Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Mazurkiewicz"

Wybór małej oczyszczalni ścieków dla terenów niezurbanizowanych

Czytaj za darmo! »

Aktualny stan skanalizowania i oczyszczania ścieków w Polsce Pomimo kilkunastoletniego aktywnego rozwoju i unowocześniania infrastruktury sanitarnej w Polsce, jej stan na terenach niezurbanizowanych nadal odbiega od naszych oczekiwań (w tym wymagań prawa polskiego i unijnego). Na duże zaniedbania w tej dziedzinie wskazują dane GUS [8]. W Polsce wg danych za 2004 r. 84% mieszkańców miast miał[...]

Oczyszczanie wstępne w przydomowych oczyszczalniach ścieków DOI:10.15199/17.2018.6.3

Czytaj za darmo! »

Stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) jest szczególnie wskazane tam, gdzie występuje duże rozproszenie zabudowy i doprowadzenie ścieków z posesji do najbliższego kolektora kanalizacji zbiorczej jest zbyt kosztowne. Według zaleceń UE, tzw. wskaźnik koncentracji dla aglomeracji powyżej 2000 RLM, dla których istnieje obowiązek wyposażenia w sieć kanalizacyjną zakończoną oczyszczalnią ścieków, powinien wynosić 120, czyli na 1 km sieci musi przypadać przynajmniej 120 mieszkańców. Aglomeracje mniejsze mogą być wyposażone w system kanalizacji zbiorczej tylko w razie szczególnej potrzeby [13] Z tego względu POŚ stają się coraz bardziej popularne - ich liczba w Polsce może aktualnie wynosić nawet ponad 300 tysięcy sztuk [3]. Wybór rozwiązania technologicznego dla przydomowej oczyszczalni ścieków jest często poprzedzony analizą techniczno-ekonomiczną i zależy zwykle od ilości obsługiwanych mieszkańców oraz od warunków gruntowych [11, 21]. Charakterystyczną cechą małych systemów oczyszczania, wpływającą na wybór rozwiązania, jest duża nierównomierność dopływu ścieków, tak w zakresie ilości jak i jakości [5, 6]. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych może być grunt lub wody powierzchniowe, w ramach zwykłego lub szczególnego korzystania z wód [20]. Niezależnie od wyboru technologii, osadnik wstępny jest zazwyczaj podstawowym elementem oczyszczania ścieków. Urządzenia tego typu są bardzo popularne (obsługują setki milionów ludzi) na całym świecie; w USA odsetek POŚ z osadnikami wstępnymi można oszacować na 25-30% (75-100 mln użytkowników) [7]; dla porównania, ponad 70% systemów oczyszczania Filipin, Tajlandii, Indonezji, Wietnamu i Chin wykorzystuje osadniki jako część wstępnego oczyszczania lub nawet jedyne urządzenie oczyszczające ścieki [1]; natomiast w Polsce, przykładowo w woj. Lubelskim, ok. 71% POŚ to systemy z drenażem rozsączającym poprzedzone osadnikiem gnilnym [10]. Zazwyczaj w oczyszczalniach przydomowych stosuje się [...]

The effect of oxygen condition on effectiveness of sewage treatment in submersible technology of nonwoven filters Wpływ warunków tlenowych na skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w technologii zatapialnych filtrów włókninowych DOI:10.15199/62.2016.8.18


  Sewage was purified in 6 nonwoven membrane bioreactors (filtration surface 189 cm2, vol. 1.5 L) operated either in quasi-continuous mode or periodically (portions added every 12 h). After start of growing beds and biofilm in the filters, BOD5 and COD were detd. before and after purifn. The quasi-continuously fed bioreactors were slightly more efficient than the periodical ones. Zastosowanie materiałów włókninowych w bioreaktorach jest obecnie bardzo powszechne, są one zarówno nośnikami biomasy, jak również mogą być wykorzystywane w filtracji ścieków. Przedstawiono wyniki badań skuteczności oczyszczania ścieków w reaktorach włókninowych z przepływem grawitacyjnym w dwóch grupach: reaktorów zasilanych w trybie quasi-ciągłym oraz okresowo (porcjami) co 12 h. Po okresie wpracowania "złoża" i zasiedlenia filtra włókninowego przez błonę biologiczną prowadzono badania efektywności oczyszczania ścieków bytowych. Zróżnicowanie warunków tlenowych i hydraulicznych na powierzchni filtra włókninowego miało duży wpływ na szybkość i jakość oczyszczania ścieków. Znacząco lepszymi parametrami oczyszczania odznaczała się grupa bioreaktorów zasilanych w trybie ciągłym. Zastosowanie porcjowego dawkowania ścieków co 3 h i zapewnienie lepszych warunków tlenowych dla błony biologicznej na włókninie nie wpłynęło pozytywnie na jakość oczyszczania. Zmiany wynikające z wysuszania włókniny znacząco pogorszyły zdolności oczyszczania błony biologicznej na filtrach pracujących w trybie zasilania okresowego. Bioreaktory membranowe (MBR) są uznane na rynku jako urządzenia sprawdzone w oczyszczaniu ścieków bytowych. Ich zastosowanie jest jednak ograniczone do małych oczyszczalni o przepływie do 5 m3/d i stosunkowo małych obciążeniach ładunkami zanieczyszczeń organicznych1). Technologie te bazują na metodach oczyszczania przez utwierdzoną na nośnikach włókninowych błonę biologiczną oraz filtrację mechaniczną cząstek zawieszonych. Zastosowanie bioreakto[...]

Wpływ dodatku środka spieniającego na właściwości pianek skrobiowych DOI:10.15199/62.2018.5.4


  Pod pojęciem polimerowe materiały spienione rozumie się tworzywa polimerowe o strukturze bąbelkowych porów, ale tym terminem określa się także materiały o strukturze siatkowej. W powszechnym słownictwie tworzywa spienione nazywa się piankami (foams).Wytwarzane na bazie polimerów charakteryzują się obecnością różnych związków gazowych w porach, podobnie jak w kompozytach polimerowych i innych materiałach, w których gaz jest umieszczany celowo. Polimery spienione stosowane są m.in. w produkcji tworzyw termizolacyjnych1-3). Polimerowe materiały spienione to przede wszystkim poliuretany (PU), polistyren (PS), poli(chlorek winylu) (PVC), polietylen (PE) i żywice mocznikowo-formaldehydowe (UF). Do spienianych tworzyw należą również fenoplasty (PF), żywice epoksydowe (ER), żywice krzemoorganiczne (OS), octany celulozy oraz poli(metakrylan metylu) (PMMA). W ciągu ostatnich lat zaczęto spieniać również polipropylen (PP), poliwęglany (PC), poli(tetrafluoroetylen) (PTFE) oraz poliamidy (PA)4-8). Polimerowe materiały spienione, dzięki swojej komórkowej strukturze i bardzo dobrym właściwościom izolacyjnym, znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie, chłodnictwie oraz opakowalnictwie9, 10). Dobór odpowiednich zabezpieczeń przeciwwstrząsowych uzależniony jest od rodzaju stosowanego opakowania, kształtu i masy wyrobu, jego wrażliwości na mechaniczne uszkodzenia oraz od możliwych utrudnień w trakcie transportu i przemieszczania produktu. Na rynku dostępnych jest wiele grup produktów, które należy zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi. Spienione tworzywa sztuczne są bardziej wytrzymałe niż opakowania tekturowe i odporne na wiele negatywnych zjawisk11-13). Intensyfikacja procesu wytwarzania wyrobów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne przyczyniła się do zwracania większej uwagi na właściwe ich pakowanie i stosowanie spienionych materiałów opakowaniowych na bazie polimerów. W Stanach Zjednoczonych dużą ilość materiałów spienionych wy[...]

 Strona 1