Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz ROKICKI"

Sterowanie przekształtnikiem energoelektronicznym AC/DC w hybrydowej mikrosieci niskiego napięcia DOI:10.15199/48.2017.04.22

Czytaj za darmo! »

Niniejszy referat omawia kwestie związane z możliwymi do zastosowania strategiami sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym pełniącym rolę łącznika pomiędzy elementami stało- i przemiennoprądowymi w hybrydowej mikrosieci niskiego napięcia. Rozważane strategie zostaną sprawdzone w testowej mikrosieci niskiego napięcia, w różnych warunkach jej pracy. Wyniki obliczeń symulacyjnych zostaną przedstawione w formie tabelarycznej oraz graficznej, a na ich podstawie opracowane zostaną wnioski końcowe. Abstract. This paper discusses issues related to possible control strategies of AC/DC electronic power converter operating as a link between DC and AC elements in hybrid low voltage microgrid Considered control strategies will be tested in a test microgrid, under different conditions of its operation. The results of simulation will be presented in tabular and graphical form and, based on them, the conclusions will be developed. (Control of AC/DC electronic power converter in hybrid low voltage microgrid). Słowa kluczowe: obszar pracy, przekształtniki AC/DC, mikrosieci hybrydowe, straty mocy. Keywords: operation area, AC/DC converters, hybrid microgrids, power losses. Wstęp Aktualnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem przesyłu energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy jest trójfazowy system elektroenergetyczny prądu przemiennego (AC). Swoją popularność technologia przemiennoprądowa zawdzięcza głównie łatwości zmiany poziomu napięcia (stosowanie transformatorów podwyższających i obniżających napięcie), co umożliwiło wydajne przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości. Wprowadzenie koncepcji mikrosieci spowodowało, że coraz więcej odbiorców może instalować lokalne źródła energii, zmniejszając tym samym straty generowane w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych. Wraz z rozwojem technologii coraz większą popularność zyskują źródła fotowoltaiczne, czy ogniwa paliwowe. Oprócz wielu zalet, źródła te posiadają jedną istotną nie[...]

Zastosowanie systemu KNX w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zakresie sterowania systemem grzewczym

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano wykorzystanie systemu KNX do sterowania systemem grzewczym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Najpierw dokonano przeglądu rozwiązań technicznych w zakresie systemów grzewczych wykorzystujących system KNX. W dalszej części artykułu omówiono możliwości współpracy systemu KNX z systemem OpenTherm. Następnie opisano dobór elementów systemu grzewczego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz układ sterowania instalacji grzewczej. Dalej zaprezentowano zastosowanie systemu KNX do sterowania systemem grzewczym. W podsumowaniu przedstawiono spostrzeżenia związane z rozważanymi zagadnieniami i propozycje dalszych prac. Abstract. Use of KNX system to control heating system in one-family residential building has been presented in the paper. At first, overview of technical solutions in the field of heating systems using KNX system has been done. In the next part of the paper possibilities of cooperation of KNX system with OpenTherm system, choice of heating system elements in one-family residential building, control system of heating installation, and application of KNX system to control heating system have been described. In summary remarks related to the considered issues and suggestions for further works have been presented. (Application of KNX system in one-family residential building for heating system control) Słowa kluczowe: budynki mieszkalne, system grzewczy, system KNX, sterowanie. Keywords: residential buildings, heating system, KNX system, control. Wstęp W projektowanych obecnie budynkach mieszkalnych można zauważyć wyraźny trend ograniczania zużycia zarówno energii elektrycznej jak i ciepła, z jednoczesną poprawą komfortu eksploatacji budynku. Osiągnięcie stawianych współcześnie wymagań można zrealizować poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania i zarządzania inteligentnego budynku, takich jak system KNX, pozwalających między innymi na monitorowanie oraz automatyczne sterowanie syst[...]

Optimal operation control of low voltage microgrids in rural areas functioning on the basis of centralized control logic DOI:10.15199/48.2018.03.26

Czytaj za darmo! »

Low voltage microgrid is the autonomous power generation and distribution micro-system [1], in which there are sources of electricity and heat (microsources - MS), electricity storage units (ES) and heat storage unites (HS), controllers (power electronics converters), heat recovery devices, as well as electricity loads and heat loads. Among electricity storage units we can distinguish: battery energy storages, super (ultra) capacitors and flywheels. Electricity loads can be divided into non-controllable loads (NCL) and controllable loads (CL). Most of MSs, ESs and CLs are integrated with microgrids via the specialized power electronics interfaces. The concept of the microgrid has been presented in many literature sources, among others in [1-6]. These micro-systems can operate in synchronous (parallel) mode with distribution grids of electricity utilities, as well as in island mode. In both modes, setting the operating points of MSs, ESs and CLs is one of essential problems of control. To solve this problem it is necessary to develop proper control algorithms (strategies) [7-11]. In island mode of microgrid operation it is necessary to ensure a balance between generated and consumed electricity within this micro-system. These issues have been described e.g. in [12]. In [5, 13] optimization of operating points of microsources in order to minimize microgrid operation costs has been discussed in detail. In [13] another criteria - minimization of total active power losses in microgrid has been also presented. In turn the problem of exchange of electricity between microgrid and distribution grid of electricity utility has been formulated and solved in [5, 6, 14]. The optimization task, optimum control algorithm and general considerations concerning implementation of control algorithm have been presented in the paper in detail. Description of Low Voltage Microgrids in Rural Areas Very good characteristics of different kinds of mi[...]

Interaktywne narzędzie do planowania optymalnych struktur nowoprojektowanych mikrosieci niskiego napięcia DOI:10.15199/48.2018.07.43

Czytaj za darmo! »

Projektowanie i budowa mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich w ramach rozwoju terenowych sieci dystrybucyjnych jest jedną z najczęściej rozpatrywanych koncepcji modernizacyjnych w kontekście wdrażania idei Smart Power Grids. Z danych zawartych w [1] wynika, że przeważająca część obszaru Polski, jak i Europy to obszary o charakterze wiejskim. Obszary te charakteryzują się stosunkowo niskim zagęszczeniem infrastruktury elektroenergetycznej. Odległości pomiędzy odbiorcami końcowymi a głównymi punktami zasilającymi są na ogół dość duże, a sieć dystrybucyjna posiada strukturę promieniową. Wystąpienie zakłócenia w pojedynczej linii SN może skutkować utratą zasilania odbiorców na bardzo rozległym obszarze. Aby ograniczyć skutki awarii, część odbiorców we własnym zakresie instaluje rozproszone źródła energii, które, w razie utraty zasilania z sieci dystrybucyjnej, zapewnią pokrycie zasilania dla własnych potrzeb. Kolejnym krokiem w rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej na obszarach wiejskich jest właśnie powstanie mikrosieci integrującej ze sobą prosumentów, odbiorców i wytwórców energii elektrycznej. Realizowany w latach 2016 - 2018 międzynarodowy projekt badawczy RIGRID (ang. Rural Intelligent Grid) miał za zadanie m.in. opracowanie algorytmów i opartych na nich programów komputerowych do optymalnego projektowania i sterowania pracą tego typu sieci. Głównym celem wspomnianego projektu było opracowanie systemu informatycznego, wspierającego projektantów i operatorów mikrosieci w zakresie optymalizacji pod kątem wybranej funkcji celu, przy jednoczesnym spełnieniu ograniczeń technicznych, ekonomicznych i społecznych. Opracowane rozwiązania informatyczne zostały przetestowane w instalacji demonstracyjnej zlokalizowanej na terenie gminy Puńsk w północno-wschodniej Polsce [2]. Jak już wspomniano, prace badawcze były zasadniczo prowadzone w dwóch obszarach: optymalizacji struktur nowoprojektowanych mikrosieci nis[...]

Cable links designing in HVAC and HVDC submarine power grids - selected issues DOI:10.15199/48.2019.03.02

Czytaj za darmo! »

The subject-matter presented in this paper is very important from the practical point of view (i.e. designing practice). It results from the fact that, importance of submarine (offshore) HVAC and HVDC power grids is expected to grow with time. In particular, it will be a result of offshore wind farms being developed and submarine transmission interconnections between various national power systems being established. As a consequence, proper procedures outlining the design of HVAC and HVDC submarine cable links (lines), composing respectively of HVAC and HVDC submarine power grids, need to be formulated. Every single HVDC submarine cable link is composed of a HVDC submarine cable line and converter substations situated on both sides of the line. The most advanced review of different issues related to HVAC and HVDC submarine power cables has been presented in [1, 2]. Additionally, a few sessions on this subject have been organized during JICABLE’15 Conference [3]. It is worth paying attention to the fact that in the time of planning, apart from different possible power transmission technology (HVAC, HVDC, HVAC-DC systems), one can distinguish several typical classes of submarine power grids structures. The most important information concerning issues such as: concept of HVAC and HVDC submarine cable power grids, information about existing and planned submarine cable links, short characteristics of these cables, general power system requirements for these cable links, and designing rules of these power links will be presented in consecutive sections of this paper. Some of them are explicitly associated with the topic of designing HVAC and HVDC submarine power grids. Issues discussed in this publication were among others, a subject of [4]. Concept of submarine cable power grids Offshore wind power, marine gas & oil industry is planned for worldwide development. Additionally, increase in the integration of power systems[...]

 Strona 1