Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Filipek-Mazur"

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR - historia i współczesność


  Idea powołania w Polsce rolniczych studiów wyższych zrodziła się pod koniec XVIII wieku. Orędownikiem utworzenia na Akademii Krakowskiej katedry rolnictwa był jej rektor Hugo Kołłątaj. Jednak dopiero w 1807 r. na Wydziale Filozofi cznym powstała Katedra Gospodarstwa Wiejskiego. Studium Rolnicze Wydziału Filozofi cznego UJ powstało w roku akademickim 1890/91. Pierwszym jego kierownikiem został profesor Emil Godlewski. W 1911 r. otrzymało własną siedzibę - gmach przy ul. Żabiej 2 (obecnie al. Mickiewicza 21), który do dziś jest siedzibą władz uczelni i obecnego Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Samodzielny Wydział Rolny UJ został utworzony w 1923 r. W roku 1953 na bazie Wydziału Rolnego i Leśnego powstała Wyższa Szkoła Rolnicza. W 1958 r. nastąpiła zmiana nazwy na Wydział Rolniczy. Był on w następnych latach bazą dla kolejno tworzonych: Wydziału Ogrodniczego - w 1968, Wydziału Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa - 1977, Wydziału Technologii Żywności - w 1994 roku. Po sześćdziesięciu latach od utworzenia WSR, która w 1972 roku przyjęła nazwę Akademii Rolniczej, a w 1978 otrzymała patrona Hugona Kołłątaja, w 2008 zmieniła nazwę na Uniwersytet Rolniczy imienia Hugona Kołłątaja - struktura Wydziału Rolniczego zmieniała się zasadniczo. Nastąpiło znaczne rozszerzenie zakresu studiów i działalności naukowej. Na Wydziale, na którym funkcjonował jeden kierunek studiów - rolnictwo ze specjalnością agronomia, w roku akademickim 1994/95 utworzono nową specjalność, agroekonomię. W następny[...]

Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy DOI:


  Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy to jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych w województwie małopolskim. To innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania uczniom osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, dzięki wsparciu edukowania technologiami ICT. Liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Cele MChE są realizowane przez: rozwijanie zdolności zz i zainteresowań uczniów z udziałem pracowników naukowych wyższych uczelni, dzięki czemu, po zapoznaniu się z ofertą dydaktyczną uczelni, wybór kierunku studiów będzie bardziej świado[...]

Rolnictwo miejskie jako odpowiedź na zmiany urbanizacyjne DOI:10.15199/2.2018.3.3


  Do 2050 roku liczba mieszkańców Ziemi zwiększy się o około 3 miliardów, a prawie 70% populacji będzie mieszkać w miastach [8]. Sytuacja taka spowoduje zwiększone zapotrzebowanie na żywność, stąd do jeszcze większej rangi urasta bezpieczeństwo żywnościowe dużych ośrodków miejskich. Równie ważne jest też zapewnienie zrównoważonego rozwoju często przeludnionych i "zabetonowanych" miast. Jednym ze sposobów choć częściowego rozwiązania tych problemów może być powrót do koncepcji miejskiego i podmiejskiego rolnictwa. W Polsce temat szeroko pojętego rolnictwa na terenach miejskich (i podmiejskich) nie znalazł jeszcze uznania w oczach polityków i naukowców, ale w wielu krajach Europy, w Ameryce Północnej, Australii oraz w wysoko rozwiniętych krajach Azji podejmuje się wysiłki zmierzające do ochrony, a nawet restytucji urban agriculture [3]. Mając na względzie konieczność utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego dużych aglomeracji i podniesienie szeroko pojmowanej jakości życia w miastach należy zadać sobie pytania. czy w Polsce: ??w dalszym ciągu można aprobować chaotyczny rozwój terenów budowlanych Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów w polskich miastach w 2014 r. Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) % Na 1 mieszkańca (m2) Użytki rolne 921 892 42,7 397 Grunty leśne 490 209 22,7 211 Grunty zabudowane i zurbanizowane 600 862 27,8 259 Grunty pod wodami 89 243 4,1 38 Pozostałe grunty, w tym użytki ekologiczne i nieużytki 58 678 2,7 25 Ogółem 2 160 884 100 930 Źródło: dane GUS Pojęcie "rolnictwo miejskie" nawiązuje do koncepcji, która w krajach anglojęzycznych znana jest jako "Urban agriculture". Definiuje się je jako wytwarzanie, przetwarzanie i dystrybucję roślinnych produktów żywnościowych, roślinnych produktów nieżywnościowych, chowu zwierząt i upraw leśnych w miastach i na obszarach podmiejskich. Powierzchnia użytków rolnych (UR) na terenach miejskich jest duża. W Krakowie UR stanowią 52%, we Wrocławiu 50%, a w W[...]

Odpady komunalne po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania jako źródło wodorozpuszczalnej frakcji wybranych pierwiastków DOI:10.15199/62.2018.11.21


  Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji) oraz odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na właściwości są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych1). W 2016 r. na jednego mieszkańca Polski przypadały 303 kg zebranych odpadów komunalnych2). W skali kraju, w 2016 r. zebrano o 7,3% więcej odpadów niż w 2015 r. i o 16,0% więcej niż w 2010 r.2, 3). Choć w ciągu ostatnich lat zwiększeniu uległ udział odpadów zbieranych selektywnie (z 8,6% w 2010 r. do 23,4% w 2015 r. i 25,2% w 2016 r.2, 3)), to wciąż duża cześć odpadów komunalnych nie podlega Seven municipal wastes after mech. and biol. stabilization (grain size up to 20 mm) were dried, mech. disintegrated and extd. with redistd. H2O. The exts. were studied for pH, elec. condy., and contents of org. C and 13 elements. The results were compared with only mech. treated wastes and composts. The stabilized wastes had medium salinity and lowest content of water-soluble fraction of org. C. The contents of P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Mn, Cr and Ni in the exts. were lower by 27-81% in relation to the only mech. treated waste but higher (by 0.3-464%) contents of Ca, Mg, Na, Zn, Cu, Mn, C and Ni than the exts. obtained from compost. The stabilized waste had also lower content of H2O-sol. fraction of P, K and Fe (by 56-85%) than the compost. Przeprowadzono badania właściwości chemicznych wodnych wyciągów pozyskanych ze stabilizatów otrzymanych w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Porównanie stanowiły wyciągi uzyskane z odpadów po mechanicznym przetworzeniu i z kompostów. Wszystkie odpady wykazywały alkaliczny charakter. Stabilizaty wykazywały średnie zasolenie w porównaniu z pozostałymi materiałami. Stabilizaty cechoaUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; bUniwersytet Przyrodniczy[...]

Właściwości preparatu kwasów huminowych Bio-activated Base actosol® i jego wpływ na plonowanie roślin DOI:10.15199/62.2019.6.11


  Węgiel brunatny jest wykorzystywany głównie w elektrowniach1), jednak jego odmiany o niskiej wartości energetycznej i dużej zawartości kwasów huminowych (KH) mogą być wykorzystywane jako źródło materii organicznej. Rolnicza wartość węgla brunatnego zależy przede wszystkim od właściwości KH. Do celów nawozowych, z uwagi na dużą zawartość KH i wynikające z tego faktu podobieństwo do substancji próchnicznych gleby, korzystne jest stosowanie ziemistej odmiany węgla brunatnego. Substancja organiczna tej odmiany cechu- Barbara Filipek-Mazura, Monika Tabaka,*, Grażyna Żukowskab, Krystyna Ciarkowskaa, Katarzyna Sołek-Podwikaa 98/6(2019) 921 Dr hab. inż. Krystyna CIARKOWSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1998 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, a w 2010 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest adiunktem w Zakładzie Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UR im. H. Kołłątaja w Krakowie. Specjalność - gleboznawstwo, ochrona gleb. Dr hab. inż. Grażyna ŻUKOWSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Jest kierownikiem Zakładu Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami (Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie). Specjalność - gleboznawstwo, ochrona środowiska, degradacja i rekultywacja gleb, gospodarka odpadami. Table 1. Properties of soils Tabela 1. Właściwości gleb Parametr Gleba lekka Gleba średnia Piasek, % mas. 77 35 Pył, % mas. 20 51 Ił, % mas. 3 14 pHKCl 5,1 5,4 Ca2+, mmol(+)/kg 23,24 29,63 Mg2+, mmol(+)/kg 3,03 7,31 Na+, mmol(+)/kg 0,15 0,28 K+, mmol(+)/kg 3,01 5,56 Hh, mmol(+)/kg 20,6 22,5 P przyswajalny, mg/kg 192 160 K przyswajalny, mg/kg 155 276 C ogółem, g/kg 10,05 9,31 N ogółem, g/kg 0,97 0,83 Ckf, % mas. 0,255 0,201 Ckh, % mas. 0,2[...]

 Strona 1