Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA PETZEL"

Biologiczne inspiracje w optymalizacji.Część 1. Algorytm genetyczny

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono część wykładu na temat komputerowego wspomagania technologii chemicznej, do którego włączono problematykę zastosowania algorytmu genetycznego w rozwiązywaniu problemów w technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu rafineryjno- petrochemicznego. Part of a lecture on computer-aided optimization of chemical technology was presented. The lecture was supplemented wi[...]

Klasyfikacja problemu technologicznego wstępem do jego optymalizacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono część wykładu, będącego dorobkiem autorów i analizą różnych problemów technologicznych, ich klasyfikację wg wiedzy o matematycznym modelu procesu, którego dotyczą oraz sposoby ich rozwiązywania za pomocą technik komputerowych. Computerized techniques were presented to solve technological problems by reference to the mathematical model of a chemical process. The procedure was [...]

Optymalizacja przygotowania surowca w procesie pirolizy frakcji benzynowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę służącą do określania celowości łączenia różnych strumieni benzynowych w celu ich wspólnego przerobu w procesie pirolizy.Jedną z możliwych metod intensyfikacji przerobu frakcji benzynowych w procesie pirolizy jest optymalne przygotowanie surowca. Na przykładzie mieszaniny węglowodorów zostało potwierdzone, iż prowadzenie pirolizy poszczególnych składników mieszaniny oddz[...]

Kształcenie na kierunku technologia chemiczna w kontekście sytuacji absolwenta DOI:10.15199/62.2017.4.21


  W roku akademickim 2012/2013 wdrożono Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Programy kształcenia opracowywane w nowej formule (oparte na efektach kształcenia) zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego miały odpowiadać potrzebom rynku pracy. W roku akademickim 2015/2016 pojawili się pierwsi inżynierowie technologii chemicznej, którzy ukończyli studia wg nowych programów kształcenia. W związku z tym dokonano analizy kształcenia na kierunku technologia chemiczna w kontekście sytuacji zawodowej absolwentów tego kierunku. Postanowiono poznać opinie wydziałów o kształceniu na kierunku technologia chemiczna oraz o ich współpracy z pracodawcami w zakresie kształcenia, a także dokonać przeglądu ofert pracy dla absolwentów kierunków chemicznych i wynagrodzeń absolwentów tych kierunków, a także dowiedzieć się, jaka jest opinia pracodawców na temat uczelni i wydziałów prowadzących kierunek technologia chemiczna, kierunków chemicznych oraz absolwentów tych kierunków. Przeprowadzono analizę wyników zrealizowanego w okresie lipiec-październik 2016 r. badania ankietowego wydziałów prowadzących studia na kierunku technologia chemiczna. Ankiety skierowano do prodziekanów wydziałów odpowiedzialnych za kształcenie. Spośród 15 wydziałów zaproszonych do badania ankietowego odpowiedzi udzieliło 11 wydziałów. Ponadto analizie poddano dane zgromadzone na podstawie przeglądu źródeł dotyczących kształcenia na kierunkach chemicznych i sytuacji zawodowej absolwentów tych kierunków (takie jak dane statystyczne związane z kształceniem, oferta kształcenia wydziałów, podstawa prawna kształcenia, oferty pracy dla absolwentów i wynagrodzenie absolwentów, rankingi uczelni, wydziałów i kierunków) oraz raportów wygenerowanych z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych we wrześniu 2016 r. Studia na kierunku technologia chemiczna Studia na kierunku technologia chemicz[...]

Wykorzystanie fizykochemicznych modeli do optymalizacji procesów przemysłowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób wykorzystania techniki komputerowej do weryfikacji złożonej hipotezy technologicznej na podstawie fizykochemicznego modelu procesu. Rozwój technik komputerowych na świecie sprawił, że i na rodzimym rynku oferuje się wiele programów symulujących chemiczne procesy technologiczne. Niestety, informatyczne opisy tych programów, często zawierające zwroty obcojęzyczne, są mało zrozumiałe dla nie przygotowanej do korzystania z tego kadry technicznej w naszych zakładach. Ponadto brak tradycji sprawia, że tylko niektóre z tych programów znajdują zastosowanie. Tymczasem ich wykorzystanie ma wiele zalet. Prześledźmy to na przykładzie programów symulujących pracę reaktora przeznaczonego do pirolizy węglowodorów. Ropa naftowa jest w Polsce jednym z głównych surowców organicznych w przemyśle chemicznym. W kompleksowym (petrochemicznym) wariancie przerobu przewiduje się, oprócz produkcji wysokiej jakości paliw silnikowych oraz olejów, przygotowanie półproduktów potrzebnych do dalszych syntez. Jedną z podstawowych metod otrzymywania surowców petrochemicznych jest piroliza, tj. termiczny rozkład węglowodorów prowadzony w warunkach umożliwiających uzyskanie maksymalnej ilości niższych olefin (będących głównymi surowcami do otrzymywania tworzyw sztucznych). Procesowi pirolizy można poddać właściwie każdy surowiec węglowodorowy i uzyskać[...]

Zastosowanie uproszczonych modeli matematycznych do rozwiązywania problemów technologicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Dzięki szybkiemu rozwojowi komputerowych technik obliczeniowych oraz ogólnej dostępności maszyn cyfrowych zastosowanie komputerów podczas projektowania nowych linii technologicznych stało się powszechne. Za pomocą niewielkich komputerów można w prosty sposób rozwiązywać także wiele bieżących problemów w istniejących już zakładach. Przeszkodą jest pogląd, zakorzeniony wśród ludzi pracujących w przemyśle, że stosowanie komputera wymaga znajomości skomplikowanego matematycznego modelu procesu. W istocie rzeczy w większości wypadków model ten nie jest niezbędny lub jest tak prosty, iż sprowadza się do zapisu zrozumiałego dla każdego inżyniera. W celu zilustrowania tej tezy posłużymy się przykładem rozwiązania problemu szacowania wielkości zanieczyszczeń w rozbudowanym systemie odprowadzania ścieków przemysłowych. W jednym z największych w Polsce zakładów przerobu ropy naftowej, z przyczyn techniczno-ekonomicznych, nie ma możliwości prowadzenia w sposób ciągły analizy rzeczywistego objętościowego natężenia przepływu ścieków i stężenia zawartych w nich zanieczyszczeń, wprowadzanych ze wszystkich instalacji do Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COS). Wprawdzie istnieją obowiązujące w poszczególnych instalacjach normy określające maksymalną ilość zanieczyszczeń, lecz liczne zmiany i modernizacje wydziałów produkcyjnych sprawiły, że rzeczywista, całkowita ilość zanieczyszczeń znacznie przekraczała wartość normatywną (tab. 1). Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w takich okolicznościach jest bardzo utrudnione, a egzekwowanie ograniczania ładunku zrzutu ścieków z poszczególnych instalacji wręcz niemożliwe. Konieczność ochrony naturalnego środowiska człowieka i bezpośrednio związane z tym względy ekonomiczn[...]

Wydzielanie durenu z produktów reformingu benzyny DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości i zastosowanie 1,2,4,5-tetrametylobenzenu - surowca do produkcji tworzyw sztucznych, farb i lakierów. Przedstawiono dane zawarte w literaturze dotyczące metod syntezy oraz wydzielania tego węglowodoru z surowców petrochemicznych. Przeprowadzono "zatężenie" wybranej frakcji petrochemicznej w celu zwiększenia w niej zawartości durenu, dobrano parametry wydzielania go metodą niskotemperaturowej krystalizacji oraz opracowano analityczne metody określania efektywności procesu. Dureń (1,2,4,5-tetrametylobenzen) jest cennym surowcem chemicznym. W skali przemysłowej uzyskuje się go zazwyczaj metodą wydzielania z alkiloaromatycznych frakcji ropy naftowej. Z produktów otrzymywanych w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku podczas przetwarzania ropy naftowej najwięcej durenu zawiera frakcja C9+ pochodząca z reformingu benzyny. Różnice między wartościami temperatury wrzenia poszczególnych składników tej frakcji są tak niewielkie (tab.), że wydzielenie któregokolwiek z nich metodą destylacji jest prawie niemożliwe1,2). Można natomiast wydzielać dureń i naftalen, gdyż wyróżniają się one wysoką temperaturą topnienia. Prowadzi się wówczas krystalizację oziębionej mieszaniny, z której wcześniej w procesie rektyfikacji usunięto naftalen. Wydzielenie naftalenu jest możliwe dzięki znacznej różnicy między temperaturą wrzenia durenu a naftalenu. Temperatura krys[...]

 Strona 1