Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ KONSTANTY"

Spiekane narzędzia metaliczno-diamentowe. Kierunki rozwoju DOI:10.15199/24.2019.4.5


  Wstęp. Użycie ultrawysokiego ciśnienia do syntezy diamentu i komercjalizacja metody w 1957 roku [25], stanowiły kamień milowy w produkcji i zastosowaniu spiekanych narzędzi diamentowych. Od tego czasu kompozytowe narzędzia metaliczno-diamentowe są wykorzystywane w coraz to większym stopniu do obróbki kamienia naturalnego i ceramiki, do cięcia betonu, naprawy nawierzchni dróg, wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Rozwój spiekanych narzędzi diamentowych w ujęciu historycznym. Do końca lat 80., roczne zużycie syntetycznego diamentu w różnych gałęziach przemysłu osiągnęło wielkość 380 milionów karatów i stanowiło nieco ponad 90% ogólnego zapotrzebowania na diament [23]. Wysokie koszty produkcji stanowiły główny czynnik ograniczający większe wykorzystanie diamentu do zastosowań przemysłowych. Sytuacja uległa zmianie w ostatniej dekadzie XX wieku, kiedy zużycie syntetycznych kryształów uległo potrojeniu, osiągając w 2000 roku wielkość 1 mld karatów [23]. Duży udział w rynku miała gwałtownie rosnąca produkcja chińska. Na początku lat 90., koszty wytwarzania narzędzi były w dużej mierze zależne od bardzo wysokiej ceny diamentowych proszków i w nieco mniejszym stopniu, grafitowych materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w procesie prasowania na gorąco. W tym samym czasie osnowę w narzędziach wytwarzano w oparciu o proszki kobaltu, których cena pozostawała na akceptowalnym poziomie. Późniejszy spadek ceny syntetycznego diamentu i wyraźne obniżenie zużycia grafitowych matryc, dzięki zastosowaniu atmosfery ochronnej w urządzeniach do prasowania na gorąco, skupiły uwagę producentów na rosnącym udziale kobaltu w kosztach produkcji narzędzi. Prace badawcze, zainicjowane w połowie lat 90., zaowocowały opracowaniem czterech stopowych proszków na bazie żelaza lub miedzi. W 1997 roku francuska firma Eurotungstene rozpoczęła przemysłową produkcję proszków o komercyjnych oznaczeniach Next100 i Next200 [1], a rok później, belgijski [...]

Wpływ warunków wytwarzania na własności spieków Fe-50 %Co

Czytaj za darmo! »

Stopy żelaza z kobaltem zawierające od 15 do 50 % mas. Co, posiadają szczególne własności magnetyczne. Charakteryzują się bardzo wysoką wartością indukcji nasycenia oraz małą siłą koercji, dzięki czemu znalazły powszechne zastosowanie w wysoko wydajnych silnikach i generatorach lotniczych oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność uzyskania maksymalnej sprawności urządzeń [1, 2]. Ze wzglę[...]

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW STOSOWANYCH JAKO OSNOWA W NARZĘDZIACH METALICZNO-DIAMENTOWYCH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych materiałów stosowanych na osnowy narzędzi metaliczno-diamentowych. Badano spieki wykonane metodą prasowania na gorąco z proszków: kobaltu (Co SMS, Co Extrafine, Co 400mesh), żelaza karbonylkowego (Fe CN) i wolframu (WP30). Badania obejmowały: pomiar gęstości, twardości i statyczną próbę rozciągania. Dokonano również obserwacji mikrostruktury przy użyciu świetlnego mikroskopu Leica DM4000 i przełomów przy zastosowaniu elektronowego mikroskopu skanningowego Jeol JSM-5400. Badania prowadzono w celu określenia wpływu wielkości cząstek proszku kobaltu oraz dodatku wolframu i żelaza na własności otrzymanych spieków. Słowa kluczowe: spieki osnowy, badanie struktury, stopy kobaltu, materiały do cięcia kamieni ENGINEERING STRUCTURE AND PROPE[...]

Struktura i własności materiałów osnowy w narzędziowych kompozytach metaliczno-diamentowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych materiałów stosowanych w charakterze osnowy narzędzi metaliczno- diamentowych. Badano spieki wykonane metodą prasowania na gorąco z drobnoziarnistych proszków kobaltu i żelaza. Badania obejmowały: pomiar gęstości, twardości i statyczną próbę rozciągania. Dokonano również obserwacji przełomów przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego i mikrostruktury przy zastosowaniu mikroskopu świetlnego. Badania prowadzono w celu określenia wpływu wielkości cząstek proszku kobaltu oraz dodatku karbonylkowego proszku żelaza na własności otrzymanych spieków. The paper presents mechanical properties of materials used as matrix in diamond impregnated tools. A few powder metallurgy materials manufactured by the hot pressing process from fine cobalt and iron powders were investigated. The specimens were tested for density, hardness and tensile properties. The fracture surfaces and microstructures were observed using scanning electron microscopy and light microscopy, respectively. The main objective of the work was to determine the effects of the mean particle size of cobalt and additions of carbonyl iron powder on as-sintered properties of the material. słowa kluczowe: spieki Co i Co-Fe, prasowanie na gorąco, własności mechaniczne, mikrostruktura keywords: sintered Co and Co-Fe materials, hot pressing, mechanical properties, microstructure S. 594 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 10 Dlatego producenci narzędzi dążą do zastąpienia pr[...]

Properties of hot pressed Fe-50%Co materials

Czytaj za darmo! »

The iron-cobalt alloy (50:50 wt. %) undergoes a transformation from its disordered to ordered state when cooled below 730°C, as shown on the phase equilibrium diagram in Figure 1. Although the perfect order can be attained only for equiatomic composition, as seen in Figure 1, the ordered α′ phase can exist within the broad range between 25÷75 wt. % Co which results in a marked decrease in the alloy’s hardness, yielding stress, ductility [2÷4] and electrical resistivity [5, 6]. EXPERIMENTAL The iron-cobalt specimens were prepared from a mixture of carbonyl iron powder (BASF Germany) and extrafine cobalt powder (Umicore Belgium) by hot pressing in a graphite mold. To alter the oxygen content in the specimens, the powders were taken from different shipments, in both as-received oxidized conditions. The powders are shown in Figure 2. The elemental powders were mixed in a Turbula mixer for 1 hour and densified by hot pressing in a graphite mould for 2 minutes at 9[...]

WPŁYW TEMPERATURY SPIEKANIA NA MIKROSTRUKTURĘ I WŁASNOŚCI SPIEKÓW KOBALT-WĘGLIK CHROMU

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań, których celem było ustalenie wpływu temperatury spiekania na zmiany wymiarów, gęstość, mikrostrukturę i twardość spieków kobalt-węglik chromu. Spiekanie prowadzono w zakresie temperatur 1000÷1200 °C, w atmosferze redukującej. Najwyższą gęstość uzyskuje się po spiekaniu w temperaturze 1050 °C. Dalsze podwyższanie temperatury spiekania powoduje obniżenie gęstości i twa[...]

Własności spieków Fe-Cu i Fe-Cu-Sn spełniających rolę osnowy w narzędziach metaliczno-diamentowych

Czytaj za darmo! »

W pracy podjęto próbę ustalenia wpływu składu chemicznego i warunków konsolidacji proszku na mikrostrukturę i własności mechaniczne materiałów znajdujących zastosowanie do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. W badaniach wykorzystano dwa stopowe proszki na bazie żelaza, które zagęszczano metodą prasowania na gorąco oraz prasowania na zimno i spiekania w atmosferze redukującej. Spieki podda[...]

Struktura i własności spieków Fe-Ni-Cu-Sn przeznaczonych na osnowę w narzędziach metaliczno-diamentowych

Czytaj za darmo! »

W pracy podjęto próbę ustalenia wpływu składu chemicznego na mikrostrukturę i własności mechaniczne materiałów spiekanych, mających zastąpić kobalt przy produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. W badaniach wykorzystano elementarne proszki kobaltu, żelaza i niklu oraz stopowe proszki stali węglowo-azotowej i brązów cynowych. Proszek kobaltu oraz mieszanki proszków żelaza (lub stali), niklu i brązu zagęszczano metodą prasowania na gorąco. Spieki poddano pomiarom gęstości, twardości sposobem Rockwella oraz statycznej próbie zginania. Przeprowadzono także badania struktury z wykorzystaniem mikroskopii optycznej i rentgenowskiej analizy fazowej. Niezależnie od składu chemicznego, nowe materiały na bazie żelaza posiadały drobnoziarnistą mikrostrukturę oraz wysoką, porównywalną do spieków kobaltowych, twardość i granicę plastyczności. Ponadto, w strukturze spieków Fe-Ni-Cu-Sn znajdował się metastabilny austenit, który podczas odkształcania materiału częściowo ulegał przemianie w martenzyt. The main objective of the present work was to determine the effect of powder composition on microstructure and manufacture of diamond impregnated tools. Both cobalt and Fe-Ni-Cu-Sn premixed powders were used for the experiments. The powders were consolidated by the hot press process. The as-consolidated specimens were then subjected to density measurements and tested for Rockwell hardness and bending properties. The microstructures were examined by the light microscopy and X-ray diffraction. Irrespective of chemical composition the novel iron-base materials showed fine-grained microstructure, high hardness and yield strength comparable to cobalt. Besides, the as-hot pressed FeEN-based specimens contained meta-stable austenite which partly transformed to martensite upon plastic deformation. Słowa kluczowe: spieki na bazie żelaza, osnowa metaliczna, narzędzia metaliczno-diamentowe, prasowanie na gorąco Keywords: PM iron-base alloys, metallic matrix, diamond im[...]

Własności spieków na bazie żelaza wytworzonych metodą prasowania na gorąco

Czytaj za darmo! »

W pracy badano wpływ składu chemicznego na mikrostrukturę i własności mechaniczne materiałów stanowiących osnowę w narzędziach metaliczno-diamentowych. W badaniach wykorzystano elementarne proszki żelaza, miedzi, cyny i niklu. Wytworzone metodą prasowania na gorąco spieki Fe-Cu, Fe-Cu-Sn, Fe-Ni-Cu-Sn, poddano pomiarom gęstości, twardości oraz statycznej próbie zginania. Dokonano również obserwacji mikrostruktury przy użyciu mikroskopu optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego oraz przeprowadzono rentgenowską analizę fazową. Niezależnie od składu chemicznego materiału, przygotowane mieszanki proszków elementarnych zagęszczono do gęstości przekraczającej 98 % gęstości teoretycznej, metodą prasowania na gorąco w temperaturze 900 oC, pod ciśnieniem 35 MPa, przez czas 3 minut. Ot[...]

 Strona 1