Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF GARGUL"

Review of the copper electrolyte purification methods in terms of the production of high purity copper cathodes Przegląd metod oczyszczania elektrolitu miedziowego w aspekcie produkcji katod Cu wysokiej czystości DOI:10.15199/62.2015.8.34


  A review, with 32 refs., including the most important industrial methods based on (i) isolation of electrolytic Cu, then the Ni removal as NiSO4 from the soln, (ii) neutralization the electrolyte and crystn. of CuSO4, and (iii) selective extn. of impurities with ion exchange resins. Proces rafinacji elektrolitycznej miedzi jest prowadzony w elektrolicie o określonej zawartości miedzi i zanieczyszczeń, takich jak nikiel, arsen, antymon, żelazo oraz szlam anodowy w stanie zawieszonym. Obecność tych domieszek w elektrolicie przekłada się na zanieczyszczenie osadu katodowego i spadek technicznych i ekonomicznych parametrów całego procesu elektrorafinacji. W związku z tym niezbędne jest okresowe wyprowadzanie z obiegu części elektrolitu i usuwanie z niego zanieczyszczeń. Tematem opracowania jest przedstawienie przeglądu metod oczyszczania elektrolitu stosowanych w światowych zakładach elektrorafinacji miedzi. Obecność domieszek w elektrolicie stosowanym w procesie rafinacji elektrolitycznej miedzi prowadzi do zanieczyszczenia miedzi katodowej, pogorszenia jakości osadu katodowego i obniżenia wskaźników techniczno-ekonomicznych elektrorafinacji miedzi1). Wymagane jest więc okresowe wycofywanie z cyrkulacyjnych obiegów hali wanien szkodliwych pierwiastków kumulujących się w elektrolicie. Realizuje się to przez systematyczne kierowanie części elektrolitu do przerobu w specjalnych instalacjach, w których wydziela się te pierwiastki w postaci metalicznej lub w postaci związków chemicznych pozwalających na zagospodarowanie w ciągu technologicznym zakładu lub sprzedaż w przypadku przetworzenia do postaci handlowej. W praktyce przemysłowej upowszechniły się trzy zasadnicze metody oczyszczania elektrolitu2-5): (i) wydzielanie miedzi w procesie elektrolizy przy użyciu nierozpuszczalnych anod, wydzielanie niklu w postaci siarczanu krystalizującego z zatężonego roztworu po procesie odmiedziowania, (ii) neutralizacja elektrolitu z wykorzys[...]

Ługowanie żużla zawiesinowego z jednostadialnego procesu otrzymywania miedzi roztworami wodorotlenku sodu DOI:10.15199/62.2017.12.12


  W piecu zawiesinowym topiącym koncentraty do miedzi blister, materiały wsadowe zawierają głównie chalkozyn (Cu2S) i bornit (Cu5FeS4)1). Jakość miedzi produkowanej w piecu zawiesinowym określa zawartość w niej ołowiu, która powinna być niższa od 0,3%, aby produkt ten spełniał jakość miedzi konwertorowej. Celem uzyskania wymaganej zawar-tości ołowiu w miedzi niezbędne jest znaczne utlenienie składników koncentratu w szybie reakcyjnym pieca zawiesinowego i przeprowadzenie ołowiu do żużla. Taki sposób postępowania wprowadza do żużla znaczące ilości miedzi (13-15%), występującej głównie w postaci tlenku miedzi(I) oraz ołowiu (2-4%)2-4). Stopień utlenienia produktów procesu zawiesinowego, określany stężeniem Cu2O w żużlu i zawartością tlenu w miedzi zależy głównie od zawartości ołowiu w koncentracie. Żużel zawiesinowy może zawierać 10-15% Cu, 2,5-4% Pb, 4-6% Fe, 32-36% SiO2, 12-17% CaO, 8-11% MgO, 9-12% Al2O3 i 2,5-4% K2O1). Ze względu na wysoką zawartość miedzi w żużlu przeprowadza się proces jego odmiedziowania, który polega na redukcji tlenku miedzi(I) i innych metali, głównie ołowiu i żelaza, w stanie ciekłym w piecu elektrycznym w obecności koksu i dodatku technologicznego o charakterze zasadowym, którym jest węglan wapnia5-9). W wyniku procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego w piecu elektrycznym otrzymuje się (i) stop Cu-Pb-Fe (69-80% Cu), który poddawany jest procesowi konwertorowania, (ii) żużel odpadowy (0,5-0,6% Cu, ok. 1,2% Pb), który w postaci zgranulowanej jest zagospodarowywany głównie przy budowie wałów zbiornika odpadów flotacyjnych oraz wykorzystywany do produkcji ścierniwa oraz (iii) pyły i gazy. Celem pracy było zbadanie możliwości hydrometalurgicznej ekstrakcji ołowiu z żużla przy użyciu roztworów NaOH. Ołów w badanym żużlu występuje w postaci tlenkowej zatem proces ług[...]

KLASTRY JAKO NARZĘDZIE STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH


  Klastry są nowoczesną formą wspierającą prowadzenie przedsiębiorstwa, powodującą wzrost jego konkurencyjności, przy zmniejszeniu kosztów prowadzenia działalności firmy. W artykule zdefiniowano i scharakteryzowano klastry. Dokonano analizy klastrów pod względem struktury, powstania oraz działania. Podano przykłady istniejących klastrów w Polsce i Europie, zanalizowano szanse rozwoju inicjatyw klastrowych oraz uwarunkowania niezbędne do ich powstania. Przedstawiono możliwości pozyskania środków finansowych, dokonano analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) powstania klastra branży metali nieżelaznych. Wskazano działania w obszarze powstania klastra jako element rozwoju polskiej innowacyjności i przedsiębiorczości. Słowa kluczowe: klaster, klaster przemysłowy, analiza SWOT, podział, struktura, strategia klastrów CLUSTERS AS A TOOL TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF NON‐FERROUS METALS INDUSTRY Clusters as a modern form of corporate management support, increasing its competitiveness and reducing the costs of doing business. Cluster definition and features. Cluster analysis in terms of structure, formation, action. Examples of clusters existing in Poland and Europe, the chances of development of cluster initiatives, conditions necessary for their creation. Possibilities of obtaining financial resources, the creation of a SWOT analysis of non‐ferrous metals industry cluster. Activities in the area as part of the creation of a cluster development of Polish innovation and entrepreneurship. Keywords: cluster, industrial cluster, analysis SWOT, division, structure, strategy clusters Kryzys ekonomiczny dotykający cały świat sprawił, że firmy działające zarówno w Polsce, jak i na świecie muszą przystosować się do nowej sytuacji gospodarczej. Działanie przedsiębiorstw w tak niepewnej gospodarce sprawia, że firmy stale szukają nowych rozwiązań, możliwości zachowania konkurencyjności, osiągania zysku przy minimalizacji ko[...]

Zastosowanie roztworów KOH do ługowania szlamów i pyłów stalowniczych


  W pracy przedstawiono wyniki badań ługowania szlamów i pyłów stalowniczych o niskiej zawartości cynku. Czynnikiem ługującym był roztwór KOH, próby przeprowadzono dla różnych wariantów zmiennych parametrów (czas, temperatura, stężenie KOH, stosunek faza ciekła/faza stała). Przeprowadzone badania wskazują na możliwość obniżenia zawartości Zn w ługowanym materiale do poziomu około 1% i zastosowania go jako komponentu wsadu do produkcji żelaza i stali. Elektroliza roztworu po ługowaniu prowadzi do odzysku cynku i regeneracji roztworu ługującego. This paper presents the results of leaching steelmaking sludge and dust with a low zinc content. Leachant was KOH solution, tests were performed for various combinations of variables (time, temperature, KOH concentration, the ratio of the liquid phase/solid phase). Research has indicated the possibility of reducing the content of Zn in leaching material to approximately 1% and use it as a feed component for the production of iron and steel. Electrolysis of the leach solution leads to zinc recovery and regeneration of the leaching solution. Słowa kluczowe: szlamy, pyły, ługowanie, odzysk Zn Key words: sludges, dusts, leaching, Zn recovery.1. Wprowadzenie. Światowa produkcja cynku ra- finowanego wyniosła w 2012 roku około 12,6 mln ton, z czego około 30% stanowi metal produkowany z su- rowców wtórnych [1]. Duże ilości odpadów zawiera- jących istotne zawartości cynku generuje branża meta- lurgii żelaza i stali. Najwyższe zawartości Zn notuje się w przypadku pyłów ze stalowni elektrycznej (22÷33%), znacznie niższe w przypadku pyłów i szlamów ze sta- lowni konwertorowych (0,5÷8%) [2÷4]. Odzysk cynku z tego rodzaju materiałów zgodny jest z zasadą zrów- noważonego rozwoju i przyczynia się do zmniejsze- nia obciążenia ekologicznego środowiska naturalnego składowanymi odpadami. Równocześnie, po usunięciu cynku, odpady stają się pełnowartościowymi surowca- mi żelazonośnymi, które mogą być zastosowane jako [...]

WPŁYW STOSOWANYCH REDUKTORÓW NA PRZEBIEG I KOSZT PROCESU REDUKCJI PODCZAS RAFINACJI OGNIOWEJ MIEDZI


  Oczyszczanie miedzi w anodowych piecach rafinacyjnych ma na celu eliminację bądź zmniejszenie zawartości licznych zanieczyszczeń występujących w miedzi konwertorowej, które obniżają przede wszystkim jej własności plastyczne i elektryczne. Rafinacja ogniowa składa się, w dużym uproszczeniu, z etapu utleniania domieszek, ich usuwania do fazy żużlowej oraz redukcji tlenku miedziawego w celu uzyskania miedzi anodowej o zawartości tlenu nie przekraczającej 0,12 %. W niniejszej pracy skoncentrowano się na ostatnim z etapów rafinacji ogniowej — redukcji. Przeanalizowano ten proces rozpatrując zastosowanie różnych typów reduktorów, określając ich efektywność, badając równocześnie stronę ekonomiczną tego etapu rafinacji. Słowa kluczowe: miedź anodowa, rafinacja ogniowa, redukcja, piece anodowy REDUCING AGENTS IN FIRE REFINING OF COPPER — ANALYSIS OF THE REDUCTION PROCESS AND ITS COSTS Purpose of purification of copper in anode refining furnaces is to eliminate or reduce many impurities, that primarily affect the mechanical and electrical properties of copper. Briefly, fire refining consist of the stage of oxidation of impurities and their removal to the slag phase, followed by the reduction of copper oxide in order to obtain the copper anodes with an oxygen content not exceeding 0.12 %. The present study focuses on the last stage of the fire refining — reduction. In the last few decades the evolution of reducing agents used in copper industry can be observed. Based on data from GŁOGÓW II Smelter, reduction process has been analyzed, considering the use of various types of reducing agents (hardwood, hightemperature tar, natural gas), their effectiveness has been evaluated, also the economic side of this stage of refining has been examined. Keywords: anode copper, fire refining, reduction, anode furnace Rafinacja ogniowa miedzi Zarówno miedź konwertorowa jak i miedź blister zawierają w swoim składzie 1,2÷2,4 % domieszek. Są to p[...]

Wpływ dodatku żużli stalowniczych na proces topienia koncentratów miedzi w piecach szybowych

Czytaj za darmo! »

Wsad miedzionośny topiony w piecach szybowych zawiera pewne ilości arsenu. Pierwiastek ten przechodzi do kamienia miedziowego, będącego jednym z produktów. Jednym ze sposobów zmniejszenia zawartości arsenu w kamieniu Cu jest zastosowanie dodatków zawierających CaO. Rośnie wówczas strumień As w pyłach i żużlu szybowym, spada stężenie arsenu w kamieniu miedziowym. W pracy przedstawiono wyniki prób topienia wsadu w piecach szybowych z dodatkiem żużli stalowniczych, w których zawartość tlenku wapnia utrzymuje się na poziomie około 40 %. Shaft furnace copper charge contains specified amount of arsenic. This element comes to copper matte during melting process. An application of CaO addiction is one of procedure for As reduction in copper matte. Then, arsenic stream to slag and dust grows,[...]

WPŁYW PARAMETRÓW PRACY PIECÓW SZYBOWYCH NA STRUMIEŃ STRAT MIEDZI DO ŻUŻLA SZYBOWEGO

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę wpływu niektórych parametrów pracy pieca szybowego na czas odstawania topu w odstojniku, a co za tym idzie także na zawartość miedzi w odpadowym żużlu szybowym. Wykonane w Hucie Miedzi LEGNICA próby przemysłowe jednoznacznie wykazały bardzo istotny wpływ niektórych z analizowanych parametrów na strumień strat Cu do żużla szybowego i wskazały optymalne zakresy pracy pieców szybowych w aspekcie minimalizacji tych strat. Słowa kluczowe: piec szybowy, odstojnik, żużel szybowy, straty miedzi INFLUENCE OF SHAFT FURNACE OPERATION PARAMETERS ON COPPER LOSSES IN SLAG In this paper, the authors made the analysis of influence of shaft furnace work parameters on melt separation in sedimentation tank and copper losses to slag wastes. The tests which were made i[...]

 Strona 1