Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW GŁOWACIŃSKI"

Wspomnienie o Andrzeju Nekanda-Trepce

Czytaj za darmo! »

25 marca br. w rodowym dworku w Rychłocicach nad Wartą zmarł Andrzej Nekanda-Trepka, znakomity popularyzator wiedzy przyrodniczej i pisarz science fiction. Urodził się w Warszawie 16 marca 1923 roku. Pochodził ze znanej i zasłużonej rodziny szlacheckiej, sam przysłużył się ojczyźnie walcząc z okupantem w szeregach AK na Ziemi Miechowsko- Pińczowskiej i Olkuskiej. Większość swego powojennego życia poświęcił pisarstwu, w młodszych latach parał się nieco dziennikarstwem. Interesował się astronomią, astronautyką i cywilizacjami pozaziemskimi (ETI). Tematyka ta wiązała go z wieloma interesującymi ludźmi nauki i kultury. Pierwsze powieści fantastyczne napisał z Krzysztofem Boruniem, później, już samodzielnie, wydał kilka dalszych powieści i opowiadań, które stawiały go - obok[...]

Gatunki obce, inwazje w faunie Polski


  Żyjemy w czasach wielkich przemian przyrodniczych, które uruchomił bądź przyśpieszył człowiek. Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest zawlekanie i świadome sprowadzanie (introdukcja sensu stricto) przez człowieka gatunków z jednych stref biogeografi cznych (gdzie przeszły swą drogę ewolucyjną) do drugich, czyli na zupełnie nowe tereny. Motywy introdukcji świadomych są różne - od ściśle gospodarczych po najzwyklejsze hobbystyczne. Reszta to przypadkowi "pasażerowie na gapę" w trakcie celowych introdukcji, w transportach produktów rolnych i wszelkich elementów pochodzenia organicznego. Pojaw w danym obszarze nowych gatunków, często odległych egzotów, prowadzi do homogenizacji świata zwierząt i roślin, a co przy tym ważne - do zaburzeń w autochtonicznych, względnie zrównoważonych ekosystemach i populacjach. Z nasileniem introdukcji i nachodzenia obcych taksonów wiąże się rosnący problem ekologiczny, gospodarczy i społeczny niemal tej rangi, jaką przypisujemy organizmom genetycznie zmodyfi kowanym (GMO). Kilka objaśnień terminologicznych Defi nicje terminów i pojęć omawianej tematyki na ogół są treściowo zbliżone do siebie, jakkolwiek nie zawsze takie same (m.in. terminologia IUCN/WCU i Konwencji Berneńskiej). Dla uniknięcia nieporozumień, warto tu podać choćby kilka uproszczonych defi nicji terminów najbardziej podstawowych. Pod pojęciem gatunek rodzimy (native, indigenous species) uznaje się gatunek występujący w obrębie swego naturalnego areału geografi cznego, takiego, w którym on powstał i żyje bez udziału człowieka. Natomiast gatunek obcy, inaczej obcego pochodzenia ( alien, non-native, exotic species), to gatunek wprowadzony świadomie lub nieświadomie (introdukcja sensu lato) poza zasięg, w którym występuje lub występował w przeszłości. Gatunek obcy inwazyjny (invasive alien species) to taki gatunek, którego wprowadzenie czy zawleczenie z innych rejonów świata prowadzi do jego liczn[...]

 Strona 1