Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF ŁĘŻAK"

Demonstratory odzieży ostrzegawczej wyposażonej w aktywne źródła światła DOI:10.15199/60.2019.01.1


  1. Wprowadzenie Współczesne środowisko pracy to wielozadaniowe obszary robocze, w których działają ludzie, pojazdy i maszyny. Czynności zawodowe muszą być często podejmowane w warunkach złej widzialności i widoczności na skutek braku lub słabego oświetlenia ogólnego i kierunkowego, złych warunków atmosferycznych, powszechnie złej jakości reflektorów pojazdów, czy też wadliwego ich ustawienia. Dlatego stosowana obecnie odzież o intensywnej widzialności, wytwarzana z materiałów pasywnych: fluorescencyjnych materiałów tła i taśm odblaskowych, odbijających światło kierunkowe, jest coraz częściej nieskuteczna. Z tego względu różne środowiska zawodowe, m.in. pracownicy zatrudnieni przy budowie, remontach i obsługi dróg i autostrad, pracownicy kolei, obsługi portów lotniczych, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Samochodowego i Policji sygnalizują potrzebę zwiększenia widzialności poprzez wyposażenie ich w odzież ostrzegawczą z aktywnymi elementami świecącymi. Aktualnie stosowana odzież ostrzegawcza składa się głównie z materiału tła i wyodrębnionego materiału odblaskowego. Taki skład materiałowy jest bardzo mocno zakorzeniony w praktyce i preferowany przez użytkowników tego typu odzieży ochronnej (zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07) [8]. Istnieje silne przekonanie, iż konstrukcja odzieży ostrzegawczej z zastosowaniem "podstawowych materiałów" jest wystarczająco skuteczna. Jej powszechne stosowanie od lat 90-tych ubiegłego wieku przyczyniło się do silnego ugruntowania pełnej akceptacji takiej odzieży przez użytkowników (zwłaszcza zawodowych), a także jednoznacznej interpretacji postrzeganych sygnałów wzrokowych przez innych uczestników ruchu drogowego (i nie tylko). Można zatem stwierdzić, że mamy do czynienia z "wzorcowym zjawiskiem synergii" pomiędzy stosowaniem odzieży ostrzegawczej zgodnej z obecnymi standardami a społecznym, ukierunkowanym sposobem jej postrzegania i wywoływania pożądanych zachowań osób, do których kierowany [...]

Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych. Część IIa: Wyniki badań i ich analiza


  Badania zmiany barwy materiałów nowych i po ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych przeprowadzono zgodnie z PN-EN 20105-A02:1996 [1] oraz PN-EN ISO 105-A01:1998 [2]. Do oceny zmiany barwy wykorzystano 5-stopniową szarą skalę. Próbki nowych materiałów i materiałów po 1200 h ekspozycji na wolnej przestrzeni - po 5 dla każdego materiału, układano w tej samej płaszczyźnie i w tym samym kierunku, tak aby stykały się brzegami. Szarą skalę układano obok w tej samej płaszczyźnie. Tak skonfigurowane zestawy pomiarowe umieszczano w komorze wizualnej oceny barwy Verivide, z oświetleniem sztucznym o natężeniu min. 600 lx (równoważnik oświetlenia dziennego światłem północnym na półkuli północnej), padającym pod kątem 450. Widok komory przedstawiono na rys. 1. Obserwacje prowadzono z kierunku zbliżonego do prostopadłego względem powierzchni próbek. Średnie wyniki pomiarów zmiany barwy poszczególnych materiałów przedstawiono w tabeli 1. Rys. 1. Komora wizualnej oceny barwy Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych. Część IIa: Wyniki badań i ich analiza Krzysztof Łężak, Iwona Frydrych 30 Przegląd - WOS 5/2011 WYROBY Tabela 1. Wyniki pomiarów zmiany barwy materiałów po 1200 h ekspozycji w warunkach naturalnych (wartości średnie z 5 pomiarów) Artykuł / Symbol materiału Skład surowcowy [%] Stopień 5-stopniowej szarej skali 1. Megatec 250 N 75 CO / 24 PES / 1 wł. przewodzące (siatkowy układ nitek węglowych) 3 (inwersja - ciemnienie materiału) 2. Spawacz 100 CO 1 3. Proton 2/150/N 97 CO / 2,5 PES / 0,5 wł. przewodzące (siatkowy układ nitek metalowych) 1(do szarego) 4. PA-2 99 CO / [...]

Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych. Część IIb: Wyniki badań i ich analiza


  4. Badania rezystancji powierzchniowej materiałów zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 1149-1:2008 Ze względu na zróżnicowaną strukturę tkanin antyelektrostatycznych badania rezystancji powierzchniowej przeprowadzono dwiema metodami: zgodnie z PN-EN 1149-1:2008 [10] dla materiałów tzw. jednorodnych, w których cała powierzchnia materiału stanowi warstwę przewodzącą i wg PN-EN 1149-3:2007 (metoda 2) [11] dla materiałów z siatkowym układem nitek przewodzących. Warunki prowadzenia badań przedstawiono w tabeli 6. Wyniki badania rezystancji powierzchniowej przedstawiono w tabeli 7., a współczynnika ekranowania i czasu półzaniku ładunku - w tabeli 8. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1149-5:2008 [12] materiał posiada właściwości antyelektrostatyczne, jeżeli odpowiednie wskaźniki przyjmują następujące wielkości: współczynnik ekranowania S > 0,2, czas połowicznego zaniku ładunku t50% < 4 s, rezystancja powierzchniowa R ≤ 2,5 x 109 Ω. Wyniki badania współczynnika ekranowania S i czasu półzaniku ładunku t50% dla badanych próbek materiałów Megatec 250 N i Proton 2/150/N nie wykazały istotnych zmian właściwości antyelektrostatycznych materiałów po ekspozycji na wolnej przestrzeni. Otrzymane wartości współczynnika ekranowania S i czasu półzaniku ładunku t50% dla badanych próbek materiału PA-2 wskazują na pogorszenie właściwości antyelektrostatycznych wyrażające się spadkiem wartości współczynnika ekranowania S o 8% i ponad 60-krotnym wzrostem czasu półzaniku ładunku t50%. Pomimo w/w zmian tkanina PA-2 zachowuje wymagania zgodne z PN-EN 1149-5:2008 [12]. Wyniki badania rezystancji powierzchniowej R dla badanych próbek materiałów Art. 9119/AN100/139AK i KASTIK BOLW TW po ekspozycji na wolnej przestrzeni wykazały wzrost wartości rezystancji powierzchniowej powyżej dopuszczalnego poziomu tego wskaźnika w normie PN-EN 1149-5:2008 [12]. Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania [...]

Symulacja zabrudzeń materiałów tła odzieży ostrzegawczej Część I: Zabrudzenia suchą mieszaniną pyłową

Czytaj za darmo! »

Pracownicy służb obsługi drogowej coraz częściej są narażeni na potrącenia przez nadjeżdżające pojazdy, szczególnie w warunkach złej widoczności, wzmożonego ruchu i często ograniczonej przestrzeni. Istnieje także wiele stanowisk pracy, na których występują zagrożenia związane z uderzeniem, zgnieceniem i potrąceniem przez poruszające się maszyny i ładunki przez nie transportowane (wózki widłowe, dźwigi, suwnice, maszyny budowlane itp.) [1]. W każdym z tych przypadków skutki oddziaływania na zdrowie człowieka należą do najpoważniejszych ze względu na następstwa. Duża masa oraz energia kinetyczna transportowanych przedmiotów, poruszających się maszyn i pojazdów uniemożliwia bezpośrednie zabezpieczenie pracowników przed skutkami wypadków [2, 3]. Dlatego ważnym wymogiem staje się podniesien[...]

Symulacja zabrudzeń materiałów tła odzieży ostrzegawczej Część II: zabrudzenia zawiesiną mieszaniny pyłów w oleju syntetycznym

Czytaj za darmo! »

W pierwszej części artykułu ("PWOS" 5/2009) opisano adaptację stanowiska badawczego do potrzeb prowadzenia metody laboratoryjnego nanoszenia na materiały tła odzieży ostrzegawczej zabrudzenia suchą mieszaniną pyłową. Przeprowadzono badania fotometryczne materiałów tła odzieży ostrzegawczej (tkanin i dzianin) o barwie żółtej i pomarańczowej: nowych i po zabrudzeniu materiałami sypkimi. Materiały typu: piasek, cement, cząstki pyłów organicznych pochodzenia ziemnego, itp. w procesie prania wodnego mają charakter zabrudzeń łatwo usuwalnych, w przeciwieństwie do zabrudzeń ropopochodnych.Ze względu na fakt, iż użytkownik odzieży ostrzegawczej może mieć na codzień do czynienia z różnymi środkami brudzącymi (w tym również ropopochodnymi) w drugim etapie badań starano się zasymulować zabrudzenia [...]

Zmiana koloru materiałów tła odzieży ostrzegawczej na skutek naświetlania. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Wyróżnianie się z otoczenia użytkownika odzieży ostrzegawczej uzyskuje się poprzez efekt znacznego poziomu kontrastu między barwą odzieży a otaczającym widzialnym tłem oraz odpowiednie rozmieszczenie wystarczająco dużych powierzchni materiałów fluoroscencyjnych [2÷3, 5, 10]. Z uwagi na konieczność stosowania określonych barwników włókienniczych do osiągnięcia wybarwień materiałów odzieżowych w zakresie wymaganych wielkości fotometrycznych (określona barwa o właściwościach fluorescencyjnych) [1], najczęściej spotykane materiały tła odzieży ostrzegawczej, to materiały z przędz poliestrowych. Analiza typów odzieży ostrzegawczej stosowanej obecnie na rynku krajowym wykazuje, że w ok. 90% odzież ta jest wykonana z tkanin i dzianin. 10% materiałów stanowią dzianiny powleczone PCV lub tkaniny[...]

Zmiana koloru materiałów tła odzieży ostrzegawczej na skutek naświetlania. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone badania parametrów fotometrycznych materiałów po naświetlaniu w warunkach naturalnych pozwalają stwierdzić, że:- przebieg i kierunek zmian współrzędnych chromatyczności zachodzących w czasie naświetlania danego materiału jest po naświetlaniu identyczny dla wszystkich zastosowanych wariantów apretury,- wartości współczynników luminancji świetlnej wszystkich badanych materiałów przez cały okres naświetlania pozostały wyższe od dopuszczalnych minimalnych wartości współczynników luminancji świetlnej dla danej barwy wg PN-EN 471:2005 [6] (βmin = 0.70 dla barwy fluorescencyjnej żółtej i βmin = 0.40 dla barwy fluorescencyjnej pomarańczowej),- wartości współczynników luminancji świetlnej dzianin (Dz) z apreturą (o barwie pomarańczowej i żółtej) i tkaniny (Tk) z apreturą o[...]

Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych. Część Ia: Omówienie zagadnienia i metodyka badań


  Materiały włókiennicze przeznaczone na odzież ochronną należą do grupy wyrobów najbardziej narażonych na ekspozycję na promieniowanie słoneczne oraz działanie zróżnicowanych warunków atmosferycznych. Największy wpływ na degradację materiałów włókienniczych ma promieniowanie słoneczne, a w szczególności promieniowanie nadfioletowe [1, 2]. Fale świetlne stanowią pewną niewielką część widma fal elektromagnetycznych. Obejmuje ono fale o długościach od 380 do 770 nm. W widmie światła występują również fale niewidzialne, z których fale krótkie (poniżej 380 nm) nazywa się nadfioletem lub ultrafioletem, a długie (powyżej 770 nm) - podczerwienią. Widmo światła słonecznego zawiera znaczne ilości promieniowania nadfioletowego. Promienie nadfioletowe są w dużej mierze odpowiedzialne za proces starzenia materiałów włóknistych, gdyż większość włókien jest wrażliwa na ich działanie. Skutkiem tej części oddziaływania promieniowania słonecznego oraz wilgotności jest zmiana właściwości fizyko-chemicznych włókien. Z rozkładu energii spektralnej promieniowania wynika, że tylko niewielka część promieni nadfioletowych (o długościach fali poniżej 380 nm) dociera do materiału wystawionego na działanie światła dziennego [3]. Warunkiem koniecznym procesu starzenia struktur z włók[...]

Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych. Część Ib: Omówienie zagadnienia i metodyka badań


  Próby wytypowanych do badań materiałów zostały umieszczone na wolnym powietrzu, na powierzchni całkowitej ok. 40 m2 i zamontowane w sposób stały, umożliwiający pobieranie fragmentów materiałów (bez demontażu całości) z dowolnego miejsca ich powierzchni. Miejsce usytuowania zostało tak dobrane, aby zagwarantować przez całą dobę pełną ekspozycję całej powierzchni materiałów na naświetlanie światłem dziennym i oddziaływanie pozostałych czynników atmosferycznych (bez zadaszenia, obiektów powodujących zacienienie). Zamocowanie materiału wykonano w taki sposób, aby w każdych warunkach pogodowych eksponowana na światło była "prawa" strona materiału, bez podwinięć i zagięć oraz bez naprę- Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych. Część Ib: Omówienie zagadnienia i metodyka badań Krzysztof Łężak, Grażyna Bartkowiak , Iwona Frydrych 32 Przegląd - WOS 4/2011 WYROBY Przez cały okres ekspozycji monitorowano i rejestrowano temperaturę oraz wilgotność względną powietrza. Pełną charakterystykę warunków atmosferycznych i odpowiadające im czasy ekspozycji materiałów przedstawiono w tabeli 2. Próby materiałów eksponowano w dwóch cyklach czasowych - 1 połowę powierzchni materiałów eksponowano przez 1200 h (lipiec - sierpień 2008 r.), 2 połowę - przez 2400 h (lipiec - październik 2008 r.). Biorąc pod uwagę rozkład napromieniowania[...]

Ocena wybranych właściwości materiałów membranowych po procesie starzenia w warunkach naturalnych


  Analysis of chosen properties of membrane materials after the ageing test in natural conditions Multilayer fabrics differing by the membrane structure, were tested in natural conditions. After the ageing process the tests on waterproofness, permeability of water vapor, air permeability, “spray test" and tensile strength were conducted. Next, there were compared the changes that occurred before and after the ageing process and their analyses were conducted. Materiały membranowe ulegają starzeniu i zmieniają swoje właściwości. Aby sprawdzić, jak badane wyroby ulegają procesowi starzenia, porównano wyniki wybranych parametrów tych wyrobów przed starzeniem i po starzeniu. Dzięki temu możliwe było określenie, czy laminaty membranowe spełniają wymagania użytkownika pod względem właściwości użytkowych. Obecnie produkowane są wyroby wielowarstwowe, które zapewniają dobrą oddychalność dla skóry człowieka, chronią przed wiatrem i zimnem oraz nie przemiękają podczas opadów deszczu. Jednak należy się zastanowić nad tym, co dzieje się z danym wyrobem po dłuższym okresie użytkowania. Zagadnienie procesu starzenia było rozpatrywane pod kątem zmian, jakie może odczuwać użytkownik. Promieniowanie to jeden z głównych powodów, który wpływa na pogarszanie właściwości materiałów włókienniczych. Starzenie materiałów może powodować zmianę struktury włókien, nawet podczas leżakowania. Zmiany struktury włókien powodują zmiany właściwości całego wyrobu. Na intensywność tych zmian mają wpływ: warunki otoczenia i okres czasu, podczas którego materiał podlegał starzeniu. Starzenie powodowane jest przez czynniki chemiczne, biologiczne i fizyczne, które są najbardziej istotne. Występują one w postaci obciążeń mechanicznych, termicznych, elektrycznych lub różnego rodzaju promieniowania. Działanie ciepła wywołuje obciążenia termiczne, które są przyczyną procesu starzenia wyrobów włókienniczych. Zależne jest to od odporności termicznej włókien. Im będz[...]

 Strona 1  Następna strona »