Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"adaM cWudZiŃsk"

Badanie modelu matematycznego bilansu populacji w symulacjach komputerowych zachowania się wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali


  W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej zachowania się wtrąceń niemetalicznych (WN) podlegających procesowi agregacji w objętości ciekłej stali, przepływającej przez reaktor przepływowy. Za pomocą obliczeń numerycznych badano wpływ rodzaju i gęstości siatek obliczeniowych na rezultat rozwiązań równań modelowych. Do symulacji numerycznej procesu wzrostu i agregacji wtrąceń niemetalicznych wykorzystano model matematyczny bilansu populacji, dla rozwiązania którego zastosowano program Ansys-Fluent® . W rezultacie obliczeń numerycznych otrzymano pola udziału frakcji wtrąceń niemetalicznych o różnych średnicach. The paper presents the results of computer simulation of non-metallic inclusions (NMIs) phase behaviour in the liquid steel volume during steel flow through the flow reactor. Using the numerical calculation authors tested the influence of types and density of grids on results of solution of mathematical model. The Ansys-Fluent® program was used to solve the population balance mathematical model of non-metallic inclusions growing and aggregating process. As a results of numerical simulation the fields of volume fraction of non-metallic inclusions with different diameter have been obtained. Słowa kluczowe: wtrącenia niemetaliczne, zjawiska wzrostu i agregacji, siatka obliczeniowa, modelowanie matematyczne Key words: non-metallic inclusions, growth and aggregation phenomena, computational grid, mathematical modelling 2011 r. HUTN[...]

 Strona 1