Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH KUJAWSKI"

Filtracja membranowa - techniki filtracji membranowej w przemyśle spożywczym

Czytaj za darmo! »

Rosnące zapotrzebowanie przemysłu, w tym przemysłu spożywczego, na rozdział mieszanin związków oraz coraz surowsze wymagania co do czystości produktu finalnego są siłą napędową dla rozwoju technik filtracji i separacji cieczy i gazów. Jedną z coraz powszechniej stosowanych metod rozdziału są techniki membranowe. Historycznie ujmując, pierwsze membrany zostały uzyskane już w końcu XIX w., np. [...]

Perwaporacja - membranowa technika separacyjna

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono szczegółowy przegląd literatury dotyczącej perwaporacji - membranowej techniki rozdziału mieszanin ciekłych. Rozdział substancji tą metodą następuje w wyniku zróżnicowanej sorpcji i dyfuzji składników w nieporowatej membranie liofilowej, połączonych z ich przemianą fazową. Scharakteryzowano proces perwaporacji próżniowej, omówiono także rodzaje polimerów stosowanych do formowan[...]

Oxygen selective membranes for Li-air batteries Membrany selektywne względem tlenu w bateriach litowo-powietrznych DOI:10.15199/62.2016.6.9


  A review, with 73 refs., of reactions occurring in the batteries, their construction, as well as electrolytes and membranes used. Przedstawiono obecny stan wiedzy na temat baterii litowo-powietrznych ze szczególnym uwzględnieniem membran selektywnie transportujących tlen. Akumulatory litowo-powietrzne są najbardziej obiecującymi źródłami produkcji i magazynowania energii wśród układów metaliczno- powietrznych. Ogniwa te wykazują wysoką teoretyczną gęstość energii równą 11 680 (W·h)/kg i porównywalną z teoretyczną gęstością energii dla benzyny (13 000 (W·h)/kg). Problemem pojawiającym się podczas stosowania baterii w praktyce jest obecność wilgoci w powietrzu. Anoda litowa bardzo łatwo reaguje z wilgocią, co prowadzi do jej korozji i zniszczenia ogniwa. Jedną z metod ochrony anody jest zastosowanie membran selektywnie transportujących tlen (OSM). Dokonano przeglądu dostępnej literatury na temat membran OSM. Opisano stosowane materiały do wytwarzania OSM, przedstawiono wyniki eksperymentów z tymi membranami w ogniwach litowo-powietrznych, a także wskazano problemy i wyzwania, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę w tej dziedzinie. Obserwowane zmiany klimatyczne i wzrastające zapotrzebowanie na energię są ze sobą ściśle powiązane. Obecnie energię produ-kuje się głównie z paliw kopalnych. Przewiduje się, że światowy popyt na energię podwoi się do 2050 r. i potroi do końca bieżącego stulecia. Wraz z rosnącymi obawami dotyczącymi klimatu nastąpiło zwiększenie zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia wiatrowa lub słoneczna. Jednakże stosowanie tych technologii zależne jest od warunków atmosferycznych i położenia geograficznego2). W ciągu ostatnich dwóch dekad zainteresowania badaczy przesunęły się w kierunku elektrochemicznych technik magazynowania energii, do których zalicza się akumulatory litowo-jonowe oraz litowo-powietrzne3-5). Rozwój akumulatorów litowo-powietrznych (Li-air) może umo[...]

Właściwości sorpcyjne wybranych sorbentów polimerowych w kontakcie z wodnymi roztworami fenolu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sorpcji fenolu na sorbentach polimerowych typu Amberlite XAD-4, XAD-7, XAD-16 z roztworów modelujących ścieki powstające podczas produkcji fenolu i acetonu metodą kumenową. Stwierdzono, że największą pojemność sorpcyjną wykazuje Amberlite XAD-4 będący usieciowanym kopolimerem styrenu i diwinylobenzenu. Określono możliwości usuwania fenolu poprzez sorpcję na sorbe[...]

 Strona 1