Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"WIKTOR KUBIŃSKI"

Gospodarka walcami w ujęciu logistycznego systemu transportu technologicznego


  W artykule przedstawiono model logistycznego systemu gospodarki walcami dla walcowni taśm stalowych walcowanych na gorąco. Lo- gistyczne podejście do procesu wymaga m.in. minimalizowania czasu przepływu narzędzi przez system, minimalizowania zapasów do produkcji oraz ograniczenie zużycia energii i narzędzi produkcyjnych użytych do procesu wytwarzania. Głównym celem zastosowane- go podejścia jest wspomaganie decyzji przy określeniu pracochłonności procesów magazynowych oraz wykonanie eksperymentów z uwzględnieniem zmiennych obciążeń systemu. Z uwagi na to, że koszt walców jest jednym z podstawowych składników kosztów eksplo- atacyjnych walcowni, w pracy przeanalizowano zagadnienie zużycia walców i czynniki wpływające na ich trwałość eksploatacyjną. Zapre- zentowane wyniki badań świadczą o poprawności zaproponowanych modeli jako narzędzi wspomagających procesy decyzyjne na szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem hutniczym, zarówno na etapie projektowania, jak i eksploatacji istniejących systemów. The article presents a model of logistic management system rolls for rolling strips of hot-rolled steel. Logistic approach to the process requires, inter alia, tool time to minimize the flow through the system, minimize production and inventory to reduce energy consumption and production tools used for the manufacturing process. The main objective of this approach is to support the decision in determining the workload of warehouse processes and execution of experiments taking into account the variable load of the system. Due to the fact that the cost of the rolls is one of the basic components of operating costs in the mill paper analyzes the problem of roll wear and factors affecting their service life. The presented results demonstrate about the correctness of the proposed models as tools to support decision-making processes at the level of the enterprise, metallurgical both the design and operation of existing systems. Słowa kluczowe: walcownia taśm [...]

Prognozowanie czasów przebudów walców w zespole walcowniczym dla potrzeb operacyjnego planowania produkcji


  W artykule przedstawiono komputerowy model wykorzystujący sztuczną inteligencję do wspomagania operacyjnych decyzji technologicz- nych i usprawnienia systemu planowania produkcji w walcowni taśm na gorąco. Przy planowaniu produkcji taśm stalowych walcowanych na gorąco istnieje konieczność uwzględnienia wielu ograniczeń technologicznych i organizacyjnych, dlatego opracowanie harmonogramów produkcji jest bardzo złożone. Dla prawidłowej pracy walcowni planowanie terminów przebudów walców jest jednak konieczne, ponieważ stanowi element limitujący w procesie produkcji. Do rozwiązania tego problemu zastosowano metody sztucznej inteligencji: system eks- pertowy, wykorzystujący w procesie pozyskiwania wiedzy algorytm ID3 oraz klasyczne metody statystyczne regresji liniowej i nieliniowej. Opracowane wyniki badań świadczą o poprawności zbudowanych modeli jako narzędzi wspomagających procesy decyzyjne na szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem hutniczym, zarówno na etapie projektowania, jak i eksploatacji istniejących już systemów. The article presents a computer model based on artificial intelligence methods for operational decision support technology and improve production planning system in hot strip mills. When planning the production of steel strip hot - rolled there is a need to take into account a number of technological and organizational constraints, because the development of production schedules is very complex. But especially crucial to the proper operation of the mill is the appropriate planning conditions reconstructions rolls, because this factor is the limiting element in the production process. To solve the problem the methods of artificial intelligence: an expert system that uses a process of knowledge acquisition algorithm ID3 and classical statistical methods of linear regression and nonlinear. Our results demonstrate the correctness of the proposed models as tools to support decision-making processes at the level of the enterprise met[...]

Nowoczesna walcownia taśm stalowych walcowanych na gorąco oraz współczesne kierunki rozwoju procesów ich wytwarzaniaNowoczesna walcownia taśm stalowych walcowanych na gorąco oraz współczesne kierunki rozwoju procesów ich wytwarzania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowoczesną walcownię taśm stalowych walcowanych na gorąco L=2100 mm, uruchomioną w końcu 2007 roku w Hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie. Jest to nowatorskie rozwiązanie w zakresie konwencjonalnych walcowni taśm w Europie. Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy systemów sterowania, walcownia ta pozwala na wytwarzanie szerokiego asortymentu produkcji. Ponadto, przedstawiono kierunki rozwoju technologii walcowania taśm stalowych walcowanych na gorąco. This article describes a modern hot strip mill L=2100 mm which started in 2007 year in ArcelorMittal Poland steelworks in Cracow. This is innovative solution in range of conventional rolling mills in Europe. Thanks using of highest class of steering systems this rolling mill permits to generate a wide assortment of production. Moreover development directions of rolling technology of hot rolled steel strips have been presented. Słowa kluczowe: walcownia taśm na gorąco, stal, taśma, przemysł stalowy Key words: hot strip mill, steel, strip, steel industry.Wstęp. Stal ciągle należy do najważniejszych materiałów konstrukcyjnych, niemal we wszystkich gałęziach światowej gospodarki. Roczna produkcja stali surowej w świecie przekroczyła obecnie 1,5 mld Mg, a jej udział w światowym zużyciu wszystkich metali wynosi wagowo ok. 95 % produkcji [1]. Na dzisiejszym zmieniającym się i konkurencyjnym rynku kluczowymi zasadami w technologii produkcji stali są: wysoka wydajność, niskie koszty eksploatacji, wysoka jakość i duża elastyczność. Cele te zmuszają producentów stali do stałego ulepszania i rozwoju technologii produkcyjnych, poszukiwania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań, jak również stosowania nowoczesnego wyposażenia walcowni. W ostatnich latach można wyraźnie zauważyć tendencję do zmierzania w kierunku wąskiego specjalizowania się walcowni, umożliwiającej walcowanie ograniczonego zakresu konkurencyjnych produktów. 2. Etapy rozwoju walcowni taśm walcowanych na[...]

Zużycie walców w procesie walcowania taśm stalowych


  Przy planowaniu produkcji taśm stalowych walcowanych na gorąco należy uwzględnić wiele ograniczeń technologicznych i orga- nizacyjnych. Z tego powodu opracowanie harmonogramów produkcji i podejmowanie skutecznych operacyjnych decyzji technolo- gicznych jest bardzo złożone. Elementem limitującym w procesie produkcji taśm stalowych jest odpowiednie planowanie warunków eksploatacji walców. W artykule przedstawiono zbiór wyników eksploatacyjno-badawczych, które opracowano na podstawie staty- stycznych wyników zużycia walców w określonym okresie eksploatacji w walcowni gorącej taśm. Opisano również wpływ ustalania warunków kampanii walcowniczej na proces krótko- i długookresowego planowania produkcji. When planning the production of steel strip hot-rolled to be incorporated into a number of limitations of technology and organization. For this reason, development of production schedules and make effective operational decisions is very complex technology. Limiting element in the production of steel strip is adequate planning of the operating conditions of the rolls. The article presents a set of operational and research results, which are based on the statistical results of the use of rollers in a specified period of service in one of the Polish mill. Also describes the effect of setting the conditions for the campaign on the process of rolling production planning both short-and long-term. Słowa kluczowe: planowanie produkcji, walcownia taśm na gorąco, zużycie walców hutniczych, stal, taśma Keywords: production planning, hot-rolling mill, waste of metallurgical rolls, steel, strip 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 983 ma charakter ciągły. Podsystem planowania i kontroli produkcji posiada szczególne znaczenie na wydziałach walcowni gorącej taśm, ze względu na występujące zaburzenia w rytmicznej pracy agregatów produkcyjnych. Jako uzasadnienie istotności funkcjonowania tego podsystemu, można podać wysoki poziom strat ekonomicznych, spowodowanych[...]

Komputerowe wspomaganie systemu produkcyjnego walcowni taśm stalowych na gorąco


  W artykule przedstawiono model logistycznego systemu walcowni taśm stalowych walcowanych na gorąco, uwzględniający podsystemy przepływu i składowania materiałów. Elementami systemu walcowni są urządzenia produkcyjne, transportowe oraz magazyny między- operacyjne i wyrobów gotowych. Logistyczne podejście do procesu wymaga m.in. minimalizowania czasu przepływu materiałów przez system, minimalizowania zapasów do produkcji oraz ograniczenie zużycie energii i narzędzi produkcyjnych użytych do procesu wytwarza- nia. Zbudowany model może być podstawą do sformułowania logistycznego systemu walcowni taśm, gdyż uwzględnia zarówno aspekty technologiczne, jak i ekonomiczne funkcjonowania badanej walcowni. Do realizacji zadania wykorzystano symulator przepływu materiałów Dosimis-3. This paper presents a model of logistic system of steel strip mill hot-rolled, taking into account the sub-movement and storage of materials. System components are mill production equipment, transport and storage intermediate and finished products. Logistic approach to the process requires, among others time minimizing the flow of materials through the system, minimizing production and inventory to reduce energy consumption and production tools used in the manufacturing process. Built model can be the basis for the formulation of logistics strip mill system, it takes account of both the technological and economical operation of the test mill. To accomplish the task of material flow simulator was used Dosimis-3. Słowa kluczowe: stal, taśma, walcownia taśm na gorąco, logistyczny model walcowni Key words: steel strip, cold strip hot rolling mill logistic model.Wstęp. Zarządzanie procesami produkcyjnymi jest jednym z najważniejszych czynników decydującym o konkurencyjności i sukcesie przedsiębiorstwa. Problemy z tym związane są bardzo złożone, a zachowanie się takich systemów wynika nie tylko z podejmowanych w ich obrębie decyzji, ale także z warunków zewnętrznych. W artykule prz[...]

 Strona 1