Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD SZUL"

Zastosowanie modeli statystycznych do rozwiązywania problemów technologicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób opracowania statystycznego modelu procesu technologicznego oraz zastosowania go do optymalizacji tego procesu z wykorzystaniem techniki komputerowej, na przykładzie udoskonalenia sposobu sterowania produkcją polietylenu w reaktorze rurowym. W pracy1' zaproponowano jeden ze sposobów wykorzystania komputerów do rozwiązywania problemów technologicznych w przemyśle chemicznym, polegający na zastąpieniu pełnego matematycznego modelu procesu modelem uproszczonym. Bywa jednak, że stan wiedzy uniemożliwia opracowanie nawet uproszczonego modelu, a mimo to inżynier-technolog nie zawsze jest bezradny. Moż l iwoś ć g r oma dz eni a i p r z e t w a r z a n i a za pomo c ą k o mpu t e r a d u żych zbi o rów (obiektywnych) informa c j i o p a r ame t r ac h pr oc e su t e ch nol ogi cz nego je s t j a k o ś ci o wo n ową d rogą jego optymal izacj i . Dla zilustrowania tej tezy posłużmy się przykładem udoskonalenia sposobu sterowania procesem produkcji polietylenu. W trakcie produkcji polietylenu o małej gęstości (PEmg) - w wysokociśnieniowym, pracującym w sposób pulsacyjny, reaktorze rurowym - z nie wyjaśnionych powodów (gdyż wartości parametrów procesu są utrzymywane w określonych przedziałach) dochodzi do destabilizacji procesu. Polega ona na niekontrolowanym, wybuchowym rozkładzie (dekompozycji) etylenu na węgiel (sadzę) i wodór. W konsekwencji, pomijając oczywiste problemy związane z zakłóceniem rytmiczności produkcj[...]

Biologiczne inspiracje w optymalizacji.Część 1. Algorytm genetyczny

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono część wykładu na temat komputerowego wspomagania technologii chemicznej, do którego włączono problematykę zastosowania algorytmu genetycznego w rozwiązywaniu problemów w technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu rafineryjno- petrochemicznego. Part of a lecture on computer-aided optimization of chemical technology was presented. The lecture was supplemented wi[...]

Klasyfikacja problemu technologicznego wstępem do jego optymalizacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono część wykładu, będącego dorobkiem autorów i analizą różnych problemów technologicznych, ich klasyfikację wg wiedzy o matematycznym modelu procesu, którego dotyczą oraz sposoby ich rozwiązywania za pomocą technik komputerowych. Computerized techniques were presented to solve technological problems by reference to the mathematical model of a chemical process. The procedure was [...]

Optymalizacja przygotowania surowca w procesie pirolizy frakcji benzynowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę służącą do określania celowości łączenia różnych strumieni benzynowych w celu ich wspólnego przerobu w procesie pirolizy.Jedną z możliwych metod intensyfikacji przerobu frakcji benzynowych w procesie pirolizy jest optymalne przygotowanie surowca. Na przykładzie mieszaniny węglowodorów zostało potwierdzone, iż prowadzenie pirolizy poszczególnych składników mieszaniny oddz[...]

Wykorzystanie fizykochemicznych modeli do optymalizacji procesów przemysłowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób wykorzystania techniki komputerowej do weryfikacji złożonej hipotezy technologicznej na podstawie fizykochemicznego modelu procesu. Rozwój technik komputerowych na świecie sprawił, że i na rodzimym rynku oferuje się wiele programów symulujących chemiczne procesy technologiczne. Niestety, informatyczne opisy tych programów, często zawierające zwroty obcojęzyczne, są mało zrozumiałe dla nie przygotowanej do korzystania z tego kadry technicznej w naszych zakładach. Ponadto brak tradycji sprawia, że tylko niektóre z tych programów znajdują zastosowanie. Tymczasem ich wykorzystanie ma wiele zalet. Prześledźmy to na przykładzie programów symulujących pracę reaktora przeznaczonego do pirolizy węglowodorów. Ropa naftowa jest w Polsce jednym z głównych surowców organicznych w przemyśle chemicznym. W kompleksowym (petrochemicznym) wariancie przerobu przewiduje się, oprócz produkcji wysokiej jakości paliw silnikowych oraz olejów, przygotowanie półproduktów potrzebnych do dalszych syntez. Jedną z podstawowych metod otrzymywania surowców petrochemicznych jest piroliza, tj. termiczny rozkład węglowodorów prowadzony w warunkach umożliwiających uzyskanie maksymalnej ilości niższych olefin (będących głównymi surowcami do otrzymywania tworzyw sztucznych). Procesowi pirolizy można poddać właściwie każdy surowiec węglowodorowy i uzyskać[...]

Zastosowanie uproszczonych modeli matematycznych do rozwiązywania problemów technologicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Dzięki szybkiemu rozwojowi komputerowych technik obliczeniowych oraz ogólnej dostępności maszyn cyfrowych zastosowanie komputerów podczas projektowania nowych linii technologicznych stało się powszechne. Za pomocą niewielkich komputerów można w prosty sposób rozwiązywać także wiele bieżących problemów w istniejących już zakładach. Przeszkodą jest pogląd, zakorzeniony wśród ludzi pracujących w przemyśle, że stosowanie komputera wymaga znajomości skomplikowanego matematycznego modelu procesu. W istocie rzeczy w większości wypadków model ten nie jest niezbędny lub jest tak prosty, iż sprowadza się do zapisu zrozumiałego dla każdego inżyniera. W celu zilustrowania tej tezy posłużymy się przykładem rozwiązania problemu szacowania wielkości zanieczyszczeń w rozbudowanym systemie odprowadzania ścieków przemysłowych. W jednym z największych w Polsce zakładów przerobu ropy naftowej, z przyczyn techniczno-ekonomicznych, nie ma możliwości prowadzenia w sposób ciągły analizy rzeczywistego objętościowego natężenia przepływu ścieków i stężenia zawartych w nich zanieczyszczeń, wprowadzanych ze wszystkich instalacji do Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COS). Wprawdzie istnieją obowiązujące w poszczególnych instalacjach normy określające maksymalną ilość zanieczyszczeń, lecz liczne zmiany i modernizacje wydziałów produkcyjnych sprawiły, że rzeczywista, całkowita ilość zanieczyszczeń znacznie przekraczała wartość normatywną (tab. 1). Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w takich okolicznościach jest bardzo utrudnione, a egzekwowanie ograniczania ładunku zrzutu ścieków z poszczególnych instalacji wręcz niemożliwe. Konieczność ochrony naturalnego środowiska człowieka i bezpośrednio związane z tym względy ekonomiczn[...]

 Strona 1