Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Paweł WITCZAK"

Powstawanie rezonansowych drgań uzwojeń w transformatorach energetycznych DOI:10.15199/48.2017.07.01

Czytaj za darmo! »

Analiza hałasu emitowanego przez transformatory mocy zawiera trzy podstawowe składniki: - hałas pochodzenia magnetostrykcyjnego, - hałas wywołany wentylatorami układu chłodzenia, - hałas związany z drganiami uzwojeń w warunkach obciążenia. Jak pokazują pomiary, ten ostatni składnik jest najczęściej dominujący i dlatego też coraz więcej prac badawczych dotyczy tego zagadnienia. Drgania uzwojeń są wywołane oddziaływaniem pola rozproszenia magnetycznego z rozkładem prądów fazowych płynących w uzwojeniach danego transformatora. Producenci transformatorów wielkich mocy nie mają najczęściej możliwości symulowania na stacji prób rzeczywistych warunków pracy transformatora, to jest jego obciążenia w systemie energetycznym. Z tego powodu pomiary hałasu obciążeniowego są wykonywane w warunkach próby zwarcia, dla której amplituda indukcji magnetycznej w jarzmach rdzenia jest rzędu 15% indukcji znamionowej a w kolumnach jest praktycznie zerowa. Biorąc pod uwagę, że siły magnetostrykcyjne są w przybliżeniu proporcjonalne do kwadratu indukcji, to drgania magnetostrykcyjne rdzenia są podczas próby zwarcia mniejsze o kilkanaście dB od tych, które występują przy znamionowym napięciu zasilającym i mogą być zaniedbane. Analiza teoretyczna hałasu uzwojeniowego w transformatorach olejowych jest zagadnieniem interdyscyplinarnym łączącym dziedziny elektrotechniki, mechaniki i akustyki. Istniejące analityczne zależności (IEC, 2001) mają charakter empirycznych uśrednień i nie pozwalają na ustalenie, które parametry konstrukcyjne mają największy wpływ na wynikowy poziom hałasu. Struktura konstrukcji transformatora mocy jest na tyle skomplikowana, że jego modele teoretyczne w każdej z wymienionych wyżej dziedzin muszą wykorzystywań techniki numeryczne - metodę elementów skończonych i/lub elementów brzegowych. Przykłady takich modeli można znaleźć w pracach [1][3][6][7][8] gdzie z różną dokładnością odwzorowywano rzeczywistą geometrię i strukturę[...]

Analiza drgań i naprężeń w transformatorze rozdzielczym w warunkach zwarcia udarowego DOI:10.15199/48.2019.08.17

Czytaj za darmo! »

Transformatory rozdzielcze stosunkowo często znajdują się w sytuacji zwarcia ruchowego, jedno- lub trójfazowego. Ze względu na strukturę uzwojeń - po stronie dolnego napięcia najczęściej mamy uzwojenia foliowe a po stronie górnego napięcia uzwojenie warstwowe, nie ulegają one uszkodzeniom o ile stan zwarcia trwa dostatecznie krótko. Krótkotrwały impuls siły w uzwojeniach generuje ich odkształcenie, które za pośrednictwem oleju przenosi się kadź. Ponadto, naprężenia magnetyczne wytworzone przez strumień rozproszenia są obecne bezpośrednio na ścianach kadzi. Obliczenia sił zwarciowych i wynikających z nich deformacji uzwojeń jest zagadnieniem klasycznym i było rozpatrywane przez wielu autorów. Na gruncie polskim są to m.in. książki Jezierskiego [1][2] czy publikacja Pewcy [3]. Rozwój numerycznych metod obliczeń, w szczególności technik obwodowo-polowych wykorzystujących elementy krawędziowe [4][5] umożliwił budowę trójwymiarowych modeli transformatorów dla potrzeb obliczeń zwarciowych o znacznej szczegółowości odwzorowania ich struktury [6]. Tym niemniej, poziom skomplikowania konstrukcji transformatora jest tak duży, że zachodzi potrzeba uśredniania własności magnetycznych lub mechanicznych pewnych obszarów zarówno uzwojeń jak i rdzenia [7] [8]. Przenoszenie drgań uzwojeń i rdzenia na powierzchnię kadzi jest istotnym elementem obliczeń wibroakustycznych [9] [10], w których wykorzystuje się mieszane techniki modelowania zjawisk fizycznych. Rys.1. Model numeryczny transformatora do obliczeń magnetycznych, wymiary w [cm] Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie metodyki obliczeń deformacji ścian kadzi transformatora w typowej sytuacji awaryjnej. Do rozważań wybrano niewielki obiekt o rdzeniu zwijanym, którego wymiary gabarytowe pokazano na rys.1. Transformator ten nie jest odwzorowaniem żadnej jednostki produkcyjnej, służy jedynie jako narzędzie poglądowe dla celów ilustracji metod obliczeniowych. Szacowana moc zna[...]

Możliwości diagnostyczne analizy odpowiedzi częstotliwościowej uzwojeń transformatora

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia wyniki pomiarów laboratoryjnego transformatora trójfazowego o mocy 100 kVA za pomocą analizy odpowiedzi częstotliwościowej. W pracy są poruszane zagadnienia powtarzalności pomiarów, czułości i rozdzielczości w zależności od rodzaju symulowanego uszkodzenia. Rozpatruje się zwarcie jednej z cewek uzwojenia fazowego za pomocą regulowanej rezystancji a także zwarcie do uziemionego rd[...]

 Strona 1