Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ SOKOŁOWSKI"

Technologia otrzymywania lekkiego kruszywa budowlanego z surowców odpadowych metodą wysokotemperaturowego spiekania

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem opracowania jest technologia otrzymywania lekkiego kruszywa budowlanego z pyłów i popiołów po spaleniu węgla oraz osadów ściekowych, metodą spiekania w wysokiej temperaturze, a także sposób wykonania pieców szybowego i obrotowego, charakteryzujących się minimalnym zużyciem energii do przeprowadzenia takiego procesu. Several pilot-plant furnaces, the shaft and the rotary type, [...]

Projektowanie pracy warstwy katalizatora wanadowego przy utlenianiu gazów o małej zawartości dwutlenku siarki

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetyczne charakterystyki pracy warstwy katalizatora wanadowego modelującej pionowy wycinek przemysłowej półki drugiego stopnia kontaktowania i porównano je z danymi kinetycznymi otrzymanymi metodą różniczkową. Stwierdzono, że wyniki izotermicznych pomiarów całkowych można zastosować do celów projektowych dla warstw pracujących z gazami o małym stężeniu SO2 roces utleniania SO2 do [...]

Badanie procesu separacji substancji organicznych z drobno zdyspergowanych emulsji wodnych na ceramicznych tworzywach porowatych


  Przeprowadzono badania nad wydzielaniem frakcji organicznej z drobno zdyspergowanych emulsji wodnych na dyskach z ceramicznych tworzyw porowatych o stosunkowo dużych średnicach porów oraz określono wpływ procesów towarzyszących wydzielaniu (wspomaganie drganiami ultradźwiękowymi, hydrofobizacja powierzchni, zmniejszenie potencjału dzeta na granicy faz oraz czas trwania procesu) na wydajność filtracji i stopień zatężenia fazy olejowej, a w konsekwencji zaproponowano założenia do projektu instalacji technicznej. An aq. emulsion of com. engine oil (10 g/L) was produced by pomp circulation and in presence of a surfactant and sepd. by using porous SiO2 discs at 50°C, 0.17 MPa and ultrasonic treatment. The discs were formed by pressing a mixt. of quartz sand, cryolite, cullet dust, H3BO3 and aq. soln. of dextrin under 10 MPa, sintering at 900°C for 1 h and impregnating with silane resins or ZnO. The highest concn. of the oil phase was achieved when ZnO-impregnated discs were used. Działalność człowieka często powoduje nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym. Jednym z czynników, który zatruwa wodę oraz glebę są substancje ropopochodne. Szczególnie niebezpieczne dla środowiska są emulsje wodno-olejowe, czyli dwufazowe układy dyspersyjne, przedostające się do wód otwartych lub gruntowych. Rozróżnia się dwa typy emulsji: nisko- i wysokozdyspergowane. Separacja pierwszych, w których cząstki organiczne są większe niż 10 μm, nie stwarza większych problemów technicznych. Metody, które pozwalają na ich rozdzielanie są stosunkowo tanie i wydajne. Znacznie trudniejsze jest rozseparowanie emulsji, w których wielkości cząstek organicznych nie przekraczają 10 μm lub które tworzą roztwory koloidalne. W tym celu stosowane są szeroko już rozpowszechnione techniki membranowe, takie jak mikrofiltracja, ultrafiltracja lub w szczególnych przypadkach odwrócona osmoza. Stosowanie tych metod powoduje jednak wzrost złożoności urządzeń f[...]

Zastosowanie nieplatynowych żelazowych katalizatorów w radzieckim przemyśle azotowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono, że kontakty mieszane złożone z dwu- i wieloskładnikowych układów tlenkowych są dobrymi katalizatorami procesu utleniania amoniaku (pracującymi jako warstwa drugiego stopnia, która zastępuje określoną liczbę siatek platynowych). Opracowano i wdrożono do praktyki przemysłowej żelazochromowy katalizator KN-2 pracujący w instalacjach bezciśnieniowych oraz katalizatory KN-2T i KN-2C, które są obecnie wdrażane do pracy w instalacjach ciśnieniowych do produkcji kwasu azotowego. Umożliwiło to znaczne obniżenie wsadu stopów platyny oraz zmniejszenie jej strat, a także ogólnego kosztu produkcji kwasu azotowego. Najlepszymi katalizatorami procesu utleniania amoniaku tlenem z powietrza do tlenku azotu są platyna i stopy platynowców. Zapotrzebowanie radzieckiego przemysłu azotowego na platynę i jej stopy przekroczyło w latach osiemdziesiątych 6 1, przy czym bezzwrotne straty osiągnęły 1,5 t1}. Pogłębiający się deficyt platynowców oraz ich wysoka cena są jednym z hamulców rozwoju przemysłu azotowego. Dlatego obecnie w ZSRR dąży się do maksymalnego obniżenia strat platyny i zastąpienia jej tańszymi katalizatorami. W trakcie poszukiwań nieplatynowych katalizatorów utleniania amoniaku zbadano wiele tlenków metali (według malejącej aktywności) 2+5). Ze względu na różnice w warunkach prowadzenia badań oraz metodyce pomiarów otrzymane wyniki nie są spójne, choć dotyczą utleniania NH3 w niskiej temperaturze. Katalizatorów do wysokotemperaturowego utleniania amoniaku do tlenku azotu poszukiwano głównie wśród tlenków metali należących do czwartego okresu periodycznego układu pierwiastków. Klescev, Atrośćenko i współpracownicy6) prowadzili badania nad utlenianiem amoniaku w reaktorze całkowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Stosowali 40-milimetrową warstwę katalizatora o średnicy ziarn ok. 1,5 mm, przepływ objętościowy równy 0,35-^0,40 m3 gazów (zawierających 1010,5% obj. amoniaku w powietrzu) na godzinę i prędkość liniową w zakresie 0,[...]

Termiczno-katalityczne przetwarzanie zużytych poliolefin i polistyrenu do średniokalorycznego gazu energetycznego i/lub gazu syntezowego. Badania wstępne


  Przeprowadzono badania wstępne oraz ocenę szans opracowania metody jednoczesnego przetwarzania odpadowych poliolefin, polistyrenu, olejów i ditlenku węgla w średniokaloryczny gaz energetyczny i/lub w gaz syntezowy. Badania te obejmowały wybór metody oraz określenie warunków procesu prowadzącego do produktów, w których przeważający udział stanowi faza gazowa. A mixt. of com. low-d. polypropylene, high-impact polystyrene granulates and spent oil was molten and processed to rods (15 mm in diam.) pyrolyzed at 456-505°C in a lab. reactor with catalyst beds fluidized with CO2 and steam to gaseous products. The highest yield of H2 and CO was achieved when a Ni/Al2O3 catalyst (grain size 0.2 mm) was used. Wzrost liczby ludności oraz rozwój przemysłu przyczyniają się do niszczenia środowiska naturalnego. Nadmierne wykorzystywanie surowców pierwotnych, takich jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel oraz idący za tym wzrost cen paliw, surowców i energii spowodowały zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii. Wykorzystanie odpadowych tworzyw sztucznych jako surowców i reduktorów do procesów technologicznych nie tylko obniża koszty produkcji, ale pozwala także ograniczyć zużycie surowców pierwotnych, a przede wszystkim ograniczyć zanieczyszczanie środowiska. Z analiz ekonomicznych wynika, że nakłady inwestycyjne na wytwarzanie surowców wtórnych z polimerów są niższe o 15-25% od nakładów na przetwarzanie surowców pierwotnych, a proces termicznej destrukcji oraz termiczno-katalitycznego przetwarzania zużytych tworzyw termoplastycznych stwarza wiele możliwości przerobu tychże surowców w użyteczne produkty, mające wiele zastosowań w przemyśle chemicznym. Badania takie prowadzono także na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Korzystając z prac Takumy i współpr.1) dotyczących schematu przemian polietylenu w obecności zeolitów HZSM-5 i gallosilikalitu, a także z wyników badań własnych2, 3), zaproponowano proces termiczno- katali[...]

 Strona 1