Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PaWeŁ szKLarzyK"

Analiza wpływu współczynnika tarcia na zamianę nacisku podczas asymetrycznego walcowania blach grubych na gorąco


  W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych wpływu współczynnika tarcia na zmianę wartości średnich naci- sków jednostkowych na jednostkę szerokości walcowanego pasma, podczas asymetrycznego walcowania blach grubych na gorąco. Symulacje asymetrycznego procesu walcowania wykonano za pomocą komercyjnego programu FORGE 2008®, opartego na meto- dzie elementów skończonych. Program ten, pozwala na termomechaniczną symulację procesów przeróbki w przestrzennym stanie odkształcenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że niezależnie od wartości zastosowanego współczynnika tarcia μ spadek nacisku metalu na walce zależy od zastosowanego gniotu względnego ε i współczynnika kształtu pasma h0/D. This article presents the results of the theoretical impact of coefficient of friction to change the average value of unit pressure per width of the laminated unit band during asymmetric rolling on the hot plate. For the simulation of the process a commercial computer program FORGE 2008® based on the finite element method was used. This program allows thermo-mechanical simulation of metal forming processes in the three-dimensional deformation state. Based on the research it was found that, regardless of the value of the applied friction coefficient μ decrease of metal pressure on rolls depends on the relative draft ε and the band shape ratio h0/D. Słowa kluczowe: asymetryczne walcowanie, nacisk, tarcie, współczynnik kształtu pasma K[...]

 Strona 1