Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław M. Rybicki"

Wpływ obecności związków fosforu na jakość wody do spożycia

Czytaj za darmo! »

Ujednolicenie prawa polskiego z wymaganiami Unii Europejskiej w zakresie jakości wody pociągnęło za sobą wprowadzenie nowych przepisów także w zakresie wymagań dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia. Opublikowanie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. [27] miało znaczący wpływ na szereg obszarów projektowania i eksploatacji stacji u[...]

Odzysk fosforu w oczyszczalniach ścieków komunalnych w celu zastąpienia kopalnych składników nawozów mineralnych DOI:10.15199/62.2019.9.19


  Fosfor jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków na Ziemi i podstawowym dla życia wszystkich organizmów. Jego znaczenie nie budzi wątpliwości, podobnie jak fakt, że współczesne rolnictwo opiera się głównie na nawozach mineralnych1, 2), produkowanych od ponad 100 lat ze skał fosforytowych. W naturze zawsze łączy się on z innymi pierwiastkami, tworząc fosforany i w tej formie występuje w skałach, glebie i oceanach oraz we wszystkich żywych komórkach i w większości pożywienia. Nie występuje w atmosferze2-4). Jego obieg w przyrodzie odbywa się w cyklach: nieorganicznym, o długości kilku milionów lat, w którym tworzą się warstwy skalne zawierające związki fosforu, oraz w cyklu organicznym (wodnym lub lądowym), o długości od kilku tygodni do jednego roku. W tym cyklu następuje transfer związków fosforu przede wszystkim ze zużytych wód (ścieków) do wód powierzchniowych, co prowadzi do użyźniania jezior i zwiększa prawdopodobieństwo eutrofizacji.Fosfor jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków na Ziemi i podstawowym dla życia wszystkich organizmów. Jego znaczenie nie budzi wątpliwości, podobnie jak fakt, że współczesne rolnictwo opiera się głównie na nawozach mineralnych1, 2), produkowanych od ponad 100 lat ze skał fosforytowych. W naturze zawsze łączy się on z innymi pierwiastkami, tworząc fosforany i w tej formie występuje w skałach, glebie i oceanach oraz we wszystkich żywych komórkach i w większości pożywienia. Nie występuje w atmosferze2-4). Jego obieg w przyrodzie odbywa się w cyklach: nieorganicznym, o długości kilku milionów lat, w którym tworzą się warstwy skalne [...]

Zarządzanie ryzykiem dla oczyszczalni ścieków.Część I: Czy należy zarządzać ryzykiem dla oczyszczalni ścieków?

Czytaj za darmo! »

Wejście Polski do Unii Europejskiej oznaczało konieczność dostosowania przepisów krajowych do wymagań unijnych. Podstawą nowych polskich przepisów o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym [17,18]1 była tzw. Dyrektywa Seveso II (96/82/EC), dotycząca zarządzania zagrożeniami spowodowanymi przez poważne awarie z udziałem substancji niebezpiecznych. Zaistniałe po wejściu w życie tej dyr[...]

Zarządzanie ryzykiem dla oczyszczalni ścieków - Część II: Jak należy zarządzać ryzykiem dla oczyszczalni ścieków

Czytaj za darmo! »

Część II stanowi kontynuację rozdziałów 1-5 zamieszczonych w poprzednim numerze. 6. Metody szacowania ryzyka Wśród metod szacowania (wyznaczania miary) ryzyka wyróżnia się metody ilościowe (precyzyjne) i metody jakościowe (względne). Metody te są stosowane odpowiednio do wyznaczania miar ilościowych lub jakościowych. 6.1. Metody ilościowe Metody ilościowe pozwalają na dokładne, liczbowe wy[...]

Studies on real opportunities for energy recovery in the wastewater treatment Badania rzeczywistych możliwości odzysku energii w procesie oczyszczania ścieków DOI:10.15199/62.2015.9.24


  After detn. of operational efficiency of a municipal wastewater treatment plant, the sewage was prefermented to increase concn. of volatile org. acids, the sludge was filtered off and fermented to obtain MeH-rich biogas under mesophilic conditions. The biogas yield increased with decreasing the sewage purification degree with respect to removal of P compds. The possibility of prosumer energy generation in the wastewater treatment plant was simulated. Use of combined heat and energy generation from the biogas resulted in a significant improvement of the heat-energy balance. Dokonano podsumowania prac badawczych i wdrożeniowych zogniskowanych na idei stworzenia oczyszczalni ścieków komunalnych będącej prosumentem energii. Część badawcza obejmowała prace nad oczyszczaniem ścieków z dwóch rzeczywistych oczyszczalni ścieków o wielkości 700 tys. równoważnych mieszkańców (RLM) oraz 120 tys. RLM, mające na celu wyznaczenie granic możliwości odzysku energii w procesach oczyszczania ścieków (wraz z przeróbką osadów). Przeprowadzone prace badawcze pokazują znaczącą długo- i krótkookresową zmienność potencjału wytwarzania energii ze ścieków i osadów, mierzonego zmianą będącego w dyspozycji ładunku związków węgla. Dodatkowe badania i wynikająca z nich analiza techniczno-ekonomiczna dotyczyły kwestii wpływu współczesnej praktyki stabilizacji osadów ściekowych w aspekcie ich (nie do końca pozytywnego) wpływu na możliwość odzysku energii. Przeprowadzone badania wykazały niekorzystny wpływ hydrolizy osadów wstępnych, jak i uwarunkowania zastosowania procesów suszenia/spalania w aspekcie dążenia do zwiększenia efektywności energetycznej całej oczyszczalni. Wykazano istnienie sprzeczności pomiędzy postulatem wysokoefektywnego oczyszczania ścieków i pełnego odzysku energii w skali technicznej. Część aplikacyjną pracy stanowi projekt technologii skierowanej do realizacji, w którym na podstawie 15 lat badań eksploatacyjnych planuje się uzysk[...]

 Strona 1