Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Żukowskb"

Właściwości preparatu kwasów huminowych Bio-activated Base actosol® i jego wpływ na plonowanie roślin DOI:10.15199/62.2019.6.11


  Węgiel brunatny jest wykorzystywany głównie w elektrowniach1), jednak jego odmiany o niskiej wartości energetycznej i dużej zawartości kwasów huminowych (KH) mogą być wykorzystywane jako źródło materii organicznej. Rolnicza wartość węgla brunatnego zależy przede wszystkim od właściwości KH. Do celów nawozowych, z uwagi na dużą zawartość KH i wynikające z tego faktu podobieństwo do substancji próchnicznych gleby, korzystne jest stosowanie ziemistej odmiany węgla brunatnego. Substancja organiczna tej odmiany cechu- Barbara Filipek-Mazura, Monika Tabaka,*, Grażyna Żukowskab, Krystyna Ciarkowskaa, Katarzyna Sołek-Podwikaa 98/6(2019) 921 Dr hab. inż. Krystyna CIARKOWSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1998 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, a w 2010 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest adiunktem w Zakładzie Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UR im. H. Kołłątaja w Krakowie. Specjalność - gleboznawstwo, ochrona gleb. Dr hab. inż. Grażyna ŻUKOWSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Jest kierownikiem Zakładu Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami (Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie). Specjalność - gleboznawstwo, ochrona środowiska, degradacja i rekultywacja gleb, gospodarka odpadami. Table 1. Properties of soils Tabela 1. Właściwości gleb Parametr Gleba lekka Gleba średnia Piasek, % mas. 77 35 Pył, % mas. 20 51 Ił, % mas. 3 14 pHKCl 5,1 5,4 Ca2+, mmol(+)/kg 23,24 29,63 Mg2+, mmol(+)/kg 3,03 7,31 Na+, mmol(+)/kg 0,15 0,28 K+, mmol(+)/kg 3,01 5,56 Hh, mmol(+)/kg 20,6 22,5 P przyswajalny, mg/kg 192 160 K przyswajalny, mg/kg 155 276 C ogółem, g/kg 10,05 9,31 N ogółem, g/kg 0,97 0,83 Ckf, % mas. 0,255 0,201 Ckh, % mas. 0,2[...]

 Strona 1