Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"GABRIEL FILIPCZAK"

Dynamika pierścieniowego dwufazowego przepływu gazu i cieczy bardzo lepkiej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i analiz dotyczących oceny dynamiki współprądowego pierścieniowego przepływu opadającego w rurach pionowych cieczy bardzo lepkiej (powyżej 100 mPa×s) i gazu. Podano systematykę struktur przepływu oraz zakresy ich występowania. Scharakteryzowano i opisano wybrane wielkości charakteryzujące naturę przepływających warstewek cieczy o dużej lepkości. Dokonano analizy[...]

Analiza zjawisk podczas wrzenia mieszaniny dwufazowej woda-olej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i analiz dotyczących określenia i opisu zjawisk występujących podczas wrzenia mieszaniny dwufazowej wody i oleju Itherm 12 o gęstości mniejszej od wody. Badania prowadzono w warunkach wrzenia w objętości przy gęstości strumienia ciepła 10- 70 kW/m2 i udziale oleju w mieszaninie wynoszącym 2-17% obj. W wyniku powiązania wpływu czasu oraz parametrów procesowych wrz[...]

Raw gas and biogas production technologies in context of clean coal technologies and renewable energy sources Technologie produkcji surowego gazu i biogazu w kontekście czystych technologii węglowych oraz odnawialnych źródeł energii DOI:10.15199/62.2017.3.19


  A review, with 45 refs. of processes for manufacturing fuel gas from coal and biomass. Wskazano na techniczno-procesowe aspekty technologii wynikające z podziemnego zgazowania węgla in situ oraz technologii biogazowych. Dokonano przeglądu wybranych technik oraz scharakteryzowano ich technologiczne aspekty. Przeanalizowano warunki termicznego zgazowania węgla in situ w strefie georeaktora o różnej konfiguracji oraz fermentacji beztlenowej w bioreaktorze. Wskazano na wymagane kryteria techniczno-technologiczne wytwarzania surowego gazu i biogazu. Technologia termicznego przerobu węgla in situ stanowi obecnie istotną alternatywę dla tradycyjnych technologii zgazowania węgli i to w różnych aspektach, zarówno technicznych, jak i technologicznych. Z jednej bowiem strony proces in situ przebiega w złożu naturalnym, co nie wymaga stosowania bardzo kosztownych i energochłonnych instalacji technologicznych. Z drugiej, proces podziemnego zgazowania UCG (underground coal gasification) stanowi o potencjale pozyskiwania gazu, związanego jedynie ze skalą termicznego zgazowania złoża węgla. Z tych powodów technologia zgazowania in situ niesie ze sobą ogromne możliwości produkcyjne, także w aspekcie ochrony środowiska, coraz bardziej nastawionej na niekonwencjonalne techniki przetwarzania kopalin na cele energetyczne. Dużą zaletą technologii UCG jest to, że w warunkach podziemnego zgazowania węgla ma się do czynienia, w jednym miejscu i jednym złożu, ze wszystkimi możliwymi procesami i etapami redukcji i reakcji pozyskiwania tzw. surowego gazu, podczas których po częściowym lub całkowitym zgazowaniu złoża formuje się porowaty materiał w postaci karbonizatu1-3). Rozpoznanie warunków procesowych dla tego rodzaju złoża niesie za sobą istotne problemy hydrodynamiczne, związane z mechanizmem przepływu surowego gazu w strukturze porowatego materiału, a bardziej szczelinowo-porowatego, jakim są karbonizaty pochodzące z takiego sposobu zgazowania.[...]

 Strona 1