforming parowy etanolu SRE (steam reforming of ethanol) są ciągle w fazie rozwoju. Proces SRE został zaproponowany w 1926 r., a następnie był systematycznie, chociaż niezbyt intensywnie badany przez wielu autorów4-11). Szersze doniesienia na temat proponowanych układów katalitycznych dla SRE pojawiły się po 2000 r.12-82). Od tego czasu zainteresowanie tą tematyką stale rośnie. Do dziś prowadzone są intensywne badania w kierunku określenia najkorzystniejszego składu chemicznego katalizatora dla procesu SRE.W porównaniu z metanolem, który jest najprostszym homologiem w szeregu alkoholi, etanol (EtOH) zawiera wiązanie C-C o energii wiązania ok. 330 kJ/mol, co komplikuje reakcję reformingu. Oprócz rozpadu wiązania C-H musi dojść do rozerwania wiązania C-C. Ponadto reakcji mogą towarzyszyć liczne reakcje uboczne prowadzące do wielu niepożądanych produktów, takich jak metan, aldehyd[...]

 Strona 1