Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Konkol"

Effect of the preliminary oil refinement on the nickel-catalyzed hydrogenation rate of rapeseed oil and fatty acids composition Wpływ oczyszczania oleju rzepakowego na szybkość jego uwodornienia na katalizatorze niklowym i na profil kwasów tłuszczowych


  Bleached and cold-pressed rapeseed oil was hydrogenated on a fine-grained Ni catalyst. The hydrogenation rate was increased by the oil refinement on various sorbents prior hydrogenation. Compn. of the fatty acids in the hydrogenated oil samples was detd. Przedstawiono wyniki badań reakcji uwodornienia na drobnoziarnistym katalizatorze niklowym dwóch olejów rzepakowych: bielonego i tłoczonego na zimno. Zbadano wpływ oczyszczania tych olejów na wybranych sorbentach na szybkość ich uwodornienia, a także na profil kwasów tłuszczowych (KT) w uwodornionych próbkach. Utwardzanie tłuszczów przez katalityczne uwodornienie jest jednym z ważniejszych procesów przemysłu spożywczego. Uwodornienie olejów roślinnych prowadzi się w celu zwiększenia ich stabilności oksydatywnej i termicznej oraz ich przydatności konsumpcyjnej do wyrobu margaryn i innych tłuszczów jadalnych.Oleje roślinne zawierają wielonienasycone KT - linolowy C18:2 i linolenowy C18:3, podatne na utlenianie i termiczną dekompozycję, co powoduje pogorszenie walorów smakowych i zmniejszenie wartości żywieniowej1). W przypadku większości produktów, takich jak margaryny, tłuszcze piekarskie lub cukiernicze, pożądane mięknienie czy charakterystykę topnienia uzyskuje się właśnie przez selektywne uwodornienie olejów2). Uwodornione oleje roślinne nadają produktom spożywczym charakterystyczny smak, kruchość, kremowość, plastyczność i stabilność oksydacyjną3), przez co poszerzona zostaje gama ich zastosowań. Spośród wielu katalizatorów opartych na metalach X i XI grupy, w praktyce przemysłowej używane są najczęściej nośnikowe katalizatory niklowe4-6), promotorowane innymi metalami lub ich tlenkami. Do głównych atutów katalizatorów niklowych należą: relatywnie wysoka aktywność, możliwość uzyskania właściwej selektywności linolowej i linolenowej, stosunkowo niskie koszty, a także możliwość łatwej separacji katalizatora z przetworzonego oleju. Standardowe nośnikowe katalizatory stosowa[...]

The preparation of high-quality stearin via hydrogenation of the palm oil fraction over a suspended nickel catalyst Otrzymywanie stearyny o wysokiej jakości poprzez uwodornienie frakcji oleju palmowego w obecności katalizatora niklowego w zawiesinie DOI:10.15199/62.2015.10.43


  Hard palm stearin fraction (I2 value 35) was batch hydrogenated to high-quality stearin (I2 value <1) on a suspended Ni catalyst at 180°C, under H2 pressure 1, 1.5 or 20 bar and catalyst content in oil 0.03-1% by mass (as Ni). The quality of the resulted stearin (m. p. I2 value) and the contents of fatty acids were detd. The reaction rate consts. and activation energy for the hydrogenation were also calcd. Przedstawiono wyniki badań uwodornienia frakcji oleju palmowego (hard palm stearin) o liczbie jodowej LJ 35 do stearyny o wysokiej jakości o LJ < 1, prowadzonego metodą okresową w obecności katalizatora niklowego w zawiesinie. Proces prowadzono w temp. 180°C, pod ciśnieniem 1, 1,5 i 20 bar, przy stężeniu katalizatora niklowego w oleju 0,03-1% mas. (w przeliczeniu na nikiel). Przeprowadzono analizę właściwości fizykochemicznych otrzymanej stearyny (liczba jodowa, temperatura mięknięcia) oraz określono procentowe zawartości kwasów tłuszczowych w surowcu wyjściowym i w produkcie uwodornienia. Wyznaczono ponadto energię aktywacji reakcji uwodornienia. Stearyna jest techniczną i handlową nazwą mieszaniny głównie nasyconych kwasów tłuszczowych. Jej podstawowe składniki to kwas steary-nowy (C18) i palmitynowy (C16). Surowcem wyjściowym do otrzymywania stearyny są mieszaniny nasyconych i nienasyconych kwasów pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego. Stearynę można otrzymywać m.in. przez krystalizację z mieszaniny ciekłych i stałych kwasów tłuszczowych uzyskanych w wyniku rozszczepienia tłuszczów lub przez uwodornienie kwasów tłuszczowych otrzymanych z tłuszczów zwierzęcych lub olejów roślinnych. Proces uwodornienia ma na celu wysycenie wodorem wiązań nienasyconych w łańcuchu węglowodorowym kwasów tłuszczowych, co prowadzi do obniżenia liczby jodowej i zwiększenia temperatury topnienia oraz krzepnięcia produktu. W zależności od wartości liczby jodowej rozróżnia się kilka gatunków stearyny. Zakres liczby jodowej dla stearyny wynos[...]

Studies on physicochemical properties of the precursor and the activity and selectivity of the nickel catalyst in hydrogenation of rapeseed oil Badania fizykochemicznych właściwości prekursora oraz aktywności i selektywności niklowego katalizatora w uwodornieniu oleju rzepakowego DOI:10.12916/przemchem.2014.928


  Two Ni/Al2O3 and Ni/(Al2O3·CeO2) catalysts were prepd. and used for hydrogenation of bleached rapeseed oil in a batch reactor at 180oC under 1.5-20 atm. The addn. of Ce resulted in decreasing the content of trans-fatty acids in the product of the reaction carried out under 20 atm. Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych właściwości dwóch prekursorów katalizatora do utwardzania tłuszczów: niklowo-glinowego oraz niklowo-glinowego z dodatkiem ceru. Zbadano wpływ dodatku ceru na aktywność katalizatora Ni/(Al2O3·CeO2) w procesie uwodornienia bielonego oleju rzepakowego oraz na ilość powstających izomerów trans kwasów tłuszczowych w uwodornionym produkcie. W praktyce przemysłowej proces uwodornienia olejów roślinnych jest najczęściej prowadzony na nośnikowych katalizatorach niklowych1-3). Główną wadą katalizatorów niklowych jest koniecz-ność pracy w temp. powyżej 150°C, przy których promowana jest niekorzystna izomeryzacja wiązań podwójnych z konfiguracji cis do konfiguracji trans. Udział izomerów TFA (trans-fatty acids) w olejach roślinnych uwodornionych na nośnikowych katalizatorach niklowych może dochodzić do 40-50%, a izomerów położeniowych do 30-60%4). Z procesowego punktu widzenia izomeryzacja do form trans jest pożądana, ponieważ uzyskuje się umiarkowany wzrost temperatury topnienia oleju przy niższym stopniu uwodornienia (temperatura topnienia formy cis estru metylowego kwasu oleinowego wynosi -20,2°C, a formy trans 9,9°C)5), niższe zużycie wodoru i przez to niższe koszty. Z medycznego punktu widzenia jest to jednak proces bardzo niekorzystny. Wyniki badań naukowych pokazują, że TFA powstające w trakcie uwodornienia, podobnie jak nasycone kwasy tłuszczowe, odkładają się jako osad na ściankach naczyń krwionośnych, doprowadzając ostatecznie do ich niedrożności, co w konsekwencji powoduje zwiększone ryzyko choroby niedokrwiennej serca6, 7). Ponadto, TFA obniżają poziom frakcji cholesterolu o dużej gęstości HDL[...]

Use of the ionic equilibrium model for describing the CaO-P2O5-H2O system Wykorzystanie modelu równowagi jonowej do opisu układu CaO-P2O5-H2O przy produkcji superfosfatu potrójnego DOI:10.12916/przemchem.2014.2206


  Chem. and phase equil. in the CaO-P2O5-H2O system were studied and described as a set of equations. The Bromley model was used for calcn. of the reagents activity. The phosphorite decompn. with H3PO4 was simulated for prodn. of triple superphosphate. Przedstawiono opis równowagi chemicznej i fazowej w układzie CaO-P2O5-H2O w postaci zestawu równań reakcji jonowych. Do obliczania aktywności reagentów wykorzystano model Bromleya. Opis ten wykorzystano w symulacji procesu rozkładu fosforytu kwasem fosforowym, tak jak przy produkcji superfosfatu potrójnego. Superfosfat prosty (SSP) i jego udoskonalona wersja w postaci superfosfatu potrójnego (TSP) są najstarszymi nawozami mineralnymi. Początki ich produkcji sięgają lat czterdziestych XIX w. Jednak i dziś mają one dominującą pozycję na rynku nawozów fosforowych. W Indiach na 139 zakładów produkujących nawozy aż 80 to instalacje produkujące SSP1). W Egipcie udział SSP w produkcji nawozów fosforowych wynosi 92,1%, w Brazylii 30,5%, a średnio na świecie 13,5%1). Wielkim rynkiem nawozowym są Chiny, w których również zdecydowanie dominują superfosfaty2): TSP 560 tys. t, SSP 200 tys. t, zaś oferta termofosfatów wzbogaconych w wapń i magnez to 350 tys. t, a nawozów złożonych 100 tys. t. Wynika to z kilku zalet, które w XXI w. mają wciąż wielkie znaczenie. I tak, instalacje produkcyjne są bezciśnieniowe i stosunkowo proste. W przypadku SSP głównym elementem jest komora rozkładowa, w której surowiec fosforowy jest rozkładany kwasem siarkowym (reakcja 1) i równocześnie powstający kwas fosforowy reaguje z resztą fosforytu (reakcja 2) 3Ca3(PO4)2·CaF2 + 10H2SO4 + 20H2O [...]

Zastosowanie przeciwprądowej ekstrakcji nadkrytycznej do frakcjonowania odpadowego oleju rybnego DOI:10.15199/62.2019.9.33


  Globalna produkcja ryb ma tendencję wzrostową, o czym świadczą dane zebrane i dostarczone przez różne organizacje i instytucje w ostatniej dekadzie. Według Krajowego Instytutu Badań Weterynaryjnych, biorąc pod uwagę liczbę zakładów produkcji ryb (n) zatwierdzonych rozporządzeniem1), Stany Zjednoczone są największym światowym producentem ryb (n = 1375). Tuż za nimi plasują się Chiny (1205), Kanada (687) i Wietnam (615)2). Raport na temat aktualnego stanu światowego rybołówstwa i akwakultury opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podaje, że światowa produkcja ryb (ryb, skorupiaków, mięczaków i innych zwierząt wodnych) osiągnęła ponad 171 mln t w 2016 r. Dostępne dane wskazują, że w 2015 r. z całych ryb (13,9 mln t), produktów ubocznych z dzikiego połowu (3,75 mln t) oraz produktów ubocznych z akwakultury (1,94 mln t) wyprodukowano 0,856 mln t odpadów rybnych3). Odpadowy olej rybny może być produkowany z rybiej głowy, mięsa, ogona, płetw, skóry i jelit, które są produktami ubocznymi przetwarzania i przerabiania ryb przez przemysł do celów spożywczych i farmaceutycznych4). Jednocześnie takie zarządzanie odpadami rybnymi wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska5). Jak donoszą Kara i współpr.6) oraz Sharma i współpr.7) innym obiecującym zastosowaniem odpadowego oleju rybnego jest produkcja oleju napędowego, który ma podobne właściwości jak biodiesel produkowany z oleju rzepakowego. Poszukuje się dalszego efektywnego zagospodarowania odpadowego oleju rybnego do celów kosmetycznych i farmaceutycznych. Liczne badania wykazały, że olej taki jest źródłem związków biologicznie czynnych, w tym witamin rozpuszczalnych w tłuszczach8, 9), fosfolipidów oraz kwasów tłuszczowych10). Według Sudeepy i Balasarvanana11) odpadowy olej rybny jest również źródłem takich biomolekuł, jak skwalen, aminokwasy, białka, kolagen, a także żelatyny i enzymów. Istnieją dwa źródła kwasów tłuszczowych ome[...]

The urea superphosphate based NPS(M) fertilizer production technology. Part 2. The effectiveness of nitrogen-phosphorus fertilization in winter rape cultivation Technologia wytwarzania nawozów NPS(M) na bazie superfosfatu mocznikowego. Cz. II. Efektywność działania nawozu w uprawie rzepaku ozimego DOI:10.15199/62.2017.2.38


  A new NP fertilizer NPS(Mikro) was prepd. by wet granulation of components and tested in field expts. to det. its influence on yield size and quality of winter rape. The field expts. included tested product and a std. one (conc. of superphosphate with urea) applied in 2 doses. The effect of N and P contained in both fertilizers on yield size was equivalent. Reduced dose of the fertilizers showed a similar efficacy as the optimum one. The NPS(Mikro) fertilizer improved the fat content in winter rape grains. Przedstawiono wyniki badań granulacji nawozu NPS(Mikro). Proces prowadzono, stosując surowce w postaci stałej. Jako czynnik granulacyjny zastosowano parę wodną oraz wodę, wprowadzane do złoża materiału na talerzu granulacyjnym. Podano charakterystykę nowego wieloskładnikowego na wozu mineralnego NPS(Mikro), o nazwie roboczej UreaPhoS(Micro), z wykorzystaniem techniki XRD oraz jego wpływ na wielkość i jakość plonów rzepaku ozimego. W doświadczeniach polowych oprócz nawożenia badanym produktem zastosowano porównawczo nawozy konwencjonalne w postaci superfosfatu CSP i mocznika w dwóch dawkach nawozowych. Plonotwórcze działanie azotu i fosforu w NPS(Mikro) oraz w nawozach pojedynczych CSP z mocznikiem było równorzędne. Obniżona dawka nawozowa wykazała zbliżoną skuteczność do dawki optymalnej. Nawożenie NPS(Mikro) wpłynęło na poprawę zawartości tłuszczu w nasionach rzepaku. Piotr Ruseka,*, Monika Karszniab, Urszula Sienkiewicz-Cholewa c, Janusz Igrasa, Marzena S. Brodowskad, Lech Schimm elpfennigb, Seba stian Schab a, Marcin Konkola 96/2(2017) 461 Prof. dr hab. inż. Janusz IGRAS - notę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 1/2017, str. 110. Dr inż. Urszula SIENKIEWICZ-CHOLEWA ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest starszym specjalistą badawczo-technicznym w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu. [...]

Oznaczanie zawartości fukosterolu w nadkrytycznym ekstrakcie z morszczynu pęcherzykowatego metodą chromatografii w stanie nadkrytycznym DOI:10.15199/62.2019.1.8


  Ekstrakcja nadkrytyczna (EN) ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym wykorzystuje właściwości ditlenku węgla w warunkach przekraczających jego parametry krytyczne (31,1°C, 73,8 bar), w których to faza (ciecz lub gaz) staje się płynem nadkrytycznym1). Separacja związków biologicznie aktywnych uzależniona jest od gęstości płynu, którą można kontrolować poprzez zmiany temperatury i ciśnienia2). Chromatografia z fazą ruchomą w stanie nadkrytycznym (SFC) jest rodzajem chromatografii, która pozwala na pracę zarówno w trybie faz normalnych NP (normal phase), jak i w trybie faz odwróconych RP (reversed phase). Systemy nadkrytyczne wyposażone są w podobne moduły, jak w przypadku konwencjonalnego systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Różnicę w budowie obu systemów stanowi dodatkowy regulator ciśnienia (ABPR), którego rolą jest utrzymywanie fazy mobilnej (ditlenku węgla) w określonych, zadanych warunkach ciśnienia3). W porównaniu z innymi technikami chromatograficznymi zaletą chromatografii z fazą ruchomą w stanie nadkrytycznym jest możliwość kontrolowania trzech głównych parametrów, takich jak ciśnienie, temperatura oraz dodatek współrozpuszczalnika. Ponadto, chromatografia ta charakteryzuje się elementami zarówno chromatografii cieczowej (LC), jak i gazowej (GC). W metodzie SFC niższa lepkość ditlenku węgla umożliwia stosowanie wyższych przepływów fazy ruchomej, co z kolei pozwala na znaczne skrócenie czasu analizy w porównaniu z metodami LC i GC4). Podobnie jak w przypadku ekstrakcji nadkrytycznej, poszczególne parametry systemu SFC mają wpływ na separację poszczególnych frakcji związków biologicznie aktywnych5). Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus L., Fucaceae) należy do grupy brązowych alg, które zawierają substancje bio- Katarzyna Tyśkiewicza, Marcin Konkola, Rafał Wiejaka, Izabela Maziarczyka, Edward Rója, Renata Tyśkiewiczb, Jolanta Jaroszuk-Ścisełb, Krystyna Skalicka-Woźniakc 98/1(2019) 71 Mgr inż. Iza[...]

 Strona 1