Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF POTOCKI"

Wpływ modyfikacji sadzy silanami i aminą na właściwości fizyczne wulkanizatów NBR


  Przedstawiono wyniki badań nad wpływem modyfikacji sadzy na właściwości fizyczne wulkanizatów NBR. Do badań zastosowano sadzę kanałową, którą modyfikowano za pomocą N-2- aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanu, 3-metakryloksypropylotrimetoksysilanu oraz trietylenodiaminy. Zbadano takie właściwości fizyczne wulkanizatów, jak wytrzymałość na rozciąganie, naprężenie przy wydłużeniu 100%, 200% i 300%, wytrzymałość na rozdzieranie oraz wydłużenie przy zerwaniu. Okazało się, że modyfikacja sadzy za pomocą dietylenotriaminy poprawiła właściwości wytrzymałościowe wulkanizatów NBR. Nitrile rubbers was filled with channel C black samples modified with NH2CH2CH2NH(CH2)3Si(OMe)3, CH2=CHCOO(CH2)3Si(OMe) and (NH2CH2CH2)2NH at 120°C and 60 hPa for 24 h and then studied for tensile strength, elongation under stress and tear strength. Only the modification of C black with (NH2CH2CH2)2NH resulted in an improvement of the mech. properties of the rubber vulcanizates. Do czynników wywierających duży wpływ na właściwości fizyczne napełnionych elastomerów należą m.in. oddziaływania napełniacz-polimer i napełniacz-napełniacz1-6). Oddziaływania cząstek napełniacza z polimerem oraz oddziaływania napełniacz-napełniacz można zmieniać w szerokim zakresie w wyniku modyfikacji powierzchni cząstek napełniacza7-12). aInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy, Piastów; bPolitechnika Łódzka Krzysztof Potockia,*, Marian Zaborskib Wpływ modyfikacji sadzy silanami i aminą na właściwości fizyczne wulkanizatów NBR Effect of carbon black modification with silanes and an amine on physical properties of nitrile rubber vulcanizates Prof. dr hab. inż. Marian ZABORSKI w roku 1971 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest dyrektorem Instytutu Technologii Polimerów i Barwni[...]

Skrobia modyfikowana jako uzupełniający napełniacz mieszanek gumowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania skrobi jako częściowego zamiennika sadzy lub krzemionki w mieszankach gumowych. Z uwagi na polarny charakter powierzchni i znaczne rozmiary cząstek napotkano problemy z uzyskaniem odpowiedniego stopnia dyspersji skrobi w ośrodku kauczukowym. W celu poprawy kompatybilności skrobi z kauczukiem poddano ją obróbce fizycznej lub chemicznej. W[...]

 Strona 1