Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Śliwaa"

Wykorzystanie terminali LNG do pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny w Unii Europejskiej DOI:10.15199/62.2019.5.2


  Jednym z głównych tematów poruszanych na forum Unii Europejskiej w obszarze energetyki jest przyszła polityka w zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię. Prowadzone dyskusje i działania dotyczą struktury bilansu energetycznego wykorzystywanych nośników energii, a także działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej. Debata ta wynika z zachodzących zmian klimatycznych, a proponowane rozwiązania mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Znaczne różnice w strukturze bilansu energetycznego poszczególnych państw członkowskich powodują, że prowadzone dyskusje są niezwykle skomplikowane. Jednym z głównych postulatów jest znaczne ograniczenie lub wręcz całkowite zaniechanie wykorzystania podstawowego nośnika energii, tj. węgla. W zamian proponuje się wzrost wykorzystania gazu ziemnego. Prowadzone przez poszczególne państwa UE działania doprowadziły do zmniejszenia zużycia energii przez UE w okresie ostatnich 7 lat o niespełna 5%. Prognozy Międzynarodowej Agencji Energii przewidują, że do 2040 r. zużycie energii w Unii Europejskiej ulegnie zmniejszeniu bez względu na przyjęty scenariusz. Analizowane były trzy scenariusze: obecnych polityk, nowych polityk i zrównoważonego rozwoju. W scenariuszu obecnych polityk analizowany jest jedynie wpływ tych działań i zamierzeń, które zostały przyjęte w obowiązujących regulacjach do połowy 2017 r. Scenariusz nowych polityk zakłada rozwój energetyki zgodnie z przyjętymi przez poszczególne rządy politykami rozwoju sektora. Scenariusz zrównoważonego rozwoju wprowadzony został po raz pierwszy w 2017 r. i ma fundamentalnie odmienne podejście od wcześniej wymienionych scenariuszy. Scenariusz ten skupia się na wizji, zgodnie z którą powinno nastąpić zintegrowane podejście do osiągnięcia celów energetycznych. Opiera się ono na zasadach zrównoważonego rozwoju zalecanych przez ONZ, a także w jego ramach powinny mieć miejsce zdecydowane działania związane z ochro[...]

 Strona 1