Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Rafał GWÓŹDŹ"

Optymalne planowanie energetyczne w wymiarze lokalnym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienie planowania energetycznego na poziomie lokalnym (gminnym). W zagadnieniu tym zaakcentowano możliwość rozważenia tzw. węzłów energetycznych. Wzajemne powiązania węzłów energetycznych realizowane są za pomocą systemów sieciowych, w tym sieci elektroenergetycznych, gazowniczych i cieplnych. Łączne rozpatrywanie połączonych systemów sieciowych prowadzi do możliwości optymalizacji na szczeblu lokalnym przy uwzględnieniu uwarunkowań miejscowych. Działania te mogą być istotne dla samorządów gminnych. Abstract. The issue of the energy planning on the local (communal) level was presented in the paper. The possibility of considering so-called energy hubs was stressed in this paper. The mutual connection of energy hubs are realized using network systems, incl[...]

Węzłowe i strefowe rozwiązania modelu rynku energii elektrycznej DOI:10.15199/48.2019.10.21

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach toczy się debata dotycząca konieczności zaprojektowania nowego modelu rynku energii elektrycznej, tj. głównie zasad regulujących działalność podmiotów w nim uczestniczących oraz zasad dokonywania rozliczeń. Potrzeba zmiany w tym zakresie wynika głównie ze zmieniającej się struktury technologicznej jednostek wytwórczych (zwiększenie nacisku na pozyskiwanie energii elektrycznej z rozproszonych źródeł odnawialnych przy świadomości jej zmienności) oraz rosnącej ważności połączeń transgranicznych w ramach wspólnego rynku energii elektrycznej działającego pod egidą ENTSO-E. Teoria ekonomii [1] wskazuje, że na wolnym rynku w stanie równowagi podaży i popytu występuje jedna cena, zwaną ceną równowagi. Kupujący sięgają do zasobów, które są w posiadaniu sprzedawców, więc tym samym wytwarza się potrzeba wymiany. W najprostszej formie rynku, ciągła interakcja kupujących i sprzedających umożliwia ustalenie się ceny ponad czasem. Cena równowagi rynkowej jest również nazywana rynkową ceną rozliczeniową (Market Clearing Price), ponieważ przy tej cenie następuje pełne wykorzystanie dóbr wytworzonych przez producentów i skierowanych na rynek, jednocześnie zakupionych przez konsumentów. Efektywność tego procesu nie pozwala na nadmiar podaży i tym samym marnotrawstwo, ani deficyt - rynek jest skuteczny i optymalny. Jest to podstawowa cecha mechanizmu rynkowego tworzenia cen i tym samym jedna z jego znaczących korzyści. Dla działania rynków jest również niezbędny efektywny przepływ informacji między kupującymi a sprzedającymi [2]. W przypadku systemu elektroenergetycznego popyt i podaż muszą być natychmiast zrównoważone ponieważ przechowywanie energii elektrycznej jest bardzo drogie. Konsekwencją tego jest powstawanie ograniczeń przesyłowych i potrzeba zarządzania nimi, co często ma duży wpływ na ceny rynkowe. Na rynku energii elektrycznej cena rozliczeniowa to cena równoważenia popytu (ilość energii elektrycznej, którą k[...]

Ocena zdolności przyłączeniowych Krajowego Systemu Przesyłowego w perspektywie długoterminowej DOI:10.12915/pe.2014.07.024

Czytaj za darmo! »

Ważnym elementem procesu planistycznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowej w horyzoncie długoterminowym jest ocena dostępnych zdolności przyłączeniowych. Wagę tego czynnika eksponuje również zapis ustawy Prawo energetyczne [1], który w art.7 ust. 8l nakłada na przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej obowiązek wyznaczania i podawania do publicznej wiadomości informacji w zakresie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł. W związku z powyższym przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane opracowywać informacje dotyczące wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla określonej stacji elektroenergetycznej lub ich grup, wchodzących w skład sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV, a także planowanych zmianach tych wielkości w okresie następnych 5 lat od dnia publikacji. W ten sposób proces oceny wolnych zdolności przyłączeniowych staje się zadaniem realizowanym cyklicznie i na bieżąco weryfikowanym. Obecnie w Polsce do przeprowadzenia w praktyce obliczeń zdolności przyłączeniowych wykorzystuje się program rozpływowy, w którym analiza obciążeń gałęziowych jest prowadzona przy zadanym rozkładzie generacji [2]. Należy przy tym zwrócić uwagę, że rozkład generacji ma zasadnicze znaczenie dla rozdziału obciążeń na gałęzie w danej strukturze i przy określonych parametrach sieciowych. Stąd wiele ze zidentyfikowanych przekroczeń dopuszczalnych termicznych wartości obciążalności gałęziowych może zostać (i zostaje) zlikwidowane poprzez zmianę rozkładu generacji. Zmiana generacji może być prowadzona w trybie eksperckim, bądź algorytmicznie według określonego schematu postępowania i przy zadanym kryterium. Prowadzenie obliczeń w trybie zalgorytmizowanym pozwala na pewną uniwersalność procesu oraz powtarzalność wyników dla tych samych uwarunkowań. Narzędziem, które posiada właściwości wyznaczania obciążeń gałęziowych w trybie zmiany generacji w węzłach wytwórczych jest algorytm opty[...]

 Strona 1