Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Skowron"

Współpraca z konsultantami w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością DOI:10.15199/47.2016.2.2


  Celem niniejszego artykułu jest omówienie oraz syntetyczna ocena treści normy PN-ISO 10019 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług. Stwierdzono, że dokument może być użyteczny dla konsultantów oraz organizacji przygotowujących się do wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001. Jednocześnie jednak, treść normy ma ograniczoną wartość dla organizacji już posiadających wdrożony system zarządzania jakością. The paper aims to study the content of the standard ISO 10019 Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services. It was found that the document is useful for consultants and for organizations preparing to implement a quality management system according to standard ISO 9001. At the same time, however, it has limited value for organizations that have already implemented quality management system. Słowa kluczowe Keywords konsultant, system zarządzania jakością, ISO 10019.Wprowadzenie Organizacje wdrażające lub modyfikujące system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, decydują się często na skorzystanie z pomocy zewnętrznych konsultantów1. W literaturze przedmiotu można się spotkać z opinią, że wdrażanie systemów zarządzania to działalność wyjątkowo silnie spenetrowana przez doradców organizacyjnych2. Wpływ tych konsultantów na sposób, skuteczność i trwałość wprowadzanych zmian jest - bez wątpienia - bardzo duża. W fachowych opracowaniach niewiele uwagi poświęcono jednak tej problematyce. Sposób pracy konsultantów bywa wprawdzie uwzględniany w badaniach dotyczących systemów zarządzania 1 W artykule pojęcia konsultant i doradca uznawane są za tożsame. 2 zob. Jedynak Piotr. 2011. Znormalizowane systemy zarządzania. Modele, funkcje, wymagania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. jakością, zwykle jednak jest on przedstawiany jako jeden z wielu czynników determinujących skute[...]

 Strona 1