Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Pawlak"

Naprawa studzienki kanalizacyjnej w technologii Topolit

Czytaj za darmo! »

Zapadające się studzienki to czę - sta przyczyna remontów/moder - nizacji jezdni, a w efekcie wyłą - czonych z ruchu ulic i gigantycz - nych korków. Ich naprawa zajmuje na - wet dwie doby, ponieważ niektóre Za - rządy Dróg nie dysponują specjalistycz - nym potencjałem wykonawczym i zle - ca ją prace firmie zewnętrznej, która nie ma do stateczej wiedzy o stosowanych obecnie z powodzeniem produktach ułatwiających wykonanie takiej na pra - wy. W efek cie na na pra wę za pad nię tej stu dzien ki trze ba cze kać na wet 48 h, ale i tak nie da je to gwa ran cji, że pra ce re mon to we zo sta ną wła ści wie wy ko na - ne. Ja ko przy kład moż na po dać na pra - wę stu dzien ki w Alei Pry ma sa Ty siąc le - cia w Warszawie, gdzie na za koń czenie prac kie row cy cze ka li dwa dni.[...]

Analiza zużycia energii w zakładach młynarskich podstawą racjonalizacji jej wykorzystania

Czytaj za darmo! »

Źródłem energii dla wymaganych technologią zabiegów są paliwa stałe, ciekłe, gazowe oraz energia elektryczna. Najbardziej energochłonnymi zabiegami w przetwórstwie żywności są te, które wymagają dostarczenia energii cieplnej (ogrzewanie, suszenie, zagęszczanie, zamrażanie). W tych gałęziach przemysłu spożywczego, w których w ogólnym bilansie energii udział energii cieplnej jest znacznie mniejszy, na szczególną uwagę zasługuje sposób użytkowania energii elektrycznej przekształcanej w zależności od potrzeb na energię mechaniczną lub energię sprężonego powietrza. Na wyprodukowanie mąki z ziarna zbóż potrzeba znacznych nakładów energii mechanicznej i stąd na przestrzeni wieków większość wynalazków energetycznych była zaraz po wynalezieniu stosowana w młynach zbożowych. O rozwoju przetwórstwa zbóż przez wiele wieków decydowała więc umiejętność wykorzystania znanych i dostępnych wówczas źródeł energii. Postęp prowadził od wykorzystania energii mięśni ludzkich lub zwierząt, energii wiatru i wody do opanowania przemiany energii cieplnej w energię mechaniczną i elektryczną. Świadczy to o tym, że energia i jej dostępność to historyczne bariery możliwości przetwórczych. Ogromny postęp we wszystkich dziedzinach życia, jaki dokonał się w ciągu XX wieku był możliwy dzięki opanowaniu metod pozyskiwania pierwotnych nośników energii i ich przetwarzania na łatwo dostępne i wygodne w użytkowaniu nośniki wtórne. Osiągnięcia techniczne młynarstwa do wynalezienia silnika parowego, co nastąpiło pod koniec XVIII wieku, były stosunkowo powolne. To nowe źródło energii, o dużej mocy jak na ówczesne czasy, pozwoliło budować młyny o znacznie większych zdolnościach przemiałowych, a także o rozbudowanym układzie przemiałowym. W drugiej połowie XIX wieku można już mówić o przemysłowym przemiale zbóż. Młyny, w których w sposób ciągły uzyskiwano mąkę i wydzielano inne produkty przemiału, nazywano młynami automatycznymi. W warunkach polskich, pod [...]

Wykorzystanie analizy zużycia energii w młynach pszennych do obniżenia energochłonności produkcji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę energochłonności przemiału ziarna pszenicy w młynach o skrajnie różnych zdolnościach przemiałowych (7,5 t/dobę i 400 t/ dobę). Średnia wartość wskaźnika jednostkowego zużycia energii dla zakładu o zdolności przemiałowej 400 ton/dobę wynosi 56,3 kWh/tonę, a dla zakładu o zdolności przemiałowej 7,5 ton/dobę wynosi 61,2 kWh/tonę ziarna. Wykazano, że przyczynami wzrostu jednostkowych nakładów energetycznych są praca zakładu z mniejszą niż projektowa zdolność przemiałową oraz zakłócenia procesu technologicznego. Wstęp Racjonalizacja zużycia energii w zakładzie to świadome postępowanie zmierzające do zmniejszenia jej zużycia bez ograniczania jakości i wielkości produkcji. Szacuje się, że w zakładach przemysłowych zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 20% skutkuje 15% zmniejszeniem ponoszonej opłaty. Oszczędność energii to w głównej mierze maksymalne ograniczenie strat energii. Jedną ze składowych energii traconej są tzw. straty nieuniknione (straty przesyłu i rozdziału energii, straty przemian energetycznych straty energii na pokonanie sił tarcia i bezwładności pracujących urządzeń technologicznych). Straty nieuniknione w małym st[...]

Wpływ promieniowania mikrofalowego na składniki bioaktywne i strukturę żywności Cz. I. Obróbka wstępna i przetwarzanie żywności


  Promieniowaniem mikrofalowym określa się promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu od 0,3 do 300 GHz (tabela 1). W urządzeniach przemysłowych oraz zastosowaniach domowych w Europie dopuszczona i najczęściej stosowana jest częstotliwość 2,45 GHz, co odpowiada długości fali 12,2 cm. Mikrofale o takich parametrach są w stanie wniknąć do wnętrza materiału biologicznego na głębokość ok. 2-2,5 cm. Łatwo też przenikają przez cienkie warstwy opakowania z papieru, plastiku czy szkła - w odróżnieniu np. od podczerwieni, która ma bardzo niską przenikliwość i jest prawie całkowicie absorbowana przez powierzchnię. Promieniowanie mikrofalowe powoduje rotację molekuł w zmiennym polu elektrycznym, bez naruszania trwałości istniejących w nich wiązań chemicznych, gdyż mikrofale niosą znacznie mniejszą dawkę energii w stosunku do energii dysocjacji wiązań chemicznych, nawet tak słabych jak np. wiązania wodorowe (tabela 2) [4, 10, 11, 13]. Wzrost temperatury materiału biologicznego, jakim jest żywność, pod wpływem promieniowania mikrofalowego jest efektem dwóch zjawisk. Pierwsze z nich to polaryzacja dipolowa. Cząsteczki chemiczne o właściwościach polarnych (w żywności głównie woda, w mniejszym stopniu sole, tłuszcze i białka) pod działaniem zmiennego pola elektromagnetycznego ustawiają się zgodnie z jego kierunkiem i zwrotem. Częstotliwość zmian pola powoduje ruch obrotowy dipolowych cząsteczek, które ocierają się i uderzają o siebie, co prowadzi do ogrzewania. Drugi mechanizm pochłaniania promieniowania mikrofalowego opiera się na przewodnictwie jonowym. Jony, znajdujące się w ogrzewanym materiale, zaczynają się przemieszczać zgodnie z kierunkiem pola elektrycznego i zderzając się z innymi cząsteczkami powodują rozprzestrzenianie się energii cieplnej w materiale [4, 13]. W przemyśle spożywczym energia mikrofalowa ma zastosowanie przede wszystkim w operacjach cieplnych oraz równoczesnej wymiany ciepła i masy, m.in. w got[...]

Puffing of Pork- Effects of Process Conditions on Expansion Ratio DOI:10.15199/65.2016.11.4


  The article presents the influence of selected parameters of microwave- -vacuum drying and puffing (MVDP) of papain modified pork meat (musculus psoas major) on the expansion ratio (ER). The influence of porcine muscle tissue moisture content (MC), microwave energy level generated by the magnetron (EL), and vacuum absolute pressure in the drying drum (AP) on the examined characteristic was analyzed. It has been stated that the value of the expansion ratio ER depended on each of the analyzed parameters of the process. Slices of pork muscle with MC of 0.425 and 0.500 kg/kg wb achieved during the MVDP process the highest values of ER - in experiments in which EL and AP were set (based on literature review) to be equal to 1.625 kJ/g and 0.005 MPa, respectively. On the other hand, the analysis of the influence of EL on ER for constant values of MC and AP led to the conclusion that higher values of ER can be achieved when EL amounts to 1.408 kJ/g. The least influence on the volume expansion of samples had AP - a slight and gradual decrease of the value of ER together with increase in the value of AP higher than 0.024 MPa has been observed. The conducted research may pave the way for setting minimal and maximal value of every MVDP process parameter for its optimization that may determine the best combination of MC, EL and AP.The quality of food products refers first to safety and next to their sensory and nutritional properties. In food processing it is important to use parameters which will result in a product of high stability and will be in line with the expectations of consumers [10]. In order to maintain the quality of dried products, alternative methods that will result in a product having high stability and preserved sensory and nutritional properties are sought. The desire to eliminate problems occurring in the course of traditional drying methods has led to increased interest in the use of the microwave-vacuum d[...]

Puffingi wieprzowe dobór obróbki wstępnej surowca DOI:10.15199/65.2015.12.2


  W artykule przedstawiono wpływ wybranych metod obróbki wstępnej plasterków z surowego mięsa wieprzowego (musculus psoas major) na ocenę sensoryczną wytwarzanych z tego mięsa puffingów z wykorzystaniem suszenia mikrofalowo-próżniowego. Surowiec poddawano następującym metodom obróbki wstępnej: zamrażaniu, podgrzewaniu mikrofalowemu, tenderyzacji z wykorzystaniem proteazy tiolowej, peklowaniu oraz nakładaniu powłok zawierających dodatki funkcjonalne wpływające na strukturę mięsa. Przeszkolony zespół oceniający określał wartości wskaźnika jakości sensorycznej pięciopunktową metodą skalowania i brał pod uwagę następujące wyróżniki jakości sensorycznej: barwę, zapach, smak oraz kruchość. Przedstawione i opisane w artykule metody obróbki wstępnej plasterków z mięsa wieprzowego wraz z procesem suszenia mikrofalowo-próżniowego umożliwiają uzyskiwanie kruchych porowatych suszy mięsnych. Stwierdzono, że puffingi o najlepszej ocenie sensorycznej, zwłaszcza o najlepszej kruchości, wytworzono w procesie tenderyzacji plasterków z surowego mięsa wieprzowego z zastosowaniem proteazy tiolowej.W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i na świecie obserwuje się coraz większe zainteresowanie produktami przekąskowymi z suszonego mięsa. Przekąski mięsne są postrzegane jako zdrowe, wygodne, o wysokiej wartości odżywczej. Najczęściej są to produkty przygotowane z mięsa różnego pochodzenia w postaci jerky, suszonego i solonego mięsa, pałeczek mięsnych, peklowanych oraz fermentowanych kiełbas, pałeczek mięsno-serowych lub wieprzowych skórek [8, 9]. Obecnie mięso suszone w warunkach przemysłowych jest używane przede wszystkim jako składnik receptur koncentratów spożywczych. W stosunkowo nielicznych badaniach dotyczących produktów przekąskowych z suszonego mięsa podkreśla się przede wszystkim konieczność łączenia ich dobrej jakości sensorycznej z odpowiednią trwałością przechowalniczą [4, 5]. Ocenę jakości uzyskanego suszu najczęściej przepro[...]

 Strona 1