Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Sołek-Podwika"

Gospodarka leśna w Lesie Wolskim DOI:


  Las Wolski jest największym kompleksem leśnym Krakowa. Ze względu na swoje położenie w centrum prawie milionowej aglomeracji miejskiej, w odległości niespełna kilku kilometrów od Rynku Głównego, stanowi jedno z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku dla krakowian. Położony na trzech wzgórzach - Sowiniec, Pustelnik i Srebrna Góra, dominuje nad południowo- -zachodnią częścią miasta. Teren Lasu Wolskiego pokrywają w większości wielogatunkowe drzewostany liściaste, brzozowo- dębowe, brzozowo-dębowo-bukowe i bukowe. Podłoże geologiczne stanowią utwory lessowe i wapienie górnojurajskie, na których powstały gleby płowoziemne, brunatnoziemne i słabo ukształtowane. Początek planowej gospodarki leśnej na tym terenie sięga pierwszej połowy XIX w. Zgodnie z ówczesnym planem Las Wolski w 1824 roku został objęty zrębowym sposobem zagospodarowania lasu, przy stuletniej kolei rębności, która polega na wycięciu wszystkich stuletnich drzew na określonej powierzchni. Powierzchnia lasu została podzielona na przylegające do siebie pasy zrębowe, rozmieszczone regularnie na czterech dużych działkach, biegnących z południowego wschodu na północny zachód, oddzielonych od siebie trzema równoległymi liniami [...]

Właściwości preparatu kwasów huminowych Bio-activated Base actosol® i jego wpływ na plonowanie roślin DOI:10.15199/62.2019.6.11


  Węgiel brunatny jest wykorzystywany głównie w elektrowniach1), jednak jego odmiany o niskiej wartości energetycznej i dużej zawartości kwasów huminowych (KH) mogą być wykorzystywane jako źródło materii organicznej. Rolnicza wartość węgla brunatnego zależy przede wszystkim od właściwości KH. Do celów nawozowych, z uwagi na dużą zawartość KH i wynikające z tego faktu podobieństwo do substancji próchnicznych gleby, korzystne jest stosowanie ziemistej odmiany węgla brunatnego. Substancja organiczna tej odmiany cechu- Barbara Filipek-Mazura, Monika Tabaka,*, Grażyna Żukowskab, Krystyna Ciarkowskaa, Katarzyna Sołek-Podwikaa 98/6(2019) 921 Dr hab. inż. Krystyna CIARKOWSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1998 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, a w 2010 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest adiunktem w Zakładzie Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UR im. H. Kołłątaja w Krakowie. Specjalność - gleboznawstwo, ochrona gleb. Dr hab. inż. Grażyna ŻUKOWSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Jest kierownikiem Zakładu Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami (Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie). Specjalność - gleboznawstwo, ochrona środowiska, degradacja i rekultywacja gleb, gospodarka odpadami. Table 1. Properties of soils Tabela 1. Właściwości gleb Parametr Gleba lekka Gleba średnia Piasek, % mas. 77 35 Pył, % mas. 20 51 Ił, % mas. 3 14 pHKCl 5,1 5,4 Ca2+, mmol(+)/kg 23,24 29,63 Mg2+, mmol(+)/kg 3,03 7,31 Na+, mmol(+)/kg 0,15 0,28 K+, mmol(+)/kg 3,01 5,56 Hh, mmol(+)/kg 20,6 22,5 P przyswajalny, mg/kg 192 160 K przyswajalny, mg/kg 155 276 C ogółem, g/kg 10,05 9,31 N ogółem, g/kg 0,97 0,83 Ckf, % mas. 0,255 0,201 Ckh, % mas. 0,2[...]

 Strona 1