Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"EWA OWCZAREK-NOWAK"

Jak usprawnić finansowanie gospodarki wodnej w Polsce


  Artykuł jest pewną wersją referatu przedstawionego przez Autorkę na posiedzeniu Rad Gospodarki Wodnej Regionów Małej Wisły i Górnej Odry w grudniu 2010 r. Poruszono bardzo istotny, fundamentalny dla rozwoju gospodarki wodnej problem jej finansowania. Przedstawiono analizę obecnego stanu i na tym tle zaproponowano w zarysie koncepcję rozwiązania tego problemu. ■ Dlaczego zabieram głos w tej sprawie Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry [RGW], działające przy dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, są bardzo szczególne - podobnie zresztą, jak szczególne i skomplikowane są problemy gospodarki wodnej w województwie śląskim. Spotykamy się i realizujemy swoje obowiązki, wskazane w prawie wodnym, jednak na tym nie poprzestajemy. Dzięki fantastycznej współpracy ze strony RZGW i zapałowi członków obu rad spotykamy się w różnych interesujących, ważnych dla wody miejscach, wygłaszamy swoje opinie, i dyskutujemy, dyskutujemy, dyskutujemy. Nieraz atmosfera jest bardzo gorąca - przecież pochodzimy z bardzo różnych środowisk, często reprezentujemy sprzeczne interesy - jednak efekty spotkania się przy jednym stole i merytorycznej rozmowy są dla nas wszystkich bardzo pożyteczne. Podczas jednego z posiedzeń przedstawiłam krótki referat na temat finansowania gospodarki wodnej w Polsce. Dlaczego? Ponieważ piękne, wzniosłe słowa w dokumentach planistycznych wszelkiego szczebla boleśnie zderzają się z nieżyciowymi, dziwnymi realiami. Postanowiłam podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z codziennej pracy, obawami i refleksjami, a także przedstawić płynące z nich wnioski. ■ Jak teraz finansuje się gospodarkę wodną? Obecnie pieniądze na szeroko pojmowaną gospodarkę wodną pochodzą z wielu źródeł: z budżetu państwa (tzw. części 22 i 41 pozostające w gestii ministra środowiska, część 83 "rezerwy celowe" pozostająca w gestii ministra finansów, część 85[...]

Wstępne wnioski z analizy projektu dokumentu "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy"


  Zamiast wstępu Rady Gospodarki Wodnej Małej Wisły i Górnej Odry przy RZGW w Gliwicach niezwykle poważnie podchodzą do wszelkich działań, które mogą przynieść poprawę zarówno stanu wód, jak i gospodarki wodnej. Mimo że kompetencje przyznane w ustawie Prawo wodne czynią z nich jedynie organ opiniodawczo-doradczy wspomagający dyrektora RZGW, RGW RW Małej Wisły i Górnej Odry starają się zabierać głos w ważnych dla wody sprawach w możliwie najszerszym gronie. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w związku z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, przedłożył do konsultacji społecznych projekt dokumentu pn. "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy"; przedstawił w nim wstępną listę oraz opis najważniejszych problemów związanych z gospodarowaniem wodami. Konsultacje trwały od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. i w tym czasie członkowie rad działających przy RZGW w Gliwicach poddali projekt katalogu "Istotnych problemów...." bardzo wnikliwej analizie. Dyskusje na ten temat zajęły nam dwa spotkania i sporo czasu poza formalnymi posiedzeniami. Wnioski z analizy "Istotnych problemów…" wydały się jednak na tyle interesujące, że na wspólnym posiedzeniu rad w dniu 21 lutego 2012 r. postanowiliśmy zaprezentować je szerszemu gronu. - Posiedzenie w Jaworznie, 29 listopada 2011 r. Jako że odniesienie się do projektu katalogu "Istotnych problemów..." było pierwszym zadaniem rady w nowym składzie osobowym, analizę dokumentu rozpoczęliśmy od przedstawienia najważniejszych założeń planowania gospodarowania wodami. Ksenia Starzec-Wiśniewska z RZGW w Gliwicach przedstawiła "Wprowadzenie w tematykę UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA w procesie planowania gospodarowania wodami", w którym opisała podstawy prawne, cele oraz działania podejmowane w ramach konsultacji społecznych. Następnie Zdzisława Stojek z RZGW w Gliwicach zaprezentowała referat "Rola i mi[...]

Rok Odry i co dalej? DOI:


  W połowie 2017 r. samorząd województwa dolnośląskiego wystąpił z bardzo ciekawą inicjatywą. Pomysł polegał na tym, aby sejmiki wszystkich województw położonych nad Odrą ogłosiły rok 2018 Rokiem Rzeki Odry. Osobą, która jako pierwsza zaczęła mówić o samorządowym roku rzeki Odry, jest dr Ewa Rzewuska - radna sejmiku dolnośląskiego, a przy tym osoba, która Odrze i jakości jej wód poświęciła ogromną część swojego bogatego życia zawodowego. Idea samorządowego roku Odry spotkała się z dużym zainteresowaniem. Rok 2017 był bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie dyskusji o gospodarczym wykorzystaniu rzek w możliwie szerokim gronie. Tematów było (i nadal jest) sporo: powoli konkretyzujące się plany dotyczące Odry, ratyfikacja porozumienia AGN, pierwsze dokumenty strategiczne dotyczące modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej, sukcesywnie pojawiające się pytania i wątpliwości czy różne opinie o roli, jaką rzeka powinna wypełniać w życiu społeczności nadrzecznych, regionu i kraju. Obchody Roku Odry stały się znakomitą okazją do tego rodzaju rozmów. Pierwszym województwem, które ogłosiło rok 2018 rokiem rzeki Odry, było województwo dolnośląskie (uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XL/1283/17 z dnia 26 października 2017 r.), następnie województwo śląskie (uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/46/2/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.) i lubuskie (stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2018 r.). Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ustanowił rok [...]

 Strona 1