Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW ZAMKOTOWICZ"

Badania nad doborem optymalnych parametrów wytwarzania stopów Al serii 6XXX w postaci wlewków odlewanych systemem półciągłym z uwzględnieniem nowoczesnych metod rozdrabniania struktury i zastosowania dodatków stopowych ją stabilizujących


  Celem pracy był dobór składu i optymalnych parametrów wytwarzania stopów serii 6XXX przeznaczonych na elementy złączne napowietrznych linii energetycznych, który gwarantowałby uzyskanie ponadstandardowych właściwości mechanicznych gotowych elementów. Zastosowano nowoczesne metody rozdrabniania struktury oraz dodatki stopowe ją stabilizujące. Efektem badań było uzyskanie zmodyfikowanego stopu EN AW-6101 (przez dodatek Sr i Zr) o założonych parametrach użytkowych. This research is based on finding chemical composition and optimum production parameters of 6XXX series alloys for aerial power lines elements. Objective was to find material which guarantees overstandard mechanical properties of final product. Modern grain refining methods and structure stabilizing alloying additions were used. Effect was to obtain modified EN AW-6101 alloy (by Sr and Zr addition) with planned usable parameters. Słowa kluczowe: Stopy Al, przewodność elektryczna, właściwości mechaniczne Key words: Al alloys, electrical conductivity, mechanical properties S. 116 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 1 1. Wprowadzenie. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, oraz stały wzrost jej kosztów zmusza do poszukiwania coraz bardziej wydajnych technologii jej przesyłania. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania pozwalające zwiększyć obciążalność prądową i własności mechaniczne linii napowietrznych[...]

WLEWKI Z WANADEM ZE STOPU 6XXX ODLANE METODĄ PÓŁCIĄGŁĄ


  W artykule przedstawiono wpływ wanadu w ilości 0,2 i 0,4 % wag. na strukturę i własności mechaniczne (HB, HV) wlewków ze stopu serii 6xxx. Stwierdzono, że stosowana zaprawa wanadowa AlV5, w której wanad występował w postaci fazy międzymetalicznej Al3V, uległa całkowitemu rozpuszczeniu w kąpieli metalicznej o temperaturze 725 °C po upływie kilku minut. Dodatek wanadu w odlanych metodą półciągłą wlewkach ∅ 254 mm spowodował zmniejszenie wielkości ziarna (dśr = 150 μm we wlewku bez dodatku wanadu, dśr = 108 μm we wlewku z dodatkiem 0,4 % wag. V). Zastosowane warunki odlewania (prędkość chłodzenia) spowodowały, że część wanadu wydzieliła się w postaci graniastych wydzieleń Al18Mg3V2, których ilość była proporcjonalna do zawartości wanadu w stopie. Badania twardości potwierdziły jednorodne własności na przekroju odlanych wlewków. Słowa kluczowe: stop aluminium 6xxx, wlewki, struktura, fazy aluminiowo‐wanadowe ALUMINIUM ALLOY 6XXX SERIES INGOTS WITH VANADIUM CASTED BY SEMI‐CONTINUOUS METHOD The effect of vanadium addition in amount of 0.2 and 0.4 % weight for structure and mechanical properties (HB, HV) of 6xxx series alloy ingots was tested. It was found that master alloy 5 % Al‐V waffle used in alloying, containing intermetallic phase Al3V, was fully dissolved in metal bath at temperature 725 °C, after few minutes after alloying. The addition of vanadium to the base alloy reduced the grain size (daverage = 150 μm in ingot without vanadium, and daverage = 108 μm in ingot with 0.4 % weight V addition). Unfortunately, casting conditions (cooling speed), resulted in partial separation of vanadium as angular particles of Al18Mg3V2 type, which quantity was proportional to the content of vanadium in the alloy. Hardness tests confirmed the homogeneous properties on the entire ingot cross‐section. Keywords: aluminium alloy 6xxx, ingots, structure, aluminum/vanadium phases Wykaz skrótów: SEM — s[...]

 Strona 1