Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam BARTOSZKIEWICZ"

Polski sposób na odbiór i segregację odpadów komunalnych

Czytaj za darmo! »

10/2010 24 które zachodzą podczas niefachowego demontażu. Należy dodać, że na Zachodzie miesz- kańcy z reguły więcej płacą za wywóz nieczystości stałych niż w Polsce (ale w porównaniu z siłą nabywczą ich zarob- ków to niekoniecznie), to jednak w wie- lu miastach usuwanie odpadów w Polsce jest już równie drogie. W kwietniu br. na seminarium o odpadach w Kancelarii Pre- zydenta RP sensację wzbudziła informa- cja, że mieszkaniec Bydgoszczy płaci tyle samo w przeliczeniu na euro, co mieszka- niec Wiednia. Przedstawione wyżej problemy spowo- dowały, że postanowiłem od podstaw zbu- dować nowy system odbioru i segregacji odpadów komunalnych od mieszkańców. Nazwałem go System EKO AB - odbiór i segregacja odpadów komunalnych od mieszkańców. Głównym jego ogniwem są pawilony kontenerowe Systemu EKO AB, popularnie zwane ekodomkami, w których pracownik od ręki segreguje nasze odpa- dy, a taki ekodomek obsługuje 200-300 rodzin (około 600 - 800 mieszkańców). Pierwszy tego typu pawilon Systemu EKO AB zafunkcjonował w Bytomiu Odrzańskim (woj. lubuskie), a od trzech lat na większą skalę ekodomki obsługują mieszkańców Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, gdzie wdrożyła je fi rma EKO-MAZ. W tym czasie system został w pełni sprawdzony i przetestowa- ny pod względem ekologicznym i ekono- micznym. System polega na tym, że mieszkańcy dokonują wstępnej segregacji odpadów w domu (odpady higieniczne, biodegra- dowalne i surowce wtórne, czyli łazienka, kuchnia i pozostałe), następnie wynoszą tak podzielone w woreczkach śmieci do punktu zbiórki pawilonu (zamiast do typo- wej altany śmieciowej). Pracownik dzie- li przyniesione odpady[...]

 Strona 1