Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"VASILE GEORGE CIOATA"

Modelling and simulation of plastic deformation processes – modelling the flow behaviour of semisolid materials

Czytaj za darmo! »

The modelling and simulation of plastic deformation processes, the automatic guidance and optimization of the technological processes of deformation require the expression of the flow behaviour of metallic material in a functional form, by their constitutive equation. The paper presents a model for expressing the stationary regime deformation behavior of semisolid state materials, that takes into account the factors that influence this behaviour (the processing temperature, strain rate) and suggests a calculation procedure for the maximum value of the transitory regime deformation stress depending on the stationary regime deformation stress, necessary for the calculation of the process force parameters values. S. 866 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 12 Modelowanie i symulacja procesó[...]

Laboratory Experiments Regarding the Steel Treatment with various compositions Synthetic Slags

Czytaj za darmo! »

Steel treatment with synthetic slag can be considered as the most accessible and safe method to effectively improve the qualities of regular steels, having positive economic effects by reducing the duration of furnace processing and decreasing the ferroalloy consumption for deoxidation. The synthetic slag used in the experiments corresponds to the CaO-Al2O3 system, which ensures, by their composition, the extraction of sulphur and oxygen from the liquid steel and have a density and fluidity that ensure the efficiency of their separation compared to the metal bath. The method also has the advantage of being applicable in all the processing technologies (EAF, BOF, and so on). The paper presents the results and conclusions of the laboratory experiments regarding treatment of steel with various composition synthetic slags. The experiments were conducted using a Tamman furnace at the Hunedoara Engineering Faculty. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych obróbki ciekłej stali żużlami syntetycznymi na bazie CaO-Al2O3, zapewniającymi skuteczne jej odsiarczanie i odtlenianie. Stosowana obróbka ciekłej stali tymi żużlami w praktyce hutniczej w ramach tzw. metalurgii pozapiecowej znajduje przemysłowe zastosowanie w procesach wytapiania stali w elektrycznych piecach łukowych i konwertorach tlenowych.[...]

Research results of Synthetic Slag Viscosity depending on temperature and their Chemical Composition


  The continuous cast half-finished products quality is in a major part influenced by the lubrication process from the mould, which is influenced at its turn by slag viscosity, resulted from the melting of the lubrication powders. The paper presents the results and conclu- sions of the laboratory experiments regarding the chemical composition influence on slag viscosity. The research targeted establishing some correlations between the dynamic viscosity and the chemical composition of the slag. For the chemical composition it was chosen as variable factors (representative components) the contents of CaO, MgO, Al2O3, and SiO2 (the last two expressed through Al2O3/SiO2 ratio). The experiments for viscosity were performed on slags at temperatures of 1350 °C. Processing the data was per- formed in Matlab laboratories, obtaining four (4) multiple correlations. The results are presented both in an analytical form and in a graphical form. The use of the obtained relations allows determining slag viscosity with a mathematical error, and using graphical correlations allows establishing the variation area (the limits) of viscosity to the representative components. Jakość stalowych wlewków ciągłych zależy w dużej mierze od zjawiska smarowania powierzchni wlewków w krystalizatorze urządzenia COS. Powstająca faza żużlotwórcza zasypki charakteryzuje się odpowiednimi właściwościami fizycznymi, do których jako najważniejszą należy zaliczyć lepkość dynamiczną. Praca przedstawia wyniki badań laboratoryjnych wpływu temperatury (1350 °C) i składu chemicznego na lepkość dynamiczną ciekłego żużla powstałego z syntetycznej zasypki krystalizatorowej, sporządzonej ze składników chemicznie czystych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ CaO, MgO, Al2O3 i SiO2, przy czym w przypadku tych dwóch ostatnich związków chemicznych, wyrażoną przez stosunek Al2O3/SiO2. Otrzymane wyniki badań wpływu składu chemicznego na lepkość zastosowanych żużli w temperaturze 1350 °C przedstawion[...]

 Strona 1