Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Domańska"

Rynek nawozów mineralnych DOI:10.15199/62.2019.2.7


  Na rynku nawozów mineralnych obowiązuje zasada konkurencyjności. W celu tworzenia przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe nieustannie dążą do opracowania i wdrażania nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów1). Duża presja konkurencyjna oraz otoczenie rynkowe może niewłaściwie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a nawet zagrozić ich istnieniu. W związku z tym ważny jest wybór właściwej strategii działania, która jest dostosowana do możliwości firmy2). Głównym czynnikiem zwiększenia konkurencyjności na rynku nawozów mineralnych jest poszerzenie działalności o nowe produkty, zmniejszenie kosztów produkcji, jak również działania promocyjne. Stopień innowacyjności firm jest zależny od własnej działalności badawczej i rozwojowej, współpracy z innymi zakładami oraz zakupu know-how (licencje, patenty, usługi marketingowe, szkolenia)3). W tabeli 1 ukazano prace naukowo-badawcze oraz zadania inwestycyjne prowadzone w wybranych zakładach nawozowych w Polsce4). Światowe badania z dziedziny agrochemii udowadniają, że wzrost produkcji nawozów NPK jest ściśle związany ze wzrostem koncentracji i przyswajalności oraz z rozszerzeniem asortymentu tych nawozów i poprawą jakości5). Sytuacja na rynku nawozów mineralnych Sytuacja na rynku nawozów jest ściśle związana z koniunkturą w rolnictwie6). Koniunktura to wszelkie zmiany aktywności gospodar-rolników, jak i na popyt na nawozy. Przeciętny rolnik przeznacza na nawozy i ich stosowanie do 20% środków pieniężnych przeznaczonych na produkcję rolną8). Jak podaje Skarżyńska9) średnia roczna wartość nabywanych nawozów mineralnych w badanych gospodarstwach rolnych na terenie Polski w latach 2005-2006 wynosiła od 4 tys. zł w gospodarstwach o wielkości 5-9,99 ha do ponad 128 tys. zł w gospodarstwach powyżej 100 ha. Obecnie na świecie istnieje presja na zwiększanie produkcji roślinnej. Spowodowane jest to wzrostem liczby ludności, szczególnie w krajach rozwijających[...]

 Strona 1