Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Ciarkowska"

Glebowa materia organiczna - skarb niedoceniony DOI:10.15199/2.2017.1.1


  Glebowa materia organiczna powstaje z resztek roślinnych i zwierzęcych, dostających się do gleby. Jest najważniejszym składnikiem gleb, decydującym o produktywności, aktywności biologicznej i środowiskowej funkcji gleb. Zasoby materii organicznej maleją z upływem czasu, a główną przyczyną jest intensywny rozwój rolnictwa.Można jeździć samochodem lub chodzić na piechotę, można zużywać tony papieru albo nic nie napisać, oszczędzając papier, ale aby utrzymać się przy życiu nie ma wyboru - jeść muszą wszyscy [1]. Kontynuując myśl Anny Kalinowskiej, zawartą w książce "Ekologia wybór na nowe stulecie", żeby było co jeść, gleba musi dać plon obfity i zdrowy, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy jej powierzchniową warstwę tworzy dobrze rozwinięty, co najmniej 20 cm miąższości, poziom próchniczny zasobny w przetworzoną materię organiczną, nazywaną też próchnicą glebową. Co to jest glebowa materia organiczna? Terminem glebowa materia organiczna określa się organiczne składniki gleby, włącznie z nierozłożonymi tkankami roślinnymi i zwierzęcymi, produkty ich częściowego rozkładu i glebową biomasę. W jej skład wchodzą zatem: organiczne substancje o dużym ciężarze cząsteczkowym: polisacharydy i proteiny, związki organiczne o małym ciężarze cząsteczkowym i prostej budowie, takie jak aminokwasy i cukry oraz substancje humusowe, czyli swoiste, nie występujące[...]

Glebowa materia organiczna DOI:10.15199/2.2017.2.3


  Zawartość materii organicznej w glebach warunkują głównie: klimat, skała macierzysta oraz sposób użytkowania gleby, czyli pokrywa roślinna oraz działalność rolnicza człowieka. Najwięcej materii organicznej zgromadzone jest w glebach organicznych - torfowych. Wystarczy jednak przesuszenie tych gleb, aby bogate zasoby materii organicznej uległy mineralizacji. Najbardziej narażone na utratę materii organicznej są grunty orne, na których należy stosować zabiegi przeciwdziałające jej stratom.W artykule "Glebowa materia organiczna - skarb niedoceniony" (AURA 1/2017) zostały omówione przyczyny, dla których materia organiczna jest niezbędna do utrzymania życia na naszej planecie. W tym - zamiarem autorki jest uświadomienie czytelnikom faktu, że glebowa materia organiczna jest zasobem przyrody, który tworzy się bardzo powoli, a jego zniszczenie złą decyzją może być bardzo szybkie, dlatego kwestia, czy nauczymy się rozważnie gospodarować zasobami materii organicznej, może decydować o przyszłości naszej cywilizacji. Zawartość materii organicznej w glebach kształtują przede wszystkim warunki siedliskowe, do których zaliczamy klimat (temperatura i opady), ukształtow[...]

Właściwości preparatu kwasów huminowych Bio-activated Base actosol® i jego wpływ na plonowanie roślin DOI:10.15199/62.2019.6.11


  Węgiel brunatny jest wykorzystywany głównie w elektrowniach1), jednak jego odmiany o niskiej wartości energetycznej i dużej zawartości kwasów huminowych (KH) mogą być wykorzystywane jako źródło materii organicznej. Rolnicza wartość węgla brunatnego zależy przede wszystkim od właściwości KH. Do celów nawozowych, z uwagi na dużą zawartość KH i wynikające z tego faktu podobieństwo do substancji próchnicznych gleby, korzystne jest stosowanie ziemistej odmiany węgla brunatnego. Substancja organiczna tej odmiany cechu- Barbara Filipek-Mazura, Monika Tabaka,*, Grażyna Żukowskab, Krystyna Ciarkowskaa, Katarzyna Sołek-Podwikaa 98/6(2019) 921 Dr hab. inż. Krystyna CIARKOWSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1998 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, a w 2010 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest adiunktem w Zakładzie Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UR im. H. Kołłątaja w Krakowie. Specjalność - gleboznawstwo, ochrona gleb. Dr hab. inż. Grażyna ŻUKOWSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Jest kierownikiem Zakładu Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami (Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie). Specjalność - gleboznawstwo, ochrona środowiska, degradacja i rekultywacja gleb, gospodarka odpadami. Table 1. Properties of soils Tabela 1. Właściwości gleb Parametr Gleba lekka Gleba średnia Piasek, % mas. 77 35 Pył, % mas. 20 51 Ił, % mas. 3 14 pHKCl 5,1 5,4 Ca2+, mmol(+)/kg 23,24 29,63 Mg2+, mmol(+)/kg 3,03 7,31 Na+, mmol(+)/kg 0,15 0,28 K+, mmol(+)/kg 3,01 5,56 Hh, mmol(+)/kg 20,6 22,5 P przyswajalny, mg/kg 192 160 K przyswajalny, mg/kg 155 276 C ogółem, g/kg 10,05 9,31 N ogółem, g/kg 0,97 0,83 Ckf, % mas. 0,255 0,201 Ckh, % mas. 0,2[...]

 Strona 1