Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Robert Matysko"

Dynamika odzysku ciepła w obiegu chłodniczym


  W pracy przedstawiono najprostszy możliwy dynamiczny model obiegu chłodniczego wraz z systemem sterowania. Model pozwala oszacować bezwładność instalacji chłodniczej, jak i pomp ciepła z systemem odzysku ciepła z pary przegrzanej. Do obliczeń przyjęto model skupiony. Model instalacji chłodniczej powiązany jest z modelem komory i obciążenia cieplnego o parametrach rozłożonych. The Transient Model Of Heat Recover y in Refrigeration Cycle Refrigeration devices except receiving low temperatures in cooling chambers or air conditionings systems enable to receive a high temperatures in heat pumps. Refrigeration cycle allows to obtain high temperature in the room from the heat transfer process in the condenser. Paper presents the simplest transient model of the ideal propane refrigeration cycle, with the system of the heat recovery from superheated vapor. Refrigeration cycle model includes: - condenser model in lumped parameters - evaporator model in lumped parameters - expansion valve model depends from condenser and evaporator parameters - compressor model - PID control system for heat recovery from superheated refrigerant vapour. Model allows to estimate the inertia of the refrigeration cycle.Wykaz symboli M - masa czynnika, m. - masowe natężenie czynnika chłodniczego, T - temperatura, cp - ciepło właściwe, Kzr - współczynnik kv zaworu rozprężnego, k - współczynnik przenikania ciepła, A - powierzchnia wymiany ciepła, Azr - powierzchnia przepływu cieczy w zaworze rozprężnym h - entalpia czynnika chłodniczego, V - objętość, ρ - gęstość, P - ciśnienie, in - dolot, out - wylot, sk - skraplanie, i - wrzenie, v - para czynnika chłodniczego, objętość końcowa sprężania, l - ciecz czynnika chłodniczego, izol - izolacja, pow - powietrze, wall - ścianka, woda - woda chłodząca, ol - czynnik pośredniczą[...]

Bilans energetyczny ogniwa paliwowego SOFC DOI:10.15199/9.2017.3.4


  Przedstawiono bilans energetyczny ogniwa paliwowego. Opisano równania bilansu masy reakcji chemicznych zachodzących w ogniwie paliwowym. Przedstawiono równania bilansu energii ogniwa paliwowego SOFC. Opisano parametry robocze przykładowego obiegu ogniwa paliwowego współpracującego z systemem odzyskiwania ciepła niskotemperaturowego.1. Wstęp Procesy, bez których nie byłoby możliwe stworzenie ogniwa paliwowego są opisane w pracach [1, 2, 4, 11, 12, 13] . Do procesów tych należy zaliczyć: ‒ częściowe utlenianie na drodze katalizy (CPO ‒ Catalityc Partial Oxidation), które zachodzi wg reakcji [10]: w zakresie temperatury od 800oC do 900oC. Katalizatorem w tym procesie może być nikiel. W takim wypadku wymagana jest duża czystość gazu zasilającego, który nie powinien zawierać domieszek siarki (poniżej 50 ppm), ‒ reforming parowy (DIR - Direct Internal Reforming) - zachodzi również przy obecności niklowego katalizatora w zakresie temperatury od 700oC do 1100oC. Podczas reformingu następuje reakcja endotermiczna - pobierająca ciepło [6]: ‒ konwersja tlenku węgla z parą wodną (WGS - Water Gas Shift Reaction), która jest reakcją egzotermiczną - wytwarzającą ciepło [6]: ‒ reakcja w ogniwie paliwowym SOFC, którą można podzielić na reakcje lokalne zachodzące w anodzie i katodzie, dające jako produkt końcowy parę wodną. W odróżnieniu 2 2 2 2 C H n O nCO m H n m +  + 4 2 2 CH + H OCO + 3H 2 2 2 CO + H OCO + H od ogniwa PEM [13], w ogniwie SOFC woda powstaje po stronie anody zgodnie z poniższymi reakcjami [11]: H +O - H O + 2e- 2 2 2 ‒ reakcja w anodzie + -  2- 2 2 2 1O e O ‒ reakcja w katodzie H O H O 2 2 2 2 + 1  ‒ reakcja globalna W ogniwie SOFC, jako elektrolit, najczęściej wykorzystuje się tlenki ceramiczne Y2O3 stabilizowane ZrO2. Jako materiał anody wykorzystuje się związki chemiczne Co- -ZrO2 i NiZrO2, a jako materiał katody ‒ związek chemiczny Sr+LaMnO3. 2. P[...]

Zasobniki ciepła w układach solarnych oraz pomp ciepła DOI:10.15199/9.2015.5.2

Czytaj za darmo! »

Opisano zagadnienia związane z magazynowaniem ciepła w zasobnikach wodnych w układach pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych, a także zagadnienia związane z alternatywnymi metodami magazynowania ciepła, np.: w materiałach PCM lub w gruncie. Przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania matematycznego zasobników ciepła w stanach ustalonych oraz nieustalonych. Podano wyniki i przykłady analityczne innych sposobów magazynowania ciepła.1. Wstęp Magazynowanie ciepła staje się coraz istotniejszym zagadnieniem w związku z optymalizacją wytwarzania i rozdziału ciepła w systemach miejskich, gminnych oraz rozproszonych. Ciepło może być magazynowane w różny sposób [1]. Najczęściej do magazynowania ciepła wykorzystuje się pojemność cieplną wody w zbiornikach buforowych, które są rozładowywane w warunkach zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. Temperatura użyteczna, którą mają zapewnić zasobniki wynosi, w zależności od rozwiązania instalacji, od 50 do 90 oC. Zbiorniki te, oprócz magazynowania ciepła zwiększają bezwładność cieplną budynku oraz zapewniają optymalne wykorzystanie wysokotemperaturowych (kotły) lub krótko i okresowo działających źródeł ciepła (słońce, pompa ciepła) [2, 3]. Możliwa jest również współpraca zasobników ciepła z układami bardziej zaawansowanymi technologicznie [4]. W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z: - modelowaniem dynamiki magazynowania ciepła w zasobnikach wodnych oraz współpracy zasobnika z układem solarnym i pompą ciepła w warunkach ustalonych, - doborem typu zasobnika ciepła, z przykładową analizą inżynierską. 2. Modele zasobników ciepła współpracujących z obiegiem solarnym oraz pompą ciepła w warunkach ustalonych Projektując instalację grzewczą wyposażoną w zasobnik ciepła, należy przyjąć parametry geometryczne tego zasobnika oraz czas magazynowania ciepła. W dużej mierze poprawna praca zasobnika w systemie grzewczym zależy od grubości i jakości izolacji cieplnej. Nie bez zn[...]

Chłodnicze układy absorpcyjne LiBr-H2O i NH3-H2O The LiBr-H2O and NH3-H2O absorption refrigeration cycle DOI:10.15199/8.2016.3.3


  W artykule przedstawiono obiegi chłodnicze absorpcyjne. W artykule przedstawiono COP (coefficient of performance) obiegów absorpcyjnych chłodniczych amoniakalnych oraz bromolitowych dla zbliżonych warunków termicznych zasilania ciepłem. Zaprezentowano różne konfiguracje tych obiegów chłodniczych dla celów produkcji chłodu z uwagi na możliwości pozyskiwania energii z niskotemperaturowych źródeł ciepła. Słowa kluczowe: chłodnictwo, obiegi absorpcyjne, amoniak - woda, Li- Br-woda The article presents the absorption cooling cycles. The article presents the COP (coefficient of performance) of the NH3-H2O and LiBr-H2O absorption refrigeration cycles for similar temperature conditions of the heat supply. The paper presents the various configurations of the cooling cycles for cold production, and the possibility of cooperation with low-temperature heat sources. Key words: refrigeration, absorption cycle, ammonia-water, LiBr-water Rys. 1. System trójgeneracji z ogniwem paliwowym oraz możliwość współpracy z układami chłodniczymi absorpcyjnymi LiBr-H2O i NH3-H2O, obiegiem strumienicowym oraz systemem ORC Chł dniCtwo 25 Chł dniCtwo 3/2016 Rys. 2. Jednostopniowe obiegi absorpcyjne [1; 2]. A) Jednostopniowy chłodniczy układ absorpcyjny z zaworem regulującym skład mieszaniny LiBr-H2O, B) Jednostopniowa absorpcyjna pompa ciepła, C) Jednostopniowy chłodniczy układ absorpcyjny strumienicowy zasilany mieszaniną, D) Jednostopniowy chłodniczy układ absorpcyjny strumienicowy zasilany parą wodną WSTĘP Urządzenia absorpcyjne chłodnicze są idealnymi systemami poprawiającymi efektywność energetyczną, gdy pracują jako systemy odzysku ciepła odpadowego. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń układów absorpcyjnych Li- Br-H2O (bromek litu - woda) [1÷7], oraz układów NH3-H2O (amoniak - woda) [1÷4; 8÷11]. Obiegi chłodnicze bromolitowe są dobrymi systemami pozwalającymi na odzysk ciepła niskotermperaturowego. Spotykane różne konfiguracje tych systemów umo[...]

 Strona 1