Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BOŻENA BŁASZCZYK"

Innowacje finansowe w przedsiębiorstwach przemysłu skórzanego w Polsce DOI:10.15199/60.2019.02.2


  Innowacyjność stanowi obok wiedzy i informacji swoistą triadę wzrostu i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, regionów, a nawet gospodarek. Szczególnie ważną rolę na poziomie organizacyjnym, w dobie silnej konkurencji rynkowej, odgrywa zdolność podmiotów gospodarczych do kreowania i absorbowania rozwiązań innowacyjnych oraz umiejętność prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R). Przedsiębiorstwa wprowadzają innowację m.in. w celu urozmaicenia dotychczasowego asortymentu o nowe wyroby, podniesienia poziomu ich jakości, zdobycia lub poszerzenia nowych rynków zbytu, wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych w procesach produkcyjnych czy dokonania zmian organizacyjnych i zastosowania innych niż dotychczas rozwiązań z zakresu marketingu. Motywy podjęcia działalności innowacyjnej przez poszczególne przedsiębiorstwa są zróżnicowane, jednak ich cele są często zbieżne - osiągnięcie zysku, możliwość rozwoju, uzyskanie trwałych przewag rynkowych i przetrwanie w szybko zmieniającym się otoczeniu [1]. Termin "innowacja" pochodzi od łacińskiego innovatio < innovare, co znaczy "odnawiać". Słownik języka polskiego definiuje pojęcie innowacja jako: wprowadzenie czegoś nowego; też: rzecz nowo wprowadzona [2]. W literaturze przedmiotu można spotkać się z różnymi definicjami innowacji. Powtarzającą się cechą innowacji jest występujący element nowości oraz twórczy charakter, prowadzący do postępu technicznego i społecznego oraz wzrostu gospodarczego. Wybrane definicje innowacji występujące w piśmiennictwie zagranicznym i polskim zostały zawarte w tabeli 1. Reasumując, innowacja to nowość, wprowadzanie czegoś innego, ulepszonego w danym obszarze, z nowymi możliwościami zastosowania. Mogą to być rzeczy, procesy, koncepcje, idee, pomysły, działania, normy postępowania, zwyczaje, itp. Innowacje wynikają z pomysłowości człowieka. Mogą mieć charakter niematerialny, a zatem trudno mierzalny, jak i materialny, będący efektem [...]

 Strona 1