Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ValenTin danChenko"

Application of the plane adaptive model of the piercing mill deformation zone in the determination of the piercing process parameters

Czytaj za darmo! »

Methodology and software for building of a plane model of the piercing mill deformation zone intended to solve problems of optimum mill setup have been developed. Formulas for the calculation of spatial constraints created by the mill rolls at the entire deformation zone length with an account for the roll turn by the rolling-off angle and the feed angle have been derived. Application of this model as a part of software for the calculation of piercing mill setup parameters allows avoidance of errors in the piercing mill setup both at the beginning and the end of the roll life when worn rolls are used. Efficiency of this model usage has been proved in plant conditions. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 523 W pracy przedstawiono metodykę i oprogramowanie do budowy płaskiego modelu walcowania w walcarce dziurującej w celu rozwiązania problemu doboru optymalnych nastaw walcarki. Wyprowadzone zależności służące do określania zależności przestrzennych występujących na całej długości strefy odkształcenia, w tym obliczania zukosowania walców i kąta chwytu. Wykorzystując ten model jako część oprogramowania służącego do obliczania parametrów nastawy walcarki dziurującej można uniknąć błędów podczas jej regulowania, zarówno na początku eksploatacji walców, jak również po ich maksymalnym zużyciu. Efektywność przedstawionego modelu została potwierdzona w warunkach przemysłowych. Key words: piercing mill, plug, plane model, wear, roll, mill setup Słowa kluczowe: walcarka dziurująca, głowica trzpienia dziurującego, płaski model zużycia walca, nastawa walcarki 1. In the process of the piercing mill operation, as the entry cones of the rolls are getting worn out, a problem of a forced change of the mill setup param[...]

Non-uniformity of deformation as an important factor of ovality formation in the billets for railway wheels at free upsetting with figured dies


  The paper presents research results of non-uniformity of deformation as important factor of ovality formation in the billets for railway wheels at free upsetting with figured dies. For the numerical modeling of the upsetting process the FORGE computer software, which based on finite element method was used. The physical modelling of the process of free upsetting was carried out on the lead samples, on the universal testing machine GMS-50. W pracy przedstawiono wyniki badań nierównomierności odkształcenia jako ważnego czynnika kształtowania owalności w kęsach na koła kolejowe, podczas kucia swobodnego w kowadłach kształtowych. Do numerycznego modelowania procesu kucia zastosowano komputerowy program FORGE, bazujący na metodzie elementów skończonych. Modelowanie fizyczne kucia swobodnego zostało przeprowadzone na próbkach z ołowiu, na uniwersalnej maszynie testującej GMS-50. Key words: non-uniformity of deformation, free upsetting, railway wheels, numerical and physical modelling Słowa kluczowe: nierównomierność odkształcenia, kucie swobodne, koła kolejowe, numeryczne i fizyczne modelowanie S. 366 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 group of causes on geometrical parameters of the upset billet because these causes embrace in prac- tice all kinds of non-uniformity (artificial, macro- scopic, geometrical and physical). Beside that such factors as the value of contact friction, shape and dimensions of tool, value of strain rate, temperature of metal, shape and geometrical dimensions of in- itial billet, that are in practice all the parameters to be controlled in technological process of the hot die forging, are included into this group of causes. The- refore, varying the mentioned parameters or a group of parameters it is possible to modify the process of billet deforming to attain the necessary result. Questions concerning distribution of defor- mations in the body of a billet depending on con- figuration of the forging-tool are discussed [...]

 Strona 1