Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Szwaja"

Zgazowanie osadu ściekowego ze ślazowcem pensylwańskim DOI:10.15199/62.2019.2.19


  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego1) w Polsce w 2015 r. w procesie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych wyprodukowano 951,5 tys. t suchej masy osadu. Zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami2), przewiduje się, że ilość osadów ściekowych wymagających usuwania będzie się corocznie zwiększać. Z uwagi na fakt, że osad ściekowy może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, musi być on każdorazowo poddany odpowiedniej obróbce i ostatecznie zneutralizowany. Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych najczęściej sprowadza się do ich składowania, wykorzystania w rolnictwie, do rekultywacji składowisk odpadów, kompostowania, oraz termicznej utylizacji. Stosowanie osadów ściekowych w rolnictwie lub do rekultywacji, ze względu na wysokie stężenia metali ciężkich, nie zawsze jest możliwe. Ograniczenia prawne związane z magazynowaniem osadów ściekowych, które w Polsce od stycznia 2016 r. wprowadzają całkowity zakaz ich składowania, sprawiają, że na znaczeniu zyskują termiczne metody ich utylizacji. Do najprostszych metod można zaliczyć proces bezpośredniego spalania osadów lub ich współspalania z węglem lub biomasą. Na uwagę zasługują również inne procesy obróbki termicznej, takie jak piroliza i zgazowanie, które pozwalają na uzyskanie nośników energii w postaci paliw ciekłych lub gazowych. Jak dotąd najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania osadów ściekowych do celów energetycznych jest ich spalanie lub zgazowanie. Zgazowanie może odbywać A sewage sludge (humidity < 10%, grain diam. 5-15 mm) was mixed with a shredded biomass of Virginia Mallow (humidity < 10%, grain diam. 5-30 mm) in a mass ratio of 50:50, to increase the gasification temp. of the obtained mixt. in a fixed bed reactor to above 800°C. The chem. compn. of the gases was detd. in accordance with the revelant stds. In addn., the chem. compns. of the gasification products of both reactants mixed in various mass prop[...]

Chemiczny mechanizm powstawania chlorowodoru w procesie pirolizy wybranych odpadów DOI:10.15199/62.2019.6.8


  Prawodawstwo europejskie sukcesywnie ogranicza poziomy emisji szkodliwych związków do atmosfery. Poszukuje się zatem bardziej przyjaznych dla środowiska metod odzysku energii z odpadów. Jedną z nich jest piroliza, odznaczająca się mniejszą emisją zanieczyszczeń w porównaniu ze spalaniem, a także dużą elastycznością uzyskiwanych produktów, w zależności od przyjętych parametrów1, 2). Poddano analizie mechanizmy formowania związków chloru, zwracając uwagę na badania Du i współpr.3), którzy wykazali największą zawartość chloru w gazowych produktach pirolizy biomasy, prowadzonej w wysokiej temperaturze (800-1000°C).Znajomość chemicznych mechanizmów powstawania związków chloru powodujących korozję jest niezwykle istotna dla oceny zagrożenia korozyjnego podczas termicznej konwersji paliw i odpadów, a w szczególności biomasy, m.in. ze względu na obecność chloru1-5). Duża zawartość chloru w paliwie może również hamować zapłon i prowadzić do mniejszych prędkości płomienia6, 7). Stopień zagrożenia korozją można wstępnie ocenić poprzez określenie zawartości tego pierwiastka w paliwie. Literatura przedmiotu określa takie podejście mianem "paliwowego wskaźnika korozji chlorkowej", jednocześnie szacując, że przy udziale Cl < 0,02% nie występuje zagrożenie korozją8-10). Metoda ta sprawdzi się nie tylko podczas termicznej konwersji biomasy, ale również odpadów komunalnych, np. RDF (refuse derived fuel), w których zawartość chloru jest mocno zróżnicowana11-18). Biorąc pod uwagę duże nadwyżki nadsitowej frakcji odpadów komunalnych w Polsce (3,5-5 Gg/r), spowodowane ograniczonymi możliwościami jej zagospodarowania przez przemysł cementowy (maks. ok. 1 Gg/r), a także rosnące zainteresowanie termicznym przekształceniem odpadów, słuszna wydaje się analiza procesów termicznej konwersji odpadów pod kątem powstawania związków chloru. Jak podaje Pelucchi i współpr.9) korozyjny potencjał chloru nabiera szczególnego znaczenia podczas wysokotemperaturowej ko[...]

 Strona 1