Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"eDyta KarDas"

Wykorzystanie elementów analizy statystycznej do oceny zmian parametrów pracy wielkiego pieca

Czytaj za darmo! »

Wielki piec jest urządzeniem, które pracuje w sposób ciągły kilkanaście lat. Stała obserwacja zmian podstawowych parametrów pracy ma istotne znaczenie dla prowadzenia procesu. Dzięki analizie statystycznej można określić, czy te zmiany są dla procesu istotne. W artykule dokonano oceny istotności różnicy podstawowych parametrów pracy wielkiego pieca w dwóch okresach: pierwszy z nich obejmuje 18 kolejnych miesięcy (styczeń 2004-czerwiec 2005), natomiast drugi - 13 miesięcy (październik 2005-październik 2006). Okresy te były rozdzielone przerwą pracy urządzenia, wynikającą z przeprowadzanego remontu. Blast furnace is an installation which works contninuously a few years. Constant control of changes of basic parameters has a great importance for process operations. This analysis helps to[...]

Wykorzystanie kart kontrolnych do analizy jakości surówki wielkopiecowej produkowanej w wybranej hucie


  W artykule przedstawiono analizę jakości surówki wielkopiecowej z wykorzystaniem kart kontrolnych. Jako parametry jakościowe wy- brano: zawartość podstawowych pierwiastków stopowych i temperaturę surówki. Przeprowadzona analiza miała na celu stwierdzenie, czy badane parametry charakteryzują się zmiennością poziomu i jakie kierunki zmian tych parametrów następowały w badanym okresie. Analiza obejmuje miesięczne wyniki dotyczące wartości tych parametrów z 8 lat kalendarzowych. The quality analysis of pig iron production using the control charts is presented in this paper. The content of basic alloying elements and the temperature of pig iron were selected as quality parameters. The analysis was made to identify if tested quality parameters are characterized by variation of value and what trend of these changes was in considered period of time. The analysis includes monthly results for the values of the parameters during 8 calendar years. Słowa kluczowe: wielki piec, surówka żelaza, jakość, analiza statystyczna, karta kontrolna Key words: blast furnace, pig iron, quality, statistical analysis, control chart.1. Wstęp. Podstawowym celem każdego procesu produkcyjnego jest wytwarzanie wyrobu o odpowied- niej jakości i po możliwie niskim koszcie. W przypad- ku produkcji surówki wielkopiecowej, jakość można określić jako skład chemiczny produktu zgodny z od- powiednimi wymaganiami klienta i normami. Dodat- kowo ważne jest, aby skład chemiczny oraz tempera- tura surówki były na stałym poziomie, co jest jednym z podstawowych wymagań odbiorcy surówki wielko- piecowej - stalowni [1÷3]. Jednym z narzędzi pozwalających ocenić, czy parametry wytwarzanego wyrobu charakteryzują się względną stałością, są karty kontrolne. Karta taka jest graficzną metodą prezentowania i porównywa- nia wielkości dotyczących konkretnego parametru, a pochodzących z różnych okresów czasowych. Za jej pomocą można określić, czy na zmienność bada- nego parametru wpływają ty[...]

Model zmian ceny surówki wielkopiecowej na świecie w latach 2001÷2010


  W artykule przedstawiono model zmian ceny surówki wielkopiecowej w latach 2001÷2010 na świecie w zależności od zmian cen podstawowych surowców hutniczych. Jako podstawowe surowce hutnicze wybrano ceny: rud żelaza, węgli koksujących, gazu ziem- nego oraz energii elektrycznej. Dokonano doboru zmiennych do modeu przy użyciu kryterium Helwiga. W dalszej części artykułu za pomocą modelu ekonometrycznego wyznaczono, jaki wpływ na zmianę ceny surówki miały zmiany cen wybranych surowców. The analysis of changes prices of pig iron in the world in 2001 - 2010 was presented in this paper depending on changes in proces of basic of raw materials. Proces of iron ores, coking coals natural gas and alectric current were chosen as basic raw materials. Variables were selected to the model using Hellwig criterion. In the further part of the paper the econometric model showing the effect of changes in prices of selected raw materials on chagnes in prices of pig iron was estimated. Słowa kluczowe: surowce hutnicze, surówka żelaza, dynamika cen, model ekonometryczny Keywords: raw materials, pig iron, dynamics of prices, econometric model S. 790 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 Wstęp. Podstawowym składnikiem kosztu wy- twarzania surówki wielkopiecowej jest koszt surow- ców i materiałów. W pracach [1, 2] wykazano, że koszt wsadu i paliw stanowi ok. 70÷80 % całkowi- tych kosztów wytwarzania. Podstawowymi surowcami hutniczymi są mię- dzy innymi: rudy żelaza, węgiel koksujący (który jest przerabiany na koks), gaz ziemny czy energia elek- tryczna [3, 4]. Każda zmiana cen na rynku su[...]

Ocena wykorzystania czasu pracy wielkich pieców przy użyciu metody PAMCO


  W artykule dokonano analizy wykorzystania czasu pracy wielkich pieców przy użyciu metody PAMCO. W analizie uwzględniono różne rodzaje czasów, umożliwiające obliczenie odpowiednich wskaźników. Analizą objęto wydział wielkopiecowy polskiej huty, uwzględniono w niej wyniki pracy wielkich pieców z 7 lat kalendarzowych. The analysis of use of working time of blast furnaces using PAMCO method was presented in this paper. The analysis includes data related to different types of time for calculating appropriate indexes. The analysis was made in blast furnace department of Polish steel plant and it covers the period of 7 calendar years. Słowa kluczowe: wielki piec, czas pracy maszyn, metoda PAMCO Keywords: blast furnace, working time of machines, PAMCO method.1. Wstęp. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na dobre wyniki każdego systemu produkcyjnego jest optymalna organizacja procesu produkcji, aby wykorzystanie maszyn było jak najbar- dziej efektywne. Jedną z metod oceny wykorzystania czasu pracy maszyn jest metoda PAMCO. Może ona być wykorzystywana również do oceny pracy wydzia- łu wielkich pieców w hucie stali. Należy pamiętać, że wartości otrzymanych wskaźników trzeba odnieść do specyfiki analizowanej branży ze względu na organiza- cję produkcji w takim wydziale. Dokonano takiej analizy dla wybranego Wydziału Wielkopiecowego polskiej huty. W badanym obiekcie znajdują się 3 wielkie piece, które zwykle działają w następującej konfiguracji: dwa piece pracują, natomiast trzeci jest remontowany. Analizą objęto 7 podokresów badawczych (7 kolejnych lat). 2. Metodyka analizy czasu pracy według metody PAMCO. Ocena wykorzystania zasobów materiałowych [...]

Wpływ wybranych parametrów jakościowych materiałów wsadowych na wskaźniki procesu wielkopiecowego


  W artykule przedstawiono analizę, będącą częścią część badań związanych z problemem wpływu czynników produkcji na jakość surówki wielkopiecowej i wskaźniki procesu wielkopiecowego. Przedstawiono wpływ wybranych własności jakościowych materiałów żelazono- śnych (bogactwa wsadu) oraz koksu (zawartość popiołu) na dwa wskaźniki procesu: uzysku surówki oraz jednostkowego zużycia paliw. This paper presents the analysis, which is part of the research related to the problem of the effect of production factors on the quality of pig iron and indicators of blast furnace process. The influence of selected quality parameters of ferrous burden materials (charge richness) and coke (ash content) on two technical indicators: yield of pig iron and unit fuel consumption in blast furnace process was presented. Słowa kluczowe: wielki piec, materiały żelazonośne, koks, analiza techniczno - ekonomiczna Key words: blast furnace, ferrous materials, coke, technical and economic analysis.1. Wstęp. Na poziom wskaźników techniczno - ekonomicznych procesu wielkopiecowego wpływa wiele czynników, do których można zaliczyć: jakość żelazonośnych materiałów wsadowych, jakość koksu i paliw zastępczych oraz parametry prowadzenia procesu wielkopiecowego. Wskaźniki takie obrazują różne aspekty przebiegu procesu. Służą od opisu i analizy procesu wytwarzania, umożliwiają ocenę jego przebiegu i umożliwiają jego optymalizację. Wskaźniki techniczno - ekonomiczne procesu można podzielić na różne grupy, wśród których można wyróżnić m.in. czasu pracy wielkich pieców, wydajności i efektywności pracy, technicznego uzbrojenia pracy, produktywności, materiałochłonności, jakości wytwarzania czy wskaźniki kosztowe. Temat projektu stanowi część badań związanych z problemem wpływu czynników produkcji na jakość surówki wielkopiecowej i wskaźniki procesu wielkopiecowego. Badania były wykonywane we współpracy z Wydziałem Wielkopiecowym huty i opierały się na wynikach przemysłowych pochodzących z t[...]

Ocena jakości tulejki metalowej z wykorzystaniem wybranych narzędzi jakości


  W artykule dokonano oceny jakości wybranego elementu układu hamulcowego. Elementem tym jest tulejka metalowa, wchodząca w skład podzespołu elektronicznego systemu sterowania układem przeciw blokującym ABS. Do analizy tej wykorzystano wybrane narzędzia jakości. The assessment of selected component of braking system was presented in this paper. Metal sleeve, that is part of electronic control subassembly of anti-blocking system of ABS, was the component under study. Chosen quality tools was were used during the analysis. Słowa kluczowe: ocena jakości, narzędzia jakości, tulejka, układ hamulcowy Key words: quality assessment, quality tools, sleeve, braking.1. Wstęp. Jakość wyrobów jest jednym z czynni- ków determinujących zadowolenie klienta oraz zyski dla przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstw branży moto- ryzacyjnej jakość wyrobów nabiera dodatkowego zna- czenia dla konsumentów. Od jakości produkowanych komponentów zależy jakość, komfort i bezpieczeństwo użytkowania pojazdów, co istotnie wpływa na zdrowie i życie człowieka. Dla producentów istotne znaczenie ma więc wytwarzanie powtarzalnych wyrobów o jak najlepszych parametrach zgodnych ze specyfikacja- mi, normami i wymaganiami odbiorców [1]. Jednym z istotnych czynników mających znaczenie dla jakości wyrobu gotowego jest ciągła jej analiza na poszczegól- nych etapach procesu produkcyjnego, od oceny jakości materiałów, poprzez poszczególne etapy wytwarzania, po kontrolę wyrobu gotowego [2].W artykule dokonano analizy jakości metalowej tulejki, która jest elementem wchodzącym w skład układu hamulcowego. Analizy zostały oparte o wyniki pochodzące z przedsiębiorstwa produkcyjnego branży metalowej, działającego na terenie województwa łódz- kiego. Analizą objęto okres 1 roku kalendarzowego. 2. Charakterystyka badanego obiektu. W artykule dokonano analizy jakości tulejki metalowej. Wygląd tulejki przedstawiono na rys. 1. Tulejka ta jest częścią układu hamulcowego. Wchodzi w skład podzes[...]

Wykorzystanie metod analitycznych do prognozowania wielkości produkcji stali na świecie i w Polsce w latach 2016-2020 DOI:10.15199/24.2016.11.1


  W artykule przedstawiono prognozowanie wielkości produkcji stali na świecie i w Polsce na lata 2016-2020. W analizie zmian wielkości produkcji stali w latach 1977-2015 wykorzystano 3 podstawowe narzędzia prognostyczne: metodę trendu liniowego, metodę naiwną oraz adaptacyjny model Holta. W analizowanych przypadkach najlepszym jakościowo okazał się model Holta. Na podstawie tego modelu wyznaczono prognozy produkcji stali na świecie i w Polsce na lata 2016-2020. Określona prognoza jest prognozą krótkoterminową i została opracowana wyłącznie na podstawie analizy dotychczasowych trendów zmian produkcji stali. Nie uwzględniono natomiast wpływu jakichkolwiek czynników makroekonomicznych czy technologicznych. The article presents the prediction of steel production in the world and in Poland in years 2016-2020. In the analysis of changes of steel production in the period of time 1977-2015 three basic prediction tools were used: linear trend method, naïve method and adaptive Holt model. During the analysis of steel production in both cases Holt model was the most suitable for prediction. Based on this model prediction of steel production in the world and in Poland in years 2016-2020 was determined. Determined prediction is short-term and was developed exclusively on the basis of the analysis of previous trends of steel production. In the analysis the influence of any macro-economic and technological factors was not included. Słowa kluczowe: stal, produkcja stali, prognozowanie Key words: steel, steel production, prediction.1. Wprowadzenie. Prognozowanie jest jednym z ważniejszych narzędzi potrzebnych w działalności przedsiębiorstw. Narzędzie to wspomaga procesy podejmowania decyzji, gdyż w warunkach dynamicznych zmian decydująca jest informacja zorientowana na przyszłość [1]. Metody prognostyczne mogą być wykorzystywane do analizy dynamiki wielu różnorodnych zjawisk, wśród nich można wymienić m.in. produkcję konkretnego wyrobu. Wybór odpowied[...]

Analiza jakości blach grubych z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych DOI:10.15199/24.2017.11.12


  Wstęp. Jakość produktów tworzona jest we wszystkich etapach procesów produkcyjnych, przy czym ich wpływ na poziom jakości jest inny [1]: - koncepcja i projektowanie produktu, - projektowanie procesu realizacji produktu, - realizacja produktu, - dystrybucja, - eksploatacja, z serwisowaniem. Należy pamiętać, że duże znaczenie dla jakości wyrobu gotowego ma faza realizacji wyrobu. Często można się spotkać z sytuacją, że w procesie stosuje się inne niż założone surowce i materiały, do produkcji używa się innych niż założone maszyny i urządzenia oraz zmienia się założone wcześniej parametry procesu. Wobec tego na tym etapie procesu produkcyjnego duże znaczenie w tworzeniu jakości wyrobu gotowego mają [2]: - jakość wejściowych surowców, materiałów i półfabrykatów, - stan techniczny maszyn i urządzeń, - określenie i utrzymanie optymalnych parametrów maszyn i urządzeń, - jakość procesu produkcji, czyli magazynowanie, rozmieszczenie maszyn i urządzeń, transport i inne, - jakość pracy, określana na podstawie warunków pracy, jak i jakości wykonawcy. Stosowanie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie związane jest m.in. ze stosowaniem działań kontrolnych procesów produkcyjnych w celu zlokalizowania i identyfikacji wad występujących w samym wyrobie i stosowaniu takich działań, które pomogą wyeliminować zarówno te wady, jak i ich przyczyny [3, 4]. Aby zminimalizować częstotliwość występowania wad, należy zastosować odpowiednie metody zarządzania jakością, takie, aby można było rozwiązać typowe, pojawiające się w procesie produkcyjnym problemy. Ważne jest więc, aby pracownicy byli świadomi i przygotowani do rozwiązywania problemów i błędów mogących pojawić się w procesach, a zwłaszcza do usuwania ich przyczyn. Pojawia się także konieczność prowadzenia działań zapobiegawczych, by uniknąć występowania błędów, powodujących wzrost kosztów oraz wydłużenie cyklu produkcyjnego [5, 6]. W tym celu można stosować różnorodne metody, narzędzi[...]

Analiza działań doskonalących w przedsiębiorstwie wytwarzającym łożyska stożkowe DOI:10.15199/24.2018.6.3


  Wstęp. W obecnych czasach warunkiem przetrwania wielu przedsiębiorstw jest spełnianie ciągle zmieniających się potrzeb klientów, sprawniej i taniej, przy mniejszym na kładzie kapitału niż robi to konkurencja. Ważna jest zatem innowacyjność zewnętrzna, powiązana z ulepszaniem oraz wprowadzaniem nowych produktów i usług zgodnie z po􀀐 trzebami rynku, oraz innowacyjność wewnętrzna dotycząca doskonalenia wszelkich procesów [1]. Jednym z wielu problemów, z którymi borykają się przedsiębiorstwa są różnorodne straty, które znacząco ob niżają efektywność produkcji. Wśród wielu różnorodnych koncepcji, Lean Management definiuje następujące rodzaje strat [2, 3]: - Nadprodukcja. Nadprodukcja powstaje przy wy􀀐 konywaniu działań, które nie są w tej chwili potrzebne. Nadprodukcja generuje ponadto magazynowanie, przecho wywanie i ukrywa większość problemów produkcyjnych, hamując możliwości usprawnień. - Zapasy. Powstałe na wejściu i wyjściu procesu produkcyjnego, a także w procesach biurowo- admini stracyjnych, nadmierne w stosunku do potrzeb przed siębiorstwa ilości materiałów, części, przechowywane w zbyt dużej ilości powodują podniesienie kosztów. Zajmu ją niepotrzebnie przestrzeń magazynów, wymagają dodat kowego wyposażenia i wkładu finansowego. Potrzebna jest dodatkowa obsługa zajmująca się administracją, składowa niem i zarządzającą zapasami. - Braki produkcyjne oraz ich naprawy. czyli wyro by i produkty, które nie spełniają oczekiwań klienta - nie wykonane poprawnie w procesie produkcyjnym wymagają dodatkowej kontroli i nie wywołują zadowolenia u klienta. - Zbędny ruch na stanowisku pracy. zbędny wy􀀐 siłek fizyczny wykonywany przez pracownika w trakcie wykonywania pracy (chodzenie, sięganie po przedmioty, schylanie się, przechodzenie z miejsca na miejsce etc.) wy nikający najczęściej z niewłaściwej organiza[...]

XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Produkcja I Zarządzanie W Przemyśle" (Zakopane 20-22 czerwca 2018 r.) DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 20-22 czerwca 2018 odbyła się kolejna XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle". W tym roku kon􀀐 ferencja miała miejsce w Zespole Pensjonatów Antałów􀀐 ka w Zakopanem. Głównymi organizatorami konferencji były: Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali oraz Instytut Przerób􀀐 ki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej. Współorganizatorami konferencji były również: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Prze􀀐 mysłu Hutniczego Koła przy Politechnice Częstochow􀀐 skiej, Komitet Inżynierii Produkcji oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Polskiej Akademii Nauk, a także oddzia[...]

 Strona 1  Następna strona »