Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ PILAREK"

Badania adsorpcji białek na powierzchni biomasy w procesie enzymatycznej hydrolizy słomy kukurydzianej do fermentowalnych cukrów prostych DOI:10.15199/62.2017.11.17


  Enzymatyczne scukrzanie biomasy roślinnej jest kluczowym etapem uzyskiwania monosacharydów (pentoz i heksoz). Cukry te stanowią łatwo przyswajalne źródło węgla organicznego dla wielu mikroorganizmów podczas fermentacyjnej produkcji biopaliw II generacji przeprowadzanej w biorafineriach1). Spośród dostępnych surowców będących źródłem asymilowanych cukrów prostych na szczególną uwagę zasługuje biomasa lignocelulozowa (odpady rolnicze i leśne oraz surowce drzewne) bogata w polisacharydy, tj. celulozę (glukany) i hemicelulozy (głównie ksylany, ale też arabiniany, glukany, galaktany i mannany)2). W porównaniu z tradycyjnymi rolniczymi surowcami skrobiowymi (ziemniaki, ziarna zbóż) nie stanowi ona pożywienia, a zatem jej użycie na cele energetyczne nie przyczynia się do wzrostu cen żywności. Głównym ograniczeniem technologii biochemicznych wykorzystujących jako substrat surowce lignocelulozowe jest niewielka podatność tego typu biomasy na przebiegającą w łagodnych 2302 96/11(2017) Dr hab. inż. Maciej PILAREK w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, specjalność biotechnologia przemysłowa. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej, a w 2015 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna na tym samym wydziale. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej tego wydziału. Specjalność - inżynieria bioprocesowa, zastosowania ciekłych nośników metabolitów, bioreaktory do hodowli in vitro komórek zwierzęcych i roślinnych, miniaturowe układy hodowlane i technologia high-throughput. warunkach procesowych hydrolizę enzymatyczną3, 4). Wynika to przede wszystkim ze złożonej i zwartej struktury kompleksu lignocelulozowego, obecności ligniny oraz krystalicznej postaci celulozy. Z uwagi na nierozpuszczalność kompleksu lignocelulozowego w wodzie, katalizowan[...]

Wpływ długości łańcucha kwasu tłuszczowego na kinetykę enzymatycznej alkoholizy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu długości łańcuchów reszt kwasu tłuszczowego podstawiających szkielet glicerynowy w cząsteczce triacyloglicerolu na szybkość jego enzymatycznej 1,3-selektywnej alkoholizy. Jako źródło danych doświadczalnych posłużyły reakcje propanolizy i izopropanolizy trioctanu glicerolu i trikaprylanu glicerolu, katalizowane przez lipazę z Candida antarctica (Novozym 435[...]

 Strona 1